Servicios - 450942-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Rzeszów: Servicios de limpieza

2020/S 187-450942

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Número de identificación fiscal: 001023003
Dirección postal: Geodetów 1
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL82 Podkarpackie
Código postal: 35-959
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Mirkiewicz
Correo electrónico: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl
Teléfono: +48 178614543
Fax: +48 178521130
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz terenów przyległych do budynków

Número de referencia: 1801-ILZ1.260.37.2020
II.1.2)Código CPV principal
90910000 Servicios de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w woj. podkarpackim, będących siedzibami jednostek skarbowych i celno-skarbowych zwanych dalej „jednostkami” oraz terenów zewnętrznych, w tym pielęgnacja zieleni oraz odśnieżanie i usuwanie oblodzeń w okresie zimowym wraz z dostawą materiałów toaletowych oraz innych materiałów i produktów służących do utrzymania stałej czystości.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji został zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania podstawowego – załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Zamówienie zostało podzielone na dwie części, tj.:

A. część I – siedziby 23 obiektów w lokalizacjach wymienionych w załączniku nr 1/I do SIWZ;

B. część II – siedziby 16 obiektów w lokalizacjach wymienionych w załączniku nr 1/II do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz terenów przyległych do budynków w 23 obiektach – część I.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90911200 Servicios de limpieza de edificios
90900000 Servicios sanitarios y de limpieza
90921000 Servicios de desinfección y exterminio
90911300 Servicios de limpieza de ventanas
90914000 Servicios de limpieza de aparcamientos
90612000 Servicios de barrido de calles
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
90630000 Servicios de limpieza y eliminación de hielo
77312000 Servicios de desbrozo
77314100 Servicios de encespedado
77342000 Poda de setos
90910000 Servicios de limpieza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Woj. podkarpackie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w woj. podkarpackim, będących siedzibami jednostek skarbowych i celno-skarbowych zwanych dalej „jednostkami” oraz terenów zewnętrznych, w tym pielęgnacja zieleni oraz odśnieżanie i usuwanie oblodzeń w okresie zimowym wraz z dostawą materiałów toaletowych oraz innych materiałów i produktów służących do utrzymania stałej czystości.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wyszczególnienie powierzchni wewnętrznych poziomych i pionowych oraz powierzchni terenów zewnętrznych zostały zawarte w załączniku nr 1/I do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: aspekt środowiskowy (AS) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia o świadczenie usług dezynfekcji w jednostkach wymienionych w załączniku nr 1/I do SIWZ, a także o dodatkowe koszenie trawnika przy obiekcie wymienionym w załączniku nr 1/I, zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania w prawie opcji (załącznik nr 1 do SIWZ) na zasadach określonych we wzorze umowy (załączniku nr 6 do SIWZ).

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz terenów przyległych do budynków w 16 obiektach – część II.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90911200 Servicios de limpieza de edificios
90900000 Servicios sanitarios y de limpieza
90921000 Servicios de desinfección y exterminio
90911300 Servicios de limpieza de ventanas
90914000 Servicios de limpieza de aparcamientos
90612000 Servicios de barrido de calles
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
90630000 Servicios de limpieza y eliminación de hielo
77312000 Servicios de desbrozo
77314100 Servicios de encespedado
77342000 Poda de setos
90910000 Servicios de limpieza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Woj. podkarpackie.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie w woj. podkarpackim, będących siedzibami jednostek skarbowych i celno-skarbowych zwanych dalej „jednostkami” oraz terenów zewnętrznych, w tym pielęgnacja zieleni oraz odśnieżanie i usuwanie oblodzeń w okresie zimowym wraz z dostawą materiałów toaletowych oraz innych materiałów i produktów służących do utrzymania stałej czystości.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Wyszczególnienie powierzchni wewnętrznych poziomych i pionowych oraz powierzchni terenów zewnętrznych zostały zawarte w załączniku nr 1/II do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: aspekt środowiskowy (AS) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres zamówienia o świadczenie usług dezynfekcji w jednostkach wymienionych w załączniku nr 1/II do SIWZ, zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania w prawie opcji (załącznik nr 1 do SIWZ) na zasadach określonych we wzorze umowy (załączniku nr 6 do SIWZ).

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej (doświadczenia). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych nadal wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi (dwie umowy), których przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie sprzątania powierzchni biurowej i terenów zewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej* o łącznej powierzchni odpowiednio:

1) dla części I zamówienia – nie mniejszej niż 2 000 m2 powierzchni wewnętrznych, z tego co najmniej jeden obiekt (w jednej usłudze/umowie) o powierzchni minimum 1 000 m2 oraz co najmniej 1 obiekt z powierzchnią zewnętrzną minimum 500 m2 o łącznej wartości co najmniej 150 000 PLN brutto w ciągu jednego roku z załączeniem dowodu, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) dla części II zamówienia – nie mniejszej niż 3 000 m2 powierzchni wewnętrznych, z tego co najmniej jeden obiekt (w jednej usłudze/umowie) o powierzchni minimum 2 000 m2 oraz co najmniej 1 obiekt z powierzchnią zewnętrzną minimum 2 000 m2 o łącznej wartości co najmniej 250 000 PLN brutto w ciągu jednego roku z załączeniem dowodu, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów, pokój 101, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium odpowiednio:

1) dla części I w kwocie w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);

2) dla części II w kwocie w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Na podstawie dyspozycji art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków niepodlegania wykluczeniu z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dalej „JEDZ” pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz jednolitego dokumentu określa załącznik nr 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiający standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. L 3/16 z 6.1.2016).

4. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda wykazu wykonanych lub wykonywanych usług wraz z dowodem określającym, czy te usługi zostały wykonane należycie.

5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa wart. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp zamawiający żąda przedłożenia określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) dokumentów:

1) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6 i 9 rozporządzenia ws. dokumentów;

2) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia ws. dokumentów;

3) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia w sprawie dokumentów, a w stosownych przypadkach także z par. 9 rozporządzenia w.s dokumentów.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

15. W sprawach nie uregulowanych niniejszej sekcji w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020