Servicios - 450957-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Międzylesie: Servicios forestales

2020/S 187-450957

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Międzylesie
Número de identificación fiscal: 931024008
Dirección postal: ul. Tysiąclecia P.P. 7
Localidad: Międzylesie
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
Código postal: 57-530
País: Polonia
Persona de contacto: Elżbieta Sucharska
Correo electrónico: elzbieta.sucharska@wroclaw.lasy.gov.pl
Teléfono: +48 748126342
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.miedzylesie.wroclaw.lasy.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miedzylesie
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Principal actividad
Otra actividad: lasy państwowe

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostosowanie składu gatunkowego do potrzeb gatunku lub siedliska (zad. nr 5) na terenie obszaru chronionego Natura 2000 „Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika” PLH020016

Número de referencia: S.270.11.2020
II.1.2)Código CPV principal
77200000 Servicios forestales
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie nadmiernego nalotu drzew i krzewów w obrębie siedliska, polegające na wycięciu wyznaczonych drzew o określonej ilości drzew (11 szt.) o określonej średnicy (mierzonej na wys. 1,3 m od ziemi). Okrzesanie (odcięcie gałęzi), pocięcie na części o długości 2,4 m i ułożenie ich w stosy niewymiarowe w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, z przeznaczeniem do naturalnego rozpadu. Prace należy wykonać przy użyciu narzędzi i urządzeń ręcznych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL517 Wałbrzyski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren leśnictwa Jawornica

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie nadmiernego nalotu drzew i krzewów w obrębie siedliska, polegające na wycięciu wyznaczonych drzew o określonej ilości drzew (11 szt.) o określonej średnicy (mierzonej na wys. 1,3 m od ziemi). Okrzesanie (odcięcie gałęzi), pocięcie na części o długości 2,4 m i ułożenie ich w stosy niewymiarowe w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, z przeznaczeniem do naturalnego rozpadu. Prace należy wykonać przy użyciu narzędzi i urządzeń ręcznych. Warunki realizacji zamówienia: ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami Androsacion vandelli – ilość drzew 11 szt. – obszar objęty pracami jest terenem trudno dostępnym, górzystym, o podłożu skalnym, położonym w strefie przygrzbietowej Masywu Śnieżnika na wysokości około 660–720 m n.p.m. Przy planowaniu robót należy uwzględnić możliwość powstania pokrywy śnieżnej. Część drewna pozyskanego w trakcie zabiegu można pozostawić obok pow. naskalnej do naturalnego rozkładu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 15/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie 2.4 ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

II.2.14)Información adicional

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”, współfinansowane w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie 2.4 ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;

2) przedłożyć Zamawiającemu: – umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; – polisę od odpowiedzialności cywilnej; dokumenty dot. osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wycinaniu kosodrzewiny i nalotów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 08:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 28/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/10/2020
Hora local: 08:15
Lugar:

Nadleśnictwo Międzylesie II piętro sala narad; ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7; 57-530 Międzylesie

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcia ofert dokona komisja powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, a także informacje dotyczą.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury określonej w art. 24aa Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020