Servicios - 450962-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Nykøbing Falster: Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente

2020/S 187-450962

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: ALFA Specialaffald
Número de identificación fiscal: 28 85 50 36
Dirección postal: Energivej 4
Localidad: Nykøbing Falster
Código NUTS: DK02 Sjælland
Código postal: 4800
País: Dinamarca
Persona de contacto: Stine Møller Gormsen
Correo electrónico: smg@bdo.dk
Teléfono: +45 41890493
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.alfa.dk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=280162&B=DK_UDBUD
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=280162&B=DK_UDBUD
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Begrænset EU-udbud af tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang mv.

II.1.2)Código CPV principal
90000000 Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Alfa specialaffald udbyder den eksisterende ordning for tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang, vejbrønde og bundsugning af privates fyringsolietanke. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015). Det er udbuddets formål at indhente tilbud på tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang mv. til Alfa Specialaffald. Den nuværende aftale udløber pr. 28. februar 2021. Det forventes derfor, at den nye aftale træder i kraft med leveringsstart, pr. 1 marts 2021.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90000000 Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK02 Sjælland
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nykøbing Falster

II.2.4)Descripción del contrato:

Alfa specialaffald udbyder den eksisterende ordning for tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang, vejbrønde og bundsugning af privates fyringsolietanke. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i henhold til udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015). Det er udbuddets formål at indhente tilbud på tømning af olie- og benzinudskillere og sandfang mv. til Alfa Specialaffald. Den nuværende aftale udløber pr. 28. februar 2021. Det forventes derfor, at den nye aftale træder i kraft med leveringsstart, pr. 1 marts 2021

Se den fulde beskrivelse og krav i det samlede udbudsmateriale inkl. bilag.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/03/2021
Fin: 29/02/2024
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Der er mulighed for kontraktforlængelse, på 2 gange 1 år.

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Ordregiver vil iblandt de indkomne ansøgninger på et objektivt og sagligt grundlag udvælge og prækvalificere op til 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Dette dog forudsat at ordregiver modtager 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger.

Udvælgelsen sker med udgangspunkt i den samlede bedste egnethed, set i forhold til den konkrete opgave. Ansøgningerne bliver vurderet på baggrund af de adspurgte informationer i punkt 6.3 i prækvalifikationsbetingelserne.

Ordregiver vil udvælge tilbudsgivere ud fra en samlet vurdering af ansøgernes tekniske og faglige formåen, samt økonomiske og finansielle formåen.

Ordregiver udvælger på baggrund heraf, de 5 ansøgere, som vurderes at have fremvist de bedst sammenlignelige referencer og derfor skønnes bedst egnede til at løse opgaven ud fra en samlet vurdering.

Skønnes flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse for lige kvalificerede, vælges de ansøgere som efter ordregivers skøn, forventes at ville give det tilbudsgiverfelt, der giver den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen.

Hvis der ikke findes 5 egnede ansøgere, kan ordregiver vælge at fortsætte med et lavere antal ansøgere.

Se hertil den fulde beskrivelse og krav i det samlede udbudsmateriale inkl. bilag.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Se den fulde beskrivelse og krav i det samlede udbudsmateriale inkl. bilag.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Se hertil den fulde beskrivelse og krav i det samlede udbudsmateriale inkl. bilag.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Se den fulde beskrivelse og krav i det samlede udbudsmateriale inkl. bilag.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405708
Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: http://www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020