Servicios - 450980-2020

Submission deadline has been amended by:  483370-2020
25/09/2020    S187

Bulgaria-Bozhurishte: Servicios de recogida de desperdicios

2020/S 187-450980

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Bozhurishte
Número de identificación fiscal: 000776071
Dirección postal: bul. „Evropa“ No. 85
Localidad: Bozhurishte
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código postal: 2227
País: Bulgaria
Persona de contacto: Dilyana Nikolova Keremedchieva
Correo electrónico: bojurob@mail.bg
Teléfono: +359 29932913
Fax: +359 29933104
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bozhurishte.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/21547
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/79570
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/79570
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Поддържане на чистотата на територията на община Божурище чрез сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до регионално депо за неопасни отпадъци — гр. Костинброд

II.1.2)Código CPV principal
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предмет на поръчката е поддържане на чистотата на територията на община Божурище чрез сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци до регионално депо за неопасни отпадъци — гр. Костинброд.

Обхват на поръчката:

— събиране и транспортиране на битови отпадъци, генерирани на територията на община Божурище,

— поддържане и ремонт на съдове за битови отпадъци тип „Бобър“,

— разполагане на нови съдове за битови отпадъци тип „Бобър“, собственост на възложителя, по негова заявка,

— пролетно и есенно дезинфекциране на съдове за битови отпадъци.

Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, са подробно описани в техническата спецификация (ТС), неразделна част от документацията за участие

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 660 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Място за изпълнение на поръчката е на територията на община Божурище — гр. Божурище, с. Гурмазово, с. Пожарево, с. Делян, с. Златуша и с. Росоман, с. Храбърско, с. Хераково, с. Пролеша

II.2.4)Descripción del contrato:

Основни дейности, включени в обхвата на поръчката:

— събиране и транспортиране на битови отпадъци, генерирани на територията на община Божурище,

— поддръжка и ремонт на съдове за битови отпадъци,

— разполагане на нови съдове за битови отпадъци, собственост на възложителя, по негова заявка,

— пролетно и есенно дезинфекциране на съдове за битови отпадъци.

1. Съд тип кофа — 110 л/брой съдове/годишна кратност:

1.1. гр. Божурище 54 2 200;

1.2. с. Гурмазово 54 350;

1.3. с. Пожарево 54 350;

1.4. с. Пролеша 54 600;

1.5. с. Хераково 54 500;

1.6. с. Храбърско 54 450;

1.7. с. Златуша, с. Росоман; с. Делян 54 80.

2. Съд тип контейнер („Бобър“) 1 100 л/брой съдове/годишна кратност:

2.1. гр. Божурище 80 120;

2.2. с. Гурмазово 54 15;

2.3. с. Пожарево 54 15;

2.4. с. Пролеша 54 15;

2.5. с. Хераково 54 30;

2.6. с. Храбърско 54 30;

2.7. с. Златуша, с. Росоман, с. Делян 54 15.

Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, са подробно описани в техническата спецификация (ТС), неразделна част от документацията за участие

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 660 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участникът трябва да притежава валиден регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци или аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по споразумение за Европейско икономическо пространство.

Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (чл. 35, ал. 2, т. 2 ЗУО) се изисква регистрация и издаване на документ по реда на глава 5, раздел II от ЗУО.

В случай че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва дейности по събиране и транспортиране на отпадъци.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват по събиране и транспортиране на отпадъци.

Удостоверяване:

Участникът попълва раздел А „Годност“ в част IV „Критерии за подбор“ от единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (приложение № 1), раздел А „Годност“ в т. 2) „При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?“. Участниците, освен изискуемата информация съгласно това поле в ЕЕДОП, следва да посочат и номера и срока на валидност на удостоверението.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от посочените по-долу документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи валиден към датата на сключване на договора регистрационен документ за изпълнение на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на глава 5, раздел II от ЗУО, или съответно еквивалентен документ.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

В случай че данните могат да бъдат осигурени по служебен път или чрез публичен регистър, или чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.

В случаите, когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица, при сключване на договора следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ в съответствие с условията и реда, посочени в чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на глава 5, раздел II от ЗУО. Изискването се поставя в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малък от 1 000 000 BGN, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер, равен или по-голям на прогнозната стойност на поръчката в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си.

Под минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, се разбира оборот, реализиран при изпълнение на дейности, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, в размер, равен или по-голям на прогнозната стойност на поръчката.

Под „услуга/дейност, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се приемат услуга/и/дейност/и по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.

*За участник — чуждестранно лице, оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.

За целите на процедурата и за яснота на участниците под „последните 3 (три) приключили финансови години“ следва да се разбират финансовите години — 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Удостоверяване:

При подаване на офертата участникът попълва съответното поле на раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП, като посочва данни за общия оборот и оборот сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи 1 или повече от документите посочени в чл. 62, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП.

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Информацията от горепосочените документи обхваща последните 3 приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на поне по 1 (една) услуга/дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Забележка: Под „услуга/дейност, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира „услуга, която включва едновременно дейности по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци за обслужване на община (район за градове с районно деление)“ с общ обем минимум 7 000 тона отпадъци.

2. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване: специализирани транспортни средства за събиране и извозване на битови отпадъци от метални контейнери тип „Бобър“ със вместимост 1 100 л и за метални кофи с вместимост 110 л — общо 3 (три) броя, от които 1 бр. с тара до 10 тона и 2 бр. с тара до 15 тона. Специализираните транспортни средства трябва да са с минимален екологичен стандарт Евро 4 или еквивалент

3. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 — система за управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2004 — за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда с предметен обхват в областта на сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци и за опазване на околната среда.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Валидността на сертификатите следва да бъде поддържана през целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващи строителство, трябва да има съответните сертификати.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Удостоверяване по т. 1:

Участникът попълва поле 1б) от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП — списък на реализирани дейности с идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, където правят описание на изпълнените от тях услуги през определения от възложителя период, с посочване на услугите, сумите, датите и получателите.

В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Доказване по т. 1:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи документи (референции, удостоверения за добро изпълнение и др.), удостоверяващи изпълнените дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП, и които документи съдържат: информация за извършената услуга, за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания..

Удостоверяване по т. 2:

Участникът попълва поле 9) от раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП — 9) „Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване“, където правят описание на техническото оборудване, което ще използват при изпълнение на поръчката.

Доказване по т. 2:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи декларация — списък за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката;

Удостоверяване по т. 3:

Участникът попълва раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от част ІV „Критерий за подбор“ на ЕЕДОП.

Доказване по т. 3:

При сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи копия на валидни сертификати (или еквиваленти) за въведена система на управление на качеството съгласно стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 и за въведена система на управление на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или други доказателства на еквивалентни мерки или стандарти за управление на качеството или за опазването на околната среда с обхват, включващ „сметосъбиране и сметоизвозване“, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 8 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 23/10/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

В системата

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Изисквания за лично състояние на участниците:

1. Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

2. Обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

3. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат характер на национални основания за изключване.

На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните основания за изключване:

— осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП),

— нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП),

— наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП),

— наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,

— обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора в размер 3 % (три на сто) от стойността на договора без включен ДДС.

Гаранцията се предоставят в една от следните форми, като участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение: парична сума, банкова гаранция и застрахователна полица;

Плащанията ще се извършват по начина и при условията, посочени в проекта на договор, неразделна част от документацията за обществена поръчка. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подаде самостоятелно оферта.

При участие на обединение, което не е самостоятелно ЮЛ, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност на лицата — участници в обединението, за задълженията по договора за обществена поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП — уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020