Servicios - 450947-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Bratislava: Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado

2020/S 187-450947

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Número de identificación fiscal: 00681156
Dirección postal: Špitálska 4, 6, 8
Localidad: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Código postal: 816 43
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Martina Beňová
Correo electrónico: martina.benova@employment.gov.sk
Teléfono: +421 220462420
Fax: +421 259752437
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.employment.gov.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428204
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servis služobných motorových vozidiel ÚPSVaR

Número de referencia: VOB/119/2020-M_ODCVO
II.1.2)Código CPV principal
50110000 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je poskytnutie servisných služieb pre služobné motorové vozidlá Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVR). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 544 500.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50111000 Servicios de administración, reparación y mantenimiento de parque de vehículos
50111100 Servicios de gestión de parque de vehículos
50111110 Servicios de soporte de parque de vehículos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0 SLOVENSKO
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Slovenská republika. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je poskytnutie servisných služieb a poskytovanie správy on- line zákazkového, komunikačného, evidenčného a informačného systému pre zadávanie a evidovanie zákaziek pre 360 služobných motorových vozidiel Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny dislokovaných na UPSVR a 46-tich úradoch práce po celej Slovenskej republike. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zľava z ceny originálnych náhradných dielov schválených výrobcom servisovaného automobilu / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 544 500.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, prípadne podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5, § 39 alebo § 152 ZVO.

2. Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO, v zmysle § 32 poslednej vety ods. 3 ZVO nemusí verejnému obstarávateľovi predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, ale predloží všetky údaje (§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov) potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby, štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, členov dozorného orgánu, prokuristov od Generálnej prokuratúry SR a nemusí predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO (bod 2. sa nevzťahuje na uchádzačov podľa § 32 ods. 4 a/alebo 5 ZVO).

3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia uvedenej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. § 33 ods. 1 písm. a) ZVO - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

2. 33 ods. 1 písm. d) ZVO - prehľad o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

K bodu 1. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len "banka"), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie a ktoré/ý nesmie byť staršie/í ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.

K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a, resp. ekvivalentný/é doklad/y.

K bodu 2:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prehľadu o celkovom obrate minimálne 1 500 000 EUR najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti podpísaný štatutárnym orgánom. Prehľad o celkovom obrate uchádzač podloží výkazmi ziskov a strát alebo výkazmi o príjmoch a výdavkoch.

Ak má uchádzač výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch zverejnené v Registri účtovných závierok (RUZ), uvedie v prehľade o celkovom obrate len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že ich nemá zverejnené v RUZ predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla. Ekvivalent v inej mene musí byť prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku.

V prípade, že uchádzač alebo záujemca preukáže splnenie požadovanej podmienky účasti inou osobou, predkladá aj doklady osoby ktorej postavenie využíva v zmysle § 33 ods. 2 ZVO.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nepožaduje sa.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1.Úspešný uchádzač na zabezpečenie kval. plnenia RD zloží výkonovú záruku: 15 445,00 EUR na účet VOB pred podpisom RD.

2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úsp. uchádzača v prípade, že táto bude vyššia ako PHZ.

3.Uchádzač v ponuke predloží zoznam serv. prevádzok poskytovateľa, ktorý vyplní v Pr č. 4 RD. Prevádzky sa musia nachádzať v obci (meste) sídla pracovísk Objednávateľa uvedených v Pr č. 3 RD. Podrobnosti sú uvedené v RD.

4.Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočniť v nadväznosti na § 2 ods. 5 písm. p) a § 10 ods. 7 ZVO po dohode vždy s inou vybranou ZŠ z najmenej rozvinutých okresov uvedených na https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733 1 x ročne exkurziu žiakov 2. stupňa ZŠ (min. 20 žiakov) dislokovanej v mieste serv. prevádzky podľa Pr č. 4 tejto RD, za účelom spropagovania profesií súvisiacich s predmetom RD v rámci zvyšovania zodp. dodávateľov vo vzťahu k záujmom spoločnosti. Ďalšie inform. sú uvedené v RD.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 28/02/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 10:15
Lugar:

MPSVR SR, Špitálska 6, 816 43 Bratislava - Odbor verejného obstarávania, EN Evoservis.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otváranie ponúk (OP) bude v súlade s § 52 ZVO verejné. OP sa v zmysle § 20 ods. 11 ZVO vykonáva v EN Evoservis, a to sprístupnením ponúk komisií, po vložení e-kľúčov členov komisie. Tento EN uplynutím LPP automaticky po OP doručí informácie v zmysle § 52 ods. 2 ZVO uchádzačom, ktorí predložili ponuku a vygeneruje zápisnicu resp. protokol z OP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako centrálna obstarávacia organizácia vykonáva predmetné verejné obstarávanie pre Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania. Komunikácia vrátane doručovania sa realizuje v systéme Evoservis. Doručenie prostredníctvom elektronického nástroja je okamih prijatia dátovej správy na elektronickú adresu adresáta/adresátov dátovej správy v elektronickom nástroji. Každý záujemca/uchádzač, ktorý nie je registrovaný v systéme Evoservis sa zaregistruje do systému na adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr/, prípadne na www.evoservis.sk. Po zaregistrovaní mu bude na ním zadaný e-mail zaslaný prístupový kód (meno a heslo) pre prihlásenie do systému Evoservis za účelom komunikácie s verejným obstarávateľom, preberania zadávacej dokumentácie, príloh a predkladanie elektronických ponúk v systéme Evoservis. Registrovaný uchádzač v systéme Evoservis sa už opakovane neregistruje. Na prihlásenie do systému používa prístupové kódy, ktoré mu boli doručené pri prvotnej registrácii. Po prihlásení do systému má uchádzač v profile Prehľad zákaziek po potvrdení žiadosti o zadávaciu dokumentáciu neobmedzený prístup ku všetkým údajom a pokynom, vrátane súťažných podkladov a príslušných príloh. Uchádzač bude svoju ponuku predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO.

Predloženie elektronickej ponuky sa bude potvrdzovať uznávanou elektronickou značkou (UEZ). Bližšie informácie o používaní UEZ sú uvedené v súťažných podkladoch. V prípade otázok, resp. žiadosti o vysvetlenie bude

Záujemca/uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom priamo v systéme Evoservis cez komunikačné rozhranie v zmysle časti A. súťažných podkladov.

2. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 70 000 EUR (slovom: sedemdesiattisíc EUR). Podrobné informácie spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

3. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú scany originálnych dokladov alebo úradne osvedčených kópii. Ak úspešný uchádzač predložil v ponuke dokumenty, ktoré nie sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, (alebo ekvivalentom) pred podpisom zmluvy predloží na výzvu verejného obstarávateľa originály požadovaných dokladov alebo úradne overené kópie originálov dokladov.

4. Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 druhá veta ods. 7 ZVO (tzv. superreverzná verejná súťaž).

5. Upresnenie k bodu II.2.7) tejto výzvy: Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálnej ceny rámcovej dohody t.j. do predpokladanej hodnoty zákazky 1 544 500,0 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

6. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

7. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažných podkladoch.

8. Toto verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty viď oddiel III.2.2) bod 4.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020