Servicios - 450959-2020

Submission deadline has been amended by:  505292-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Gdansk: Servicios de limpieza

2020/S 187-450959

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Muzeum II wojny światowej w Gdańsku
Número de identificación fiscal: PA.280.7.2020
Dirección postal: pl. Bartoszewskiego 1
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-862
País: Polonia
Persona de contacto: Muzeum II wojny światowej w Gdańsku – Anna Długosz, Aleksandra Bujak
Correo electrónico: przetargi@muzeum1939.pl
Teléfono: +48 583237520
Fax: +48 583237530
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.muzeum1939.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa instytucja kultury
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku, utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II wojny światowej z oddziałem Westerplatte w Gdańsku

Número de referencia: PA.280.7.2020
II.1.2)Código CPV principal
90910000 Servicios de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku, utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II wojny światowej z oddziałem Westerplatte w Gdańsku

— część I – kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku dla Muzeum II wojny światowej w Gdańsku,

— część II – kompleksowe utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II wojny światowej, Oddział Westerplatte w Gdańsku,

— część III – kompleksowe utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II wojny światowej w Gdańsku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ odpowiednio dla części zamówienia oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ odpowiednio dla części zamówienia.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku dla Muzeum II wojny światowej w Gdańsku

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90911200 Servicios de limpieza de edificios
90911300 Servicios de limpieza de ventanas
90914000 Servicios de limpieza de aparcamientos
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
77314100 Servicios de encespedado
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
90630000 Servicios de limpieza y eliminación de hielo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania terenów zewnętrznych i powierzchni wewnątrz w budynku Muzeum II wojny światowej w Gdańsku przy pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk. Ogólna powierzchnia pozioma do utrzymania czystości wynosi 30 560,18 m2, a powierzchnia pionowa 4 037,97 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz postanowienia umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Zakres codziennych prac serwisowych będzie obejmował w szczególności:

1) doraźne, stosowne do potrzeb, sprzątanie w ciągu godzin pracy korytarzy, klatek schodowych, wind i wejść do budynków, zmywanie przedsionków, holi, usuwanie bieżących zabrudzeń szczególnie podczas opadów atmosferycznych;

2) utrzymanie w ciągłej czystości szyb w drzwiach wejściowych do budynku i holu głównym i kasowym;

3) bieżące (codzienne) sprawdzanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach sanitarnych i uzupełnianie środków higienicznych;

4) codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wymianę worków w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych i socjalnych oraz pracowniach;

5) inne prace doraźne wchodzące w zakres realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie brygadzisty / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Kryterium społeczne — zatrudnienie osoby niepełnosprawnej do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje prawo opcji, tj. ograniczenia, lub domówienia usług do maksymalnie 50 % wartości zamówienia podstawowego dla części I.

Zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z zamówienia w ramach prawa opcji, co należy również uwzględnić w ofercie.

Opis prawa opcji znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2021 przez okres 24 miesięcy, tj. do 31.12.2022. Dla poszczególnych części zamówienia szczegółowe terminy zostały rozpisane w opisie przedmiotu zamówienia załącznik 6 do SIWZ, oraz we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II wojny światowej, na terenie Westerplatte.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77340000 Poda de árboles y setos
77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes
90620000 Servicios de limpieza y eliminación de nieve
50800000 Servicios varios de reparación y mantenimiento
77312000 Servicios de desbrozo
90511300 Servicios de recogida de basuras
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
77300000 Servicios hortícolas
77313000 Servicios de mantenimiento de parques
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, Oddział Westerplatte, teren Westerplatte, działka nr 68, obręb ewidencyjny nr 0062.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II Wojny światowej z oddziałem Westerplatte w Gdańsku. Kompleksowa usługa całorocznego utrzymania terenu Westerplatte, stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, dotyczy obszaru określonego granicami wg załącznika graficznego. Ze względów praktycznych oraz biorąc pod uwagę kompleksowy charakter prac utrzymaniowych, większość rodzajów robót przyjęto, jako pozycje zbiorcze (scalone).

Poszczególne rodzaje robót, ze względu na ich charakter, podzielono na trzy niżej wymienione grupy:

— I grupa – prace porządkowe – realizowane na terenie Westerplatte z najwyższą starannością wraz z utrzymaniem zimowym dotyczącym ciągów pieszych, przejść i schodów terenowych na terenie obiektu,

— II grupa – prace ogrodnicze – związane z całoroczną pielęgnacją zieleni niskiej (trawniki, rabaty, krzewy),

— III grupa – prace w drzewostanie – związane z całorocznym utrzymaniem drzewostanu obejmujące: cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne, wycinki drzew, prace w trybie awaryjnym, usuwanie karpin, odrostów korzeniowych itp.,

— IV grupa – mała architektura – konserwacja i naprawa oraz montaż elementów małej architektury, stanowiących wyposażenie terenu Westerplatte.

Wykaz prac związanych z utrzymaniem terenu Westerplatte w cyklu 1 roku zawiera załącznik nr 6.1 do SIWZ oraz załącznik nr 6.2 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ i we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osoby do kierowania robotami / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje prawo opcji, tj. ograniczenia, lub domówienia usług do maksymalnie 50 % wartości zamówienia podstawowego dla części II.

Zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z zamówienia w ramach prawa opcji, co należy również uwzględnić w ofercie.

Opis prawa opcji znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2021 przez okres 24 miesięcy, tj. do 31.12.2022. Dla poszczególnych części zamówienia szczegółowe terminy zostały rozpisane w opisie przedmiotu zamówienia załącznik 6 do SIWZ, oraz we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych wokół Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1 80-862 Gdańsk.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77310000 Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes
77313000 Servicios de mantenimiento de parques
77300000 Servicios hortícolas
77312000 Servicios de desbrozo
77340000 Poda de árboles y setos
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63 Pomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia: Pielęgnacja zieleni wokół Muzeum II wojny światowej w Gdańsku – pl. W. Bartoszewskiego 1.

Prace pielęgnacyjne zieleni dotyczą w szczególności:

— koszenia trawników o pow. około 3 000 m2 z wywozem skoszonej trawy na wysypisko miejskie,

— jesiennego wygrabiania liści z części trawników – z wywozem na wysypisko miejskie,

— nawożenia mineralnego trawników,

— aeracji lub wertykulacji trawników,

— nasadzeń uzupełniających roślin (bez kosztu roślin),

— pielęgnacji sezonowej żywopłotu z berberysu czerwonego 190 m2 posadzonego w dwóch rzędach w gruncie, przysypanego grubą korą, z linią kroplującą uruchamianą w sezonie wiosenno-letnim i serwisowaną własnymi siłami zleceniodawcy,

— pielęgnacji sezonowej roślin ozdobnych w donicach 0,8m x 0,8m x 0,8m – 8 szt.,

— pielęgnacji sezonowej rabat bylinowych (traw ozdobnych) posadzonych w nawierzchni ściółkowanej kruszywem kamiennym, zajmującymi 107 „pól” o różnej długości na pow. ogólnej 100 m2 w ilości 474. szt. traw (trzcinnik ostrokwiatowy – 327 szt. oraz rozplenica japońska – 147 szt.),

— pielęgnacji sezonowej łąki kwietnej zajmującej powierzchnię maks. 700 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SIWZ oraz w warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osoby do kierowania robotami / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 18
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje prawo opcji, tj. ograniczenia, lub domówienia usług do maksymalnie 50 % wartości zamówienia podstawowego dla części III.

Zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z zamówienia w ramach prawa opcji, co należy również uwzględnić w ofercie.

Opis prawa opcji znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia: 1.3.2021–30.11.2021 oraz 1.3.2022–30.11.2022, przez okres 18 miesięcy. Dla poszczególnych części zamówienia szczegółowe terminy zostały rozpisane w opisie przedmiotu zamówienia załącznik 6 do SIWZ, oraz we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dla części I:

— wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) obejmujące w swoim zakresie kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości budynku użyteczności publicznej (obiektu kubaturowego użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220, 1261 z wyłączeniem − Cyrków, Budynków schronisk dla zwierząt; Budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, 1241, 1263, 1264 lub 1262 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. nr 112, poz. 1316) o powierzchni co najmniej 5 000 m2 (w ramach jednego budynku) przez okres nieprzerwanie, co najmniej 12 miesięcy w każdym zamówieniu, w tym co najmniej jedna usługa musi obejmować również odśnieżanie,

— dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi opisanymi w SIWZ;

Dla części II:

— wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na ciągłym, minimum 12 miesięcznym utrzymaniu terenów zieleni publicznej (okres ciągły 12 miesięcy) tzn. [np. parki, zieleńce, tereny zieleni przy placówkach użyteczności publicznej, tereny mieszkaniowe (osiedla spółdzielcze, wspólnotowe i komunalne)] koniecznie w obrębie granic administracyjnych miast),koniecznie obejmujące swoim zakresem wszystkie elementy: prace porządkowe, prace ogrodnicze (zakładanie i pielęgnacja zieleni), prace związane z utrzymaniem drzewostanu i konserwację elementów małej architektury, na powierzchni nie mniejszej niż 9 ha w ramach jednego zamówienia,

— dysponują odpowiednią kadrą techniczną, która będzie zatrudniona do realizacji niniejszego zamówienia opisanymi w SIWZ,

— dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi opisanymi w SIWZ;

Dla części III:

— wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na ciągłym, minimum 12 miesięcznym utrzymaniu terenów zieleni publicznej (okres ciągły 12 miesięcy) tzn. [np. parki, zieleńce, tereny zieleni przy placówkach użyteczności publicznej, tereny mieszkaniowe (osiedla spółdzielcze, wspólnotowe i komunalne)] koniecznie w obrębie granic administracyjnych miast),koniecznie obejmujące swoim zakresem wszystkie elementy: prace ogrodnicze (zakładanie i pielęgnacja zieleni), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto w ramach jednego zamówienia:

— dysponują odpowiednią kadrą techniczną, która będzie zatrudniona do realizacji niniejszego zamówienia opisanymi w SIWZ,

— dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi opisanymi w SIWZ.

Szczegółowo wszystkie warunki opisane w SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego:

a) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również Wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi, dostawy, roboty budowlane był wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skłania ofert;- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia;

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem. Należy wypełnić załącznik nr 11 do SIWZ;

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr12 do SIWZ;

d) wykazy będą do złożenia w zależności od części postępowania.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk (budynek administracyjny).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego w dziale prawno-administracyjnym. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Rok 2022.

VI.3)Información adicional:

Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz, że oferowane usługi odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego:

1) JEDZ;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

5) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

9) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 10 do SIWZ) wraz z dowodami;

10) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

11) formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);

12) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów – jeżeli dotyczy (propozycję treści takiego oświadczenia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ);

13) wykaz osób zał. nr 12 do SIWZ;

14) wykaz narzędzi zał. nr 11 do SIWZ;

15) inne dokumenty np. pełnomocnictwa, zobowiązania określone w SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla: część I – w wysokości: 50 000 PLN, część II – w wysokości: 15 000 PLN, część III – w wysokości: 1 600 PLN.

Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6) ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni, liczone od ustalonej daty składania ofert.

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Zatrudnienie osób na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby ze strony Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dla części I, II i III, wykonujące czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia dedykowane do obsługi Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przynajmniej przez cały okres trwania umowy na warunkach, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, tj. regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy). Wymóg ten dotyczy również Podwykonawców jak również dalszych Podwykonawców. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę oraz w trakcie realizacji zamówienia, stosował się do przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Postępowanie prowadzone w j. polskim. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dla części I, II, III, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 – zasady, tryb, wielkość określone w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020