Servicios - 450970-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Plovdiv: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2020/S 187-450970

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Baseynova direktsiya „Iztochnobelomorski rayon“
Número de identificación fiscal: 115756766
Dirección postal: ul. „Yanko Sakazov“ No. 35, et. 5
Localidad: Plovdiv
Código NUTS: BG421 Пловдив
Código postal: 4000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Vasilka Chopkova
Correo electrónico: vasilka.chopkova@earbd.bg
Teléfono: +359 32604720
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://earbd.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/27667
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/79919
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/79919
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Надграждане на съществуващата географска информационна система в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката е надграждане на съществуващата в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) географска информационна система с допълнителни модули за публикуване и хармонизация на данните на партньорите по проекта FLOOD GUARD, свързани с прилагането на Директива за наводненията (ДН); проследяване на етапите на разработване на ПУРН-2 и на напредъка по изпълнението на ПоМ (Програмата от мерки на ПУРН 2016—2021 г.); разработване на инструменти и софтуер за пренос на данни от други информационни системи по управление на водите и управление на риска от наводнение.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 162 983.34 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG421 Пловдив
II.2.4)Descripción del contrato:

За целите на трансграничната координация на плановете за управление на риска от наводнения е необходимо да се разшири обхватът на системата, като освен за Източнобеломорски район за басейново управление да се поддържат и визуализират допълнително данни, свързани с Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Западнобеломорски район за басейново управление, както и ПУРН на съответните речни басейни в ГЪРЦИЯ.

Поръчката включва изпълнението на следните дейности:

1. Дейност № 1 „Анализ“.

2. Дейност № 2 „Проектиране на разширена архитектура на системата и пространствената база данни“.

3. Дейност № 3 „Разработване и тестване на софтуерно решение и документация“.

4. Дейност № 4 „Внедряване и обучение“.

Гаранционна поддръжка, която следва да е с продължителност не по-малко от 24 месеца от приемането на изпълнението на услугата.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 162 983.34 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 13
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Стратегически проект „Интегрирани действия за съвместна координация и реакция за намаляване на риска от наводнения в трансграничната зона“ — FLOOD GUARD, финансиран по програма Interreg V-A ГЪРЦИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020 – договор B4.5b.01 от 1.04.2019 г.

II.2.14)Información adicional

Възложителят определя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора, както и гаранция за авансово предоставени средства в размера на тези средства.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за изпълнение на обществената поръчка.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база на годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години или по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение 1 от ЗОП.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер на минимум 325 000 BGN без ДДС на годишна база за последните 3 приключили финансови години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.) или по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Съгласно §2, т. 66 от допълнителните разпоредби на ЗОП „годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.

Съгласно §1, т. 11 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството „нетни приходи от продажби“ са сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите.

При подаване на оферта участниците декларират в ЕЕДОП съответствието с минималното изискване за икономическо и финансово състояние чрез посочване на общ годишен оборот за съответната финансова година. Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“, подраздел „Общ годишен оборот“ от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор са:

1. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; или

2. справка за общия оборот (чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП).

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи някой от горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участниците следва да притежават опит за изпълнение на поръчката, изразяващ се в изпълнена дейност (услуга) с предмет и обем, сходен с този на обществената поръчка, през последните 3 години от датата на подаване на офертата съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП.

2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката съгласно чл. 63, ал. 1 т. 5 от ЗОП.

3. Участниците следва да прилагат системи за управление на качеството.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

По т. 1:

Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (услуга), чийто предмет и обем e сходен с този на обществената поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

* Под „изпълнена дейност (услуга)“ се разбира такава, която независимо от датата на сключването ѝ е приключила в посочения по-горе период. Под услуга с предмет и обем, сходен с този на обществената поръчка, следва да се разбира услуга в областта на информационните технологии, свързана с проектиране, разработване, внедряване, надграждане и/или поддръжка на информационна система за управление на води.

Възложителят не посочва обем на дейностите по изпълнената дейност (услуга).

Изпълнената дейност може да бъде доказана от участниците с 1 или няколко договора.

Участниците могат да са изпълнили изискването в 1 или повече договор/и и/или услуги.

Участниците следва да предоставят информация в част ІV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП. В графа „Описание“ участникът следва да представи подробна информация за дейностите с предмет, сходен с този на поръчката.

Поставеното изискване се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за добро изпълнение на извършената услуга.

При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

В случаите на чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП документи за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор са: списък на услугите, които са сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка.

По т. 2:

Ключов експерт 1 „Ръководител на екип“ — 1 брой:

Образование: висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока или еквивалент в област „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки“ или в област „Технически науки“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., а когато е придобито извън страната — в област, еквивалентна на посочените.

Допълнителна квалификация: успешно издържан изпит за прилагане на методология за управление на проекти PMBOK или Prince2 или PMP-Project Management Professional или PMI (Project Management Institute) Agile или еквивалентни.

Специфичен професионален опит: участие като ръководител на екип в най-малко 1 (една) година в изпълнението на проект в областта на информационните технологии (ИТ); участие в качеството на ръководител на екип в реализация на минимум 3 (три) проекта в област ИТ; участие в реализация на минимум 1 (един) проект с предмет, сходен с този на поръчката.

За успешно приключил проект се счита дейност или набор от дейности, резултатът от които е надлежно предаден и приет и/или внедрен в срок и без възражения на съответния възложител (поръчващ).

Ключов експерт 2 „Бизнес аналитик“ — 1 брой:

Образование: висше образование с минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър или по-висока в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, или „Технически науки“, или еквивалентна образователно-квалификационна степен съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., а когато е придобито извън страната — в област, еквивалентна на посочените.

Допълнителна квалификация: валиден професионален сертификат в областта на бизнес анализа.

Специфичен професионален опит: участие в качеството на бизнес аналитик в реализация на минимум 3 (три) проекта в област ИТ; участие в реализация на минимум 1 (един) проект с предмет, сходен с този на поръчката.

Продължава в раздел VI.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Изпълнението на поръчката се осъществява в съответствие с техническите спецификации и проекта на договор.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/10/2020
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/10/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

В системата

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Продължение от раздел III.1.3):

Ключов експерт 3 „Експерт „Бази данни“ — 1 брой:

Образование: висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“ или еквивалентна образователно-квалификационна степен съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., а когато е придобито извън страната — в област, еквивалентна на посочените.

Допълнителна квалификация: наличие на сертификат свързан с работа на релационни СУБД.

Специфичен професионален опит: участие в качеството на експерт БД в реализация на минимум 3 (три) проекта в област ИТ; участие в реализация на минимум 1 (един) проект с предмет, сходен с този на поръчката.

Ключов експерт 4 „Експерт-разработчик ГИС“ — 1 брой:

Образование: висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“ или еквивалентна образователно-квалификационна степен съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., а когато е придобито извън страната — в област, еквивалентна на посочените.

Специфичен професионален опит: участие в качеството на експерт-разработчик ГИС в реализация на минимум 3 (три) проекта в област ИТ; участие в реализация на минимум 1 (един) проект с предмет, сходен с този на поръчката;

Ключов експерт 5 „ Експерт по осигуряване на качеството“ — 1 брой:

Образование: висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ или „Технически науки“ или еквивалентна образователно-квалификационна степен съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г., а когато е придобито извън страната — в област, еквивалентна на посочените.

Допълнителна квалификация: наличие на сертификат в областта на осигуряване на качеството.

Специфичен професионален опит: участие в качеството на експерт по осигуряване на качеството в реализация на минимум 3 (три) проекта в област ИТ; участие в реализация на минимум 1 (един) проект с предмет, сходен с този на поръчката.

Участникът трябва да посочи поименно лицата, включени в екипа за изпълнение на проекта. Ако по време на изпълнение на сключения договор възникне необходимост от смяна на член на екипа, това може да бъде извършено след предварително съгласуване с възложителя. Новият член на екипа трябва да притежава същата или по-висока образователно-квалификационна степен и същия или по-дълъг професионален опит от тези на замененото лице.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с критерия за подбор чрез попълване на част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП. В този раздел участникът следва да предостави следната информация: име, презиме и фамилия на лицето; данни за образованието и за придобития опит — степен на образованието, специалност, висше учебно заведение, място, референции от клиенти, работодатели и други, къде и кога е придобит и др. подробности за доказване на изискванията за професионална компетентност.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП — списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Продължава в раздел VI.4.3) „Подаване на жалби“.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Продължение от раздел III.1.3):

По т. 3:

Следва да се прилагат системи за управление на качеството — система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалент, в съответствие с чл. 64, ал. 3 от ЗОП в областта на информационните технологии, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи и система за управление на сигурността на информацията, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 27001 в актуална версия или еквивалент в областта на информационните технологии, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството.

Данните се представят чрез попълване на информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор е заверено „вярно с оригинала“ копие на съответния валиден сертификат.

Основания за отстраняване:

Прилагат се основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, включително и специфични национални основания за отстраняване, които са подробно описани в документацията за обществената поръчка и включват:

— забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим (офшорни зони),

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— нарушения в областта на трудовото право,

— престъпления против финансовата и данъчната система, собствеността и стопанството,

— свързаност между участници.

От процедурата ще бъде отстранен всеки стопански субект, за когото се установи наличие на 1 или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

Деклариране и доказване на съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:

Документи за доказване се предоставят преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. Няма да бъдат изисквани документи, до които възложителят има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020