Servicios - 450959-2020

Submission deadline has been amended by:  505292-2020
25/09/2020    S187

Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania

2020/S 187-450959

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum II wojny światowej w Gdańsku
Krajowy numer identyfikacyjny: PA.280.7.2020
Adres pocztowy: pl. Bartoszewskiego 1
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-862
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum II wojny światowej w Gdańsku – Anna Długosz, Aleksandra Bujak
E-mail: przetargi@muzeum1939.pl
Tel.: +48 583237520
Faks: +48 583237530
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeum1939.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku, utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II wojny światowej z oddziałem Westerplatte w Gdańsku

Numer referencyjny: PA.280.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku, utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II wojny światowej z oddziałem Westerplatte w Gdańsku

— część I – kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku dla Muzeum II wojny światowej w Gdańsku,

— część II – kompleksowe utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II wojny światowej, Oddział Westerplatte w Gdańsku,

— część III – kompleksowe utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II wojny światowej w Gdańsku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ odpowiednio dla części zamówienia oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ odpowiednio dla części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe sprzątanie budynku i terenu wokół budynku dla Muzeum II wojny światowej w Gdańsku

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90911300 Usługi czyszczenia okien
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
77314100 Usługi w zakresie trawników
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania terenów zewnętrznych i powierzchni wewnątrz w budynku Muzeum II wojny światowej w Gdańsku przy pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk. Ogólna powierzchnia pozioma do utrzymania czystości wynosi 30 560,18 m2, a powierzchnia pionowa 4 037,97 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz postanowienia umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Zakres codziennych prac serwisowych będzie obejmował w szczególności:

1) doraźne, stosowne do potrzeb, sprzątanie w ciągu godzin pracy korytarzy, klatek schodowych, wind i wejść do budynków, zmywanie przedsionków, holi, usuwanie bieżących zabrudzeń szczególnie podczas opadów atmosferycznych;

2) utrzymanie w ciągłej czystości szyb w drzwiach wejściowych do budynku i holu głównym i kasowym;

3) bieżące (codzienne) sprawdzanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach sanitarnych i uzupełnianie środków higienicznych;

4) codzienne opróżnianie koszy na śmieci i wymianę worków w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych i socjalnych oraz pracowniach;

5) inne prace doraźne wchodzące w zakres realizacji przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie brygadzisty / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium społeczne — zatrudnienie osoby niepełnosprawnej do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje prawo opcji, tj. ograniczenia, lub domówienia usług do maksymalnie 50 % wartości zamówienia podstawowego dla części I.

Zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z zamówienia w ramach prawa opcji, co należy również uwzględnić w ofercie.

Opis prawa opcji znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2021 przez okres 24 miesięcy, tj. do 31.12.2022. Dla poszczególnych części zamówienia szczegółowe terminy zostały rozpisane w opisie przedmiotu zamówienia załącznik 6 do SIWZ, oraz we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II wojny światowej, na terenie Westerplatte.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77340000 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
90620000 Usługi odśnieżania
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
77312000 Usługi usuwania chwastów
90511300 Usługi zbierania śmieci
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
77300000 Usługi ogrodnicze
77313000 Usługi utrzymania parków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, Oddział Westerplatte, teren Westerplatte, działka nr 68, obręb ewidencyjny nr 0062.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie terenów zielonych dla Muzeum II Wojny światowej z oddziałem Westerplatte w Gdańsku. Kompleksowa usługa całorocznego utrzymania terenu Westerplatte, stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, dotyczy obszaru określonego granicami wg załącznika graficznego. Ze względów praktycznych oraz biorąc pod uwagę kompleksowy charakter prac utrzymaniowych, większość rodzajów robót przyjęto, jako pozycje zbiorcze (scalone).

Poszczególne rodzaje robót, ze względu na ich charakter, podzielono na trzy niżej wymienione grupy:

— I grupa – prace porządkowe – realizowane na terenie Westerplatte z najwyższą starannością wraz z utrzymaniem zimowym dotyczącym ciągów pieszych, przejść i schodów terenowych na terenie obiektu,

— II grupa – prace ogrodnicze – związane z całoroczną pielęgnacją zieleni niskiej (trawniki, rabaty, krzewy),

— III grupa – prace w drzewostanie – związane z całorocznym utrzymaniem drzewostanu obejmujące: cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne, wycinki drzew, prace w trybie awaryjnym, usuwanie karpin, odrostów korzeniowych itp.,

— IV grupa – mała architektura – konserwacja i naprawa oraz montaż elementów małej architektury, stanowiących wyposażenie terenu Westerplatte.

Wykaz prac związanych z utrzymaniem terenu Westerplatte w cyklu 1 roku zawiera załącznik nr 6.1 do SIWZ oraz załącznik nr 6.2 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ i we wzorze umowy, która stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby do kierowania robotami / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje prawo opcji, tj. ograniczenia, lub domówienia usług do maksymalnie 50 % wartości zamówienia podstawowego dla części II.

Zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z zamówienia w ramach prawa opcji, co należy również uwzględnić w ofercie.

Opis prawa opcji znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2021 przez okres 24 miesięcy, tj. do 31.12.2022. Dla poszczególnych części zamówienia szczegółowe terminy zostały rozpisane w opisie przedmiotu zamówienia załącznik 6 do SIWZ, oraz we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie terenów zielonych wokół Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1 80-862 Gdańsk.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77313000 Usługi utrzymania parków
77300000 Usługi ogrodnicze
77312000 Usługi usuwania chwastów
77340000 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Pielęgnacja zieleni wokół Muzeum II wojny światowej w Gdańsku – pl. W. Bartoszewskiego 1.

Prace pielęgnacyjne zieleni dotyczą w szczególności:

— koszenia trawników o pow. około 3 000 m2 z wywozem skoszonej trawy na wysypisko miejskie,

— jesiennego wygrabiania liści z części trawników – z wywozem na wysypisko miejskie,

— nawożenia mineralnego trawników,

— aeracji lub wertykulacji trawników,

— nasadzeń uzupełniających roślin (bez kosztu roślin),

— pielęgnacji sezonowej żywopłotu z berberysu czerwonego 190 m2 posadzonego w dwóch rzędach w gruncie, przysypanego grubą korą, z linią kroplującą uruchamianą w sezonie wiosenno-letnim i serwisowaną własnymi siłami zleceniodawcy,

— pielęgnacji sezonowej roślin ozdobnych w donicach 0,8m x 0,8m x 0,8m – 8 szt.,

— pielęgnacji sezonowej rabat bylinowych (traw ozdobnych) posadzonych w nawierzchni ściółkowanej kruszywem kamiennym, zajmującymi 107 „pól” o różnej długości na pow. ogólnej 100 m2 w ilości 474. szt. traw (trzcinnik ostrokwiatowy – 327 szt. oraz rozplenica japońska – 147 szt.),

— pielęgnacji sezonowej łąki kwietnej zajmującej powierzchnię maks. 700 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SIWZ oraz w warunkach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby do kierowania robotami / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje prawo opcji, tj. ograniczenia, lub domówienia usług do maksymalnie 50 % wartości zamówienia podstawowego dla części III.

Zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z zamówienia w ramach prawa opcji, co należy również uwzględnić w ofercie.

Opis prawa opcji znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ dla poszczególnych części zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: 1.3.2021–30.11.2021 oraz 1.3.2022–30.11.2022, przez okres 18 miesięcy. Dla poszczególnych części zamówienia szczegółowe terminy zostały rozpisane w opisie przedmiotu zamówienia załącznik 6 do SIWZ, oraz we wzorze umowy załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje ww. warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dla części I:

— wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) obejmujące w swoim zakresie kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości budynku użyteczności publicznej (obiektu kubaturowego użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220, 1261 z wyłączeniem − Cyrków, Budynków schronisk dla zwierząt; Budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych, 1241, 1263, 1264 lub 1262 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. nr 112, poz. 1316) o powierzchni co najmniej 5 000 m2 (w ramach jednego budynku) przez okres nieprzerwanie, co najmniej 12 miesięcy w każdym zamówieniu, w tym co najmniej jedna usługa musi obejmować również odśnieżanie,

— dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi opisanymi w SIWZ;

Dla części II:

— wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na ciągłym, minimum 12 miesięcznym utrzymaniu terenów zieleni publicznej (okres ciągły 12 miesięcy) tzn. [np. parki, zieleńce, tereny zieleni przy placówkach użyteczności publicznej, tereny mieszkaniowe (osiedla spółdzielcze, wspólnotowe i komunalne)] koniecznie w obrębie granic administracyjnych miast),koniecznie obejmujące swoim zakresem wszystkie elementy: prace porządkowe, prace ogrodnicze (zakładanie i pielęgnacja zieleni), prace związane z utrzymaniem drzewostanu i konserwację elementów małej architektury, na powierzchni nie mniejszej niż 9 ha w ramach jednego zamówienia,

— dysponują odpowiednią kadrą techniczną, która będzie zatrudniona do realizacji niniejszego zamówienia opisanymi w SIWZ,

— dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi opisanymi w SIWZ;

Dla części III:

— wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na ciągłym, minimum 12 miesięcznym utrzymaniu terenów zieleni publicznej (okres ciągły 12 miesięcy) tzn. [np. parki, zieleńce, tereny zieleni przy placówkach użyteczności publicznej, tereny mieszkaniowe (osiedla spółdzielcze, wspólnotowe i komunalne)] koniecznie w obrębie granic administracyjnych miast),koniecznie obejmujące swoim zakresem wszystkie elementy: prace ogrodnicze (zakładanie i pielęgnacja zieleni), o wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN brutto w ramach jednego zamówienia:

— dysponują odpowiednią kadrą techniczną, która będzie zatrudniona do realizacji niniejszego zamówienia opisanymi w SIWZ,

— dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi opisanymi w SIWZ.

Szczegółowo wszystkie warunki opisane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego:

a) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również Wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 10 do SIWZ).

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi, dostawy, roboty budowlane był wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skłania ofert;- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia;

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem. Należy wypełnić załącznik nr 11 do SIWZ;

c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr12 do SIWZ;

d) wykazy będą do złożenia w zależności od części postępowania.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sposób i na warunkach opisanych w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, pl. Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk (budynek administracyjny).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego w dziale prawno-administracyjnym. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Rok 2022.

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Pzp Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz, że oferowane usługi odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego:

1) JEDZ;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS;

5) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

8) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

9) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 10 do SIWZ) wraz z dowodami;

10) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;

11) formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);

12) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów – jeżeli dotyczy (propozycję treści takiego oświadczenia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ);

13) wykaz osób zał. nr 12 do SIWZ;

14) wykaz narzędzi zał. nr 11 do SIWZ;

15) inne dokumenty np. pełnomocnictwa, zobowiązania określone w SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla: część I – w wysokości: 50 000 PLN, część II – w wysokości: 15 000 PLN, część III – w wysokości: 1 600 PLN.

Termin 2 miesięcy określony w sekcji IV.2.6) ogłoszenia należy rozumieć jako 60 dni, liczone od ustalonej daty składania ofert.

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Zatrudnienie osób na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby ze strony Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dla części I, II i III, wykonujące czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia dedykowane do obsługi Zamawiającego były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy przynajmniej przez cały okres trwania umowy na warunkach, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, tj. regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy). Wymóg ten dotyczy również Podwykonawców jak również dalszych Podwykonawców. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę oraz w trakcie realizacji zamówienia, stosował się do przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Postępowanie prowadzone w j. polskim. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dla części I, II, III, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 – zasady, tryb, wielkość określone w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020