Servicios - 450921-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Skierniewice: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-450921

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Skierniewice
Dirección postal: ul. Reymonta 23
Localidad: Skierniewice
Código NUTS: PL715 Skierniewicki
Código postal: 96-100
País: Polonia
Persona de contacto: Robert Lewandowski
Correo electrónico: przetargi@gminaskierniewice.pl
Teléfono: +48 468195605
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://skierniewice.bip.net.pl/
Dirección del perfil de comprador: https://skierniewice.bip.net.pl/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Skierniewice

Número de referencia: RGK ZP 271.3.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Skierniewice oraz utworzenie, prowadzenie, wyposażenie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w nim gromadzonych a także zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
90514000 Servicios de reciclado de desperdicios
90533000 Servicios de gestión de vertederos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL715 Skierniewicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren gminy Skierniewice

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Skierniewice oraz utworzenie, prowadzenie, wyposażenie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w nim gromadzonych a także zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również opis sposobu wykonania zadania znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 4 do SIWZ. Rodzaj i przewidywana ilość odpadów (kod odpadu i rodzaj): 150101 opakowania z papieru i tektury; 150102 opakowania z tworzyw sztucznych; 150106 zmieszane odpady opakowaniowe; 150107 opakowania ze szkła; 160103 zużyte opony; 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106; 200199 inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny; 200201 odpady ulegające biodegradacji; 200301 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne; 200307 odpady wielkogabarytowe; 200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach. Razem przewidywana ilość odpadów – 5 632,10 Mg.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Potencjał techniczny / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wszelkie informacje o zamówieniu dostępne są w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej: https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl i http://www.skierniewice.bip.net.pl/

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli przedstawi:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439);

b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. BDO) Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797);

c) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa wymogu w zakresie tego warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający określa, że ww. warunek będzie spełniony, jeśli:

a) Wykonawca wykaże, że, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym – wykonuje należycie jedno zamówienie polegające na usłudze odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy ilości nie mniejszej niż 1 000 Mg/rok. Przez „jedno zamówienie” Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.

b) Wykonawca będzie dysponował na czas realizacji zadania:

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

— pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— wyposażone w system monitoringu bazującym na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

Ww. pojazdy muszą spełniać wymogi określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu bieżący monitoring pojazdów aktualnie obsługujących teren gminy,

— na terenie bazy magazynowo-transportowej zlokalizowane są urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

Uwaga: Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów ulic, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy.

• dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo - transportową zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),

• bazę magazynowo-transportową:

— usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

— wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

— wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

— wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

— wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

— na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, oraz innych wymogów określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 11.1.2013 w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 4.2.3 lit a SIWZ – wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 3 do SIWZ (Wykaz usług). Wykaz usług oraz dowody powinny być przekazane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt 4.2.3 lit. b SIWZ – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami - w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ. Wykaz narzędzi powinien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w sposób określony w umowie.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

W związku ze znacznym wzrostem ilości odpadów a co za tym idzie zwiększeniem się kosztów odbioru odpadów komunalnych Zamawiający by zachować ciągłość świadczonych usług oraz ze względu na pilna potrzebę udzielenia kolejnego zamówienia skrócił termin składania ofert. W obecnej chwili oszacowanie miesięcznych kwot za odbiór odpadów komunalnych jest znacznie utrudnione, gdyż odbiór odbywa się na podstawie co miesięcznych faktycznie odebranych odpadów których tonaż jest co miesiąc różny i trudny do przewidzenia razy stawka za tonaż, a nie jak to bywało w latach poprzednich – ryczałt miesięczny.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Urząd Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, POLSKA, sala narad; oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jawne otwarcie ofert nastąpi 8.10.2020 po godzinie 10.30 za pośrednictwem platformy w sali narad.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Wyjaśnienie dot. pkt IV.2.6 ogłoszenia – przez 2 miesiące (termin związania ofertą) – rozumie się 60 dni.

Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN.

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

Celem potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składają wraz z ofertą:

1) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

2) zobowiązanie innych podmiotów (tylko, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu);

3) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (prócz wymienionych w pkt III.1.3 ogłoszenia):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – według wzoru określonego załącznikiem nr 6 do SIWZ;

d) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

— zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.4 SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.7 SIWZ., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, których mowa w ww. ustawie – Dział VI Środki ochrony prawnej ustawy Pzp – w zakresie postępowań o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

19.3. Środkami ochrony prawnej są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

19.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem, albo w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

19.6. Odwołanie wnosi się w terminie:

19.6.1. 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp albo 15 dni, jeżeli zostały przekazane w inny sposób;

19.6.2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ;

19.6.3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2.

19.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 198 a – 198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020