Servicios - 450914-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de limpieza

2020/S 187-450914

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00166197
Dirección postal: Miletičova 3
Localidad: Bratislava-mestská časť Ružinov
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 824 67
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Pavol Kvarda
Correo electrónico: pavol.kvarda@statistics.sk
Teléfono: +421 250236223
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://slovak.statistisc.sk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427835
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427835
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Upratovacie a čistiace služby

Número de referencia: 10420-1451/2020
II.1.2)Código CPV principal
90910000 Servicios de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb vrátane dodávky čistiacich potrieb a prostriedkov v budove v užívaní ŠÚ SR časť objektu Westend Plaza, Lamačská cesta 3/C v Bratislave.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 581 286.55 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90911200 Servicios de limpieza de edificios
39800000 Productos de limpieza y pulido
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bratislava

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb vrátane dodávky čistiacich potrieb a prostriedkov v budove v užívaní ŠÚ SR časť objektu Westend Plaza, Lamačská cesta 3/C v Bratislave.

Celková plocha priestorov (kancelárske + skladové + vstupné) = 9 048,20 m2

— výmera priestorov s kobercovou krytinou = 6 800,2 m2,

— výmera priestorov s PVC krytinou = 728,4 m2,

— výmera priestorov s keramickou dlažbou = 500,2 m2,

— celková plocha okenných plôch z vnútornej strany = 1 725,4 m2,

— celková plocha interiérových sklenených plôch zvislých = 102 m2,

— celkový počet kuchyniek = 13 ks,

— celkový počet sociálnych zariadení (M + Ž spolu všetky) = 14 ks, v tom 78 ks WC mís, 21 ks pisoárov, 55 ks umývadiel a 3x sprcha,

— 3 osobné výťahy.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 581 286.55 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 65
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:

Verejný obstarávateľ sa pred samotným vyhlásením predmetnej verejnej súťaže zaoberal aj spôsobom obstarávania z pohľadu zákonnej možnosti, nie povinnosti, podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní delenia predmetu zákazky na časti, resp. viaceré verejné obstarávania.

Pri zvažovaní ne/rozdelenia zákazky na časti verejný obstarávateľ dostatočne zvážil všetky okolnosti, najmä predmet zákazky, vhodnosť rozdelenia zákazky z ekonomického hľadiska (náklady na organizáciu viacerých dodávateľov, zvýšené nároky na počet potrebných zamestnancov na zabezpečenie a koordináciu realizácie predmetu zákazky).

Akékoľvek ďalšie rozdelenie predmetu zákazky na viaceré časti predmetu zákazky môže verejnému obstarávateľovi spôsobovať ťažkosti v podobe:

Zvýšených nákladov na zabezpečenie koordinácie viacerých dodávateľov, logistiku a pod. a taktiež dôvodov technického charakteru, ktoré neumožňujú rozdelenie zákazky na časti.

Pri rozdelení zákazky na časti by sa stala samotná realizácia zákazky technicky náročnou a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov jednotlivých častí zákazky by predstavovala vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Z týchto dôvodov by bolo rozdelenie predmetu tejto verejnej súťaže po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné. Vzhľadom na vyššie uvedené je nerozdelenie predmetu zákazky na časti opodstatnené, odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania ani obmedzujúce hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

1.4 V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

V súvislosti s uvedeným verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzači nie sú povinní predložiť nasledovné doklady:

a) Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a)

b) Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b)

c) Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c)

d) Doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e)

1.5 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

1.6 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

1.7 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

1.8 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

1.9 Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní (scan originálu alebo ich úradne osvedčenej kópie, pokiaľ nie je určené inak) alebo adekvátny ekvivalent dokladov vydaný krajinou sídla uchádzača:

1.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ, kde požadujeme uviesť:

— názov alebo obchodné meno odberateľa, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania,

— názov a stručný opis predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,

— zmluvnú cenu v eurách bez DPH alebo inej mene za dodávku predmetu plnenia,

— obdobie plnenia jednotlivých zmlúv,

— meno, funkcia, tel. č., e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje.

Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej dodanie presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytnutie služieb (zmluvy) začala pred troma rokmi, alebo nebola skončená do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služieb, ktorá bola realizovaná v požadovanom období.

V prípade, ak poskytovanie služieb realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčísli a započíta iba finančný objem, dodaný ním samotným.

K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 3.1 tejto časti súťažných podkladov za všetkých členov skupiny spoločne.

1.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. d) a h) zákona o verejnom obstarávaní v spojitosti s § 35 a § 36 zákona o verejnom obstarávaní opisom opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 1.1 - § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

Minimálnu úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých služieb môže uchádzač preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (za službu obdobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považuje služba, ktorou je: zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb, napr. v administratívnych budovách alebo obdobných budovách,) v kumulatívnej hodnote min. 320 000 EUR bez DPH, pričom uchádzač týmto zoznamom preukáže realizáciu minimálne 1 zákazky v hodnote min. 150 000,- EUR bez DPH.

2. Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 1.2 - § 34 ods. 1 písm. d) a h) zákona o verejnom obstarávaní

2.1 Uchádzač predloží platný certifikát kvality ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality v oblasti poskytovania upratovacích služieb alebo ekvivalent, vydaného nezávislou inštitúciou, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre uvedenú oblasť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systém manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu.

2.2 Uchádzač predloží platný Certifikát 14001:2015 Systém environmentálneho manažérstva E.M.S. vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti poskytovania upratovacích služieb, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém riadenia kvality uchádzača. V takom prípade uchádzač predloží opis tohto ekvivalentného systému manažérstva kvality alebo rovnocenné osvedčenia.

2.3 Uchádzač predloží platný Certifikát ISO 45001:2018 - BOZP vydaný nezávislou inštitúciou, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uchádzača, napr. OHSAS 18001:2007. V takom prípade uchádzač predloží opis tohto ekvivalentného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo rovnocenné osvedčenia.

2.4 Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality. Certifikát musí vychádzať z platných slovenských technických noriem (STN), alebo z noriem členských štátov EÚ (EN). Verejný obstarávateľ uzná aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie systému manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie tohto certifikátu v súlade s § 35 ako aj § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Verejný obstarávateľ v rámci zmluvných podmienok požaduje od úspešného uchádzača povinnosť zabezpečiť, aby minimálne jeden jeho zamestnanec podieľajúci sa na plnení tejto zmluvy počas celej doby trvania zmluvy bol osobou znevýhodnenou alebo zraniteľnou v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco, Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/05/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, Bratislava

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Podrobnosti o oprávnených osobách a otváraní ponúk sú uvedené v článku V. bod 28 súťažných podkladov.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Verejný obstarávateľ rozhodol, že na základe § 66 ods. 7 zákona o VO sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Vo väzbe na § 55 ods. 1 zákona o VO verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky iba u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. Postup zadávania nadlimitnej zákazky bude realizovaný s využitím modernizovaného systému EVO.

Postup pre záujemcu/uchádzača:

2.1.V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet.

2.2.V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať.

2.3.V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky.

2.4.Cez IS EVO je možné následne zaevidovať Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke).

Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html

Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html

3. Lehota podľa § 56 odsekov 8, 10 a 14 zákona o verejnom obstarávaní je 15 pracovných dní.

4. Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky na zabezpečenie ponuky uchádzačov vo výške 29 000 EUR, podrobnosti zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Predmetné verejné obstarávanie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020