Servicios - 450967-2020

25/09/2020    S187

Eslovenia-Celje: Servicios de seguridad

2020/S 187-450967

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Okrožno sodišče v Celju
Número de identificación fiscal: 5024161000
Dirección postal: Prešernova ulica 22
Localidad: Celje
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 3000
País: Eslovenia
Persona de contacto: urad.ozce@sodisce.si, Urad predsednika
Correo electrónico: urad.ozce@sodisce.si
Teléfono: +386 34275104
Fax: +386 34275173
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sodisce.si/okroce/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.sodisce.si/okroce/nabava_blaga_in_storitev/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21013
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja oseb ter premoženja Okrožnega sodišča v Celju z njegovimi organizacijskimi enotami in Habita, d.o.o., PE Celje.

Número de referencia: JN-2/2020
II.1.2)Código CPV principal
79710000 Servicios de seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja oseb ter premoženja.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 009 892.03 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79710000 Servicios de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Celje

II.2.4)Descripción del contrato:

Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja oseb ter premoženja Okrožnega sodišča v Celju z njegovimi organizacijskimi enotami in Habita, d.o.o., PE Celje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 009 892.03 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

2. Ponudnik mora imeti veljavno licenco in ustrezne certifikate za opravljanje poklicne dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:

— Priloga 1:Certifikat o licenci - Varovanje ljudi in premoženja

— Priloga 2: Certifikat o licenci - Izvajanje sistemov tehničnega varovanja

— Priloga 3: Certifikat o licenci Načrtovanje sistemov tehničnega varovanja

— Priloga 4: Certifikat o licenci Upravljanje z varnostno-nadzornim centrom (v nadaljnjem besedilu: VNC)

— Priloga 5: Potrdilo strokovnega nadzora o ureditvi in delovanju VNC

— Priloga 6: Certifikat o licenci Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk

— Priloga 7: Pooblastilo za opravljanje požarnega varovanja

— Priloga 8: Kolektivno zavarovanje poklicne odgovornosti

— Priloga 9: Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Ponudnik mora izkazati, da imajo osebe, ki bodo izvajale storitve tehničnega in fizičnega varovanja, ustrezno nacionalno poklicno kvalifikacijo in zadostno število usposobljenih varnostnikov (16).

— Priloga 10: Poimenski seznam in fotokopije službenih izkaznic usposobljenih varnostnikov (1 dokazilo za 2 pogoja: poklicna sposobnost in zadostno število usposobljenih varnostnikov)

— Priloga 11: Poimenski seznam in fotokopije potrdil usposobljenih varnostnikov, za delo bombnega preglednika

— Priloga 12: Poimenski seznam in fotokopije potrdil usposobljenih varnostnikov za delo bombnega oziroma rentgenskega operaterja in tehnično rokovanje z rentgensko napravo ter potrdilo o oceni varstva izpostavljenih delavcev pred ionizirajočimi sevanji.

2. Ponudnik je v zadnjih 3 letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel 5 enakovrstnih storitev v povezavi z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila v vrednosti najmanj 40 000,00 EUR z DDV letno. Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval izključno zaključene storitve po pogodbi, dokazila o zaključenih storitvah pred oddajo ponudbe. Če gre za večletne pogodbe, se mora storitev na lokaciji/ objektu izvajati že najmanj drugo leto, letni pogodbeni znesek pa mora biti najmanj 40 000,00 EUR z vključenim DDV.

— Priloga 13: Seznam izvedenih enakovrstnih storitev s potrdili o zadovoljivi izvedbi.

3. Ponudnik mora izkazati, da je sposoben uskladiti izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja oseb in premoženja na vseh lokacijah/ objektih, Celje, Žalec, Velenje, Šentjur, Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah.

— Priloga 14: Izjava ponudnika, da je sposoben uskladiti izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja oseb in premoženja na vseh sodiščih, Celje, Žalec, Velenje, Šentjur, Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah.

4. Ponudnik mora izkazati, da ima organizirano lastno 24-urno intervencijsko službo na območju mesta Celja, Žalca, Velenja, Šentjurja, Slovenskih Konjic in Šmarja pri Jelšah.

— Priloga 15: Izjava ponudnika, da ima organizirano 24-urno lastno intervencijsko službo na območju mesta Celja, Žalca, Velenja, Šentjurja, Slovenskih Konjic in Šmarja pri Jelšah.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Esloveno
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 02/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 09:01

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.10.2020 15:00:00

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Dirección postal: Slovenska cesta 54
Localidad: Ljubljana
Código postal: 1000
País: Eslovenia
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Okrožno sodišče v Celju
Dirección postal: Prešernova ulica 22
Localidad: Celje
Código postal: 3000
País: Eslovenia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020