Servicios - 450926-2020

Submission deadline has been amended by:  477513-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Olsztyn: Servicios de concesión de crédito

2020/S 187-450926

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Olsztyn
Dirección postal: pl. Jana Pawła II 1
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-101
País: Polonia
Persona de contacto: Marcin Kozłowski
Correo electrónico: przetargi@olsztyn.eu
Teléfono: +48 895273111-403
Fax: +48 895349375
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.olsztyn.eu
Dirección del perfil de comprador: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.olsztyn.eu/bip/folder/3190/uslugi/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu nieodnawialnego przeznaczonego na pokrycie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Número de referencia: ZP.271.1.30.2020.b
II.1.2)Código CPV principal
66113000 Servicios de concesión de crédito
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa Kredytu złotowego do wysokości 49 910 646,54 PLN, przeznaczonego na pokrycie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanych w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok.

2. Szczegółowy zakres podany jest w SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622 Olsztyński
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa Kredytu złotowego do wysokości 49 910 646,54 PLN przeznaczonego na pokrycie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowanych w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok.

2. Wyżej wymieniona kwota Kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu podpisania umowy kredytowej do dnia 31 grudnia 2020 r. Uruchomienie Kredytu nastąpi bez prowizji i opłat.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu, a także do wykorzystania niższej od określonej w umowie kwoty kredytu bez kosztów obciążających Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Koszt kredytu (K) / Ponderación: 100
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, tj.:

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Dodatkowo na mocy art. 24 ust. 5 pkt 1, oraz 8 ustawy, Zamawiający wykluczy

Z postępowania Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498);

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369) złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu dotyczące:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi być bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) oraz musi posiadać aktualne (ważne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

5. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (formularz JEDZ). Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji alfa w części IV jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych w SIWZ.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

2. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa § 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 30 000,00 PLN.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016. Klauzule RODO zawarte są w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 27/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 12:00
Lugar:

Otwarcie ofert zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Olsztyna, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 402, Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1) przez komisję przetargową na sprzęcie Zamawiającego z dostępem do sieci teleinformatycznej poprzez odszyfrowanie ofert przez platformę zakupową pod adresem: https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne i zostanie dokonane przez komisję przetargową powołaną przez Prezydenta Olsztyna.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:

1) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;

8) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1 Wykonawca składa dokumenty określone w SIWZ.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

— aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.

3. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, ofertę, JEDZ oraz powyższe dokumenty i oświadczenia sporządza się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis powinien być sporządzony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga do sądu.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do wykonania której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma związane z odwołaniem wnoszone w tej postaci, Wykonawca przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Terminy na wniesienie odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, zdanie drugie.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołujący za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020