Services - 450948-2020

25/09/2020    S187

Slovakia-Ružomberok: Feasibility study, advisory service, analysis

2020/S 187-450948

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Ružomberok
National registration number: 00315737
Postal address: Nám. A. Hlinku 1 1
Town: Ružomberok
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 034 01
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Mária Brezniaková
E-mail: brezniakova@ruzomberok.sk
Telephone: +421 444314417
Internet address(es):
Main address: https://www.ruzomberok.sk
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428177
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428177
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok

Reference number: KPRE-3749/2020-BRE
II.1.2)Main CPV code
71241000 Feasibility study, advisory service, analysis - QB52
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom tejto zákazky je vytvorenie strategického dokumentu na ochranu ovzdušia s názvom "Plán zlepšovania kvality ovzdušia - Strategický plán mesta Ružomberok". Plán zlepšovania kvality ovzdušia je dokument, ktorý umožní mestu vykonávať systematicky opatrenia v ochrane ovzdušia za účelom dosiahnutia limitov alebo inak definovaného výsledku.

Plán má za úlohu zabrániť investíciám bez znalosti príspevku k zlepšeniu ovzdušia a tým aj životného prostredia, a stanoviť priority aj efektivitu jednotlivých činností.

Súčasťou vypracovaného plánu bude tiež mediálna podpora a marketing v smere k verejnosti.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 33 333.33 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79314000 Feasibility study - QB52
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

Mesto Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom tejto zákazky je vytvorenie strategického dokumentu na ochranu ovzdušia a dlhodobý plán zlepšovania kvality ovzdušia, podrobnejšie B.1. Opis predmetu zákazky v SP.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 33 333.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

VO je realizované v 2 fázach: 1. fáza výber záujemcov, ktorí budú v druhej fáze vyzvaní na realizáciu rokovaní o predmete zákazky, ako aj následne o uzatvorení zmluvy.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO "alebo "zákon").

Požaduje sa predložiť scany originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:

1. Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona;

2. Čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru za minimálne predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, a to:

— poskytnutie minimálne jednej služby, pri ktorej uchádzač poskytol požadované služby v celkovom objeme minimálne 20.000 eur za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača jeho referencie uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie existujú.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti § 38 ods. 5 ZVO:

Zoznamom uskutočnených služieb obdobného charakteru za predchádzajúce tri roky má garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Podmienka účasti súvisí priamo s predmetom zákazky, je primeraná a jej stanovenie má za cieľ výber takého zmluvného partnera, ktorý bude schopný kvalitne, riadne a včas plniť svoje zmluvné záväzky.

Pod pojmom uskutočnenie služby obdobného charakteru sa rozumie opis v rozsahu predmetu zákazky uvedenej v časti B.1. Opis predmetu zákazky.

K § 34 ods. 1 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby minimálne riadiaci pracovník, ktorý sa budú osobne podieľať na riadení, zákazky spĺňal nižšie uvedené minimálne odborné požiadavky. Splnenie požiadaviek preukáže uchádzač predložením požadovaných dokumentov:

B) Uchádzač preukáže minimálne odborné požiadavky pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi ako aj o pravidelne vykonávanej činnosti osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Požaduje sa predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za poskytovanie služieb a budú tak určené na plnenie zmluvy:

Minimálne jedna osoba vo funkcii kľúčový expert odborný garant musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

1.vysokoškolské vzdelanie v oblasti ovzdušie, životné prostredie; expert preukáže kópiou diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia.

2.odbornú prax v odbore po nepretržitú dobu aspoň 1 kalendárny rok (resp. nepretržite 12 mesiacov za sebou); expert túto skutočnosť preukáže v štruktúrovanom životopise. Odborná prax v zmysle vyhlášky č. 113/2006 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie, a prax v zmysle a s použitím zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v aktuálnom znení, alebo zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v aktuálnom znení.

C) V súlade s § 34 ods.1 písm. h) ZVO v nadväznosti na § 35 ZVO uchádzač predloží platný certifikát ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva, ktorý uchádzač/záujemca použije pri plnení zmluvy.

Odôvodnenie potreby a primeranosti:

Uchádzač/záujemca predloží platný certifikát environmentálneho manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva alebo ekvivalentom v súlade s ustanoveniami § 36 ZVO,

D) V súlade s § 35 uchádzač predloží platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač / záujemca preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 Systém manažérstva kvality alebo ekvivalent § 35.

Verejný obstarávateľ od uchádzača nepožaduje predložiť oba certifikáty, stačí ak predloží jeden z uvedených.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Odôvodnenie potreby a primeranosti podmienok C) alebo D):

Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti skúma schopnosť uchádzača dodať predmet zákazky v požadovanej kvalite a v súlade so zabezpečením ochrany životného prostredia. Podmienky účasti sú potrebné a primerané vo vzťahu k predmetu zákazky, pretože uchádzač musí preukázať schopnosť zabezpečiť kvalitu procesov pri dodávaní služby požadovaného predmetu zákazky a kvalitu a spoľahlivosť dodaného predmetu.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Riešenie problematiky zápachu a prašnosti, verejný obstarávateľ požaduje odborná prax v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 113/2006 MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ostatné podmienky výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu.

III.2.2)Contract performance conditions:

Priority:

Opatrenia na mestskej a regionálnej úrovni

Opatrenia na krajskej úrovni

Opatrenia na národnej a medzinárodnej úrovni

Podklady pre rokovanie medzištátnych komisií

Hodnotenie účinnosti, efektívnosti a nákladov na jednotlivé opatrenia a odporúčanie postupnosti realizácie konkrétnych opatrení.

Vplyv opatrení s výhľadom na 5, 10 a 20 rokov.

Zákazka sa bude realizovať z vlastných finančných prostriedkov. Po realizácii druhého kola VO bude s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva, v ktorej pri následnej fakturácii služby verejný obstarávateľ uvedie, že fakturácia prebehne po spracovaní prieskumov, rozborov, meraní, podkladov, odborných konzultácií, spracovaní strategického plánu a následného prerokovania v komisii riešiacej problematiku zápachu a prašnosti v meste Ružomberok vo výške do 25 000 EUR a zvyšná časť max. 15 000 EUR po prerokovaní a schválení strategického plánu v Mestskom zastupiteľstve Ružomberok.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/10/2020
Local time: 10:00
Place:

MsÚ, Námestie Andreja Hlinku 1098/1, 034 01 Ružomberok

Information about authorised persons and opening procedure:

Uvedená v súťažných podkladoch

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

3.1. V prvom kole uchádzači požiadajú o účasť vo verejnej súťaži a musia preukázať osobné postavenie § 32 ZVO

3.2. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti

— zapísaným v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,

— jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo

— čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

3.3. V druhom kole ich návrhom bude návrh § 70 ods. 1 b) a d) riešenie, alebo inovačné riešenie

3.4. Vyhodnotenie v druhom kole §§ 40, 44 zákona o VO uvedeného vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 53 zákona o VO. Pri vyhodnocovaní ponúk komisia postupuje podľa § 55 zákona o VO.

3.5. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO ver. 18.0.

3.6.Vzhľadom na podmienky účasti, predmet plnenia zákazky a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/09/2020