Servicios - 450936-2020

25/09/2020    S187

Nederland-Amsterdam: Technische ontwerpdiensten

2020/S 187-450936

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VU medisch centrum
Nationaal identificatienummer: 31644435
Postadres: De Boelelaan 1117
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1081 HV
Land: Nederland
Contactpersoon: Ynske ten Ham
E-mail: ynske.tenham@atosborne.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vumc.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd365c30d89fa8d9408312981cd15cde
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd365c30d89fa8d9408312981cd15cde
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst adviesdiensten: Technische adviseurs

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het VUmc ziet de komende jaren een aantal ruimtelijke (bouw)opgaven voor zich. Vele verbouwprojecten staan in het teken van de alliantievorming VUmc en AMC. Zo zullen in het VUmc onder andere klinische en poliklinische zorgafdelingen worden verbouwd. Waaronder tevens een dagbehandelingsafdeling. Behandelafdelingen brachytherapie en hyperthermie van de afdeling radiotherapie en de faciliteiten aangaande patiënten voeding. De hieruit voortvloeiende opdrachten voor technische adviseurs wensen zij middels een raamovereenkomst op te dragen aan marktpartijen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Divers.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Algemene integrale projectaanpak / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie op technische kaders en normen VUmc / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectorganisatie / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar en kan tweemaal met een jaar worden verlengd.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

— Criterium: BIM,

— Criterium: continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het is mogelijk dat ook het Amsterdam UMC, locatie Academisch Centrum Amsterdam (hierna: AMC) op een nader te bepalen datum, onder dezelfde voorwaarden, tot de te sluiten raamovereenkomst als opdrachtgever zal toetreden en hiervan gebruik zal kunnen maken.

Zie voor meer informatie de Selectieleidraad en de Aanbestedingsleidraad.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— De omstandigheden als genoemd in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012,

— Geen schending milieu-,sociaal en arbeidsrecht,

— Geen faillissement of surceance van betaling,

— Geen valse verklaringen,

— Betalingen belastingen en premies,

— Beroepsbevoegdheid.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Kwaliteit en kwaliteitsmanagementsysteem,

— Kennis- en ervaring: eis A 24/7 geopend,

— Kennis- en ervaring: eis B Exploitatiegericht Ontwerpen,

— Kennis- en ervaring: eis C BIM,

— Kennis- en ervaring: eis D Geïntegreerd Project.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/10/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 12/11/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
E-mail: inkoop.info@vumc.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Manager Inkoop VU medisch centrum
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
E-mail: l.lutterman@vumc.nl
Internetadres: http://www.vumc.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2020