Servicios - 451007-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Lublin: Servicios de implementación de software

2020/S 187-451007

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
Dirección postal: ul. Artura Grottgera 4
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Código postal: 20-029
País: Polonia
Persona de contacto: Bartłomiej Polakowski
Correo electrónico: bartlomiej.polakowski@lubelskie.pl
Teléfono: +48 814416635
Fax: +48 814416535
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lubelskie.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://lubelskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wdrożenie systemu do zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym wraz z 36-miesięcznym wsparciem serwisowym

Número de referencia: OP-IV.272.84.2020.BRP
II.1.2)Código CPV principal
72263000 Servicios de implementación de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia systemu do zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym wraz z 36-miesięcznym wsparciem serwisowym na następujących warunkach:

a) obsługa minimum 500 urządzeń definiowanych poprzez adres IPv4;

b) dla minimum 15 administratorów pracujących jednocześnie, bez ograniczenia ilości użytkowników nazwanych i stacji roboczych, bez ograniczeń na ilość danych wprowadzanych do systemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81 Lubelskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo Lubelskie

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym wraz z 36-miesięcznym wsparciem serwisowym:

1. Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane licencje uprawniające Zamawiającego do instalacji i poprawnej eksploatacji całości dostarczonego systemu na potrzeby własne lub jednostek podległych z zastrzeżeniem ilości obsługiwanych urządzeń.

2. Udzielenie Zamawiającemu bezterminowej licencji dla Systemu na następujących warunkach:

a) obsługa minimum 500 urządzeń definiowanych poprzez adres IPv4;

b) dla minimum 15 administratorów pracujących jednocześnie, bez ograniczenia ilości użytkowników nazwanych i stacji roboczych, bez ograniczeń na ilość danych wprowadzanych do systemu.

3. Zainstalowanie i skonfigurowanie systemu w środowisku Zamawiającego – środowisko wirtualne. Odpowiednią bazę danych, na potrzeby systemu, dostarcza Wykonawca. Wykonawca odpowiada za właściwe sparametryzowanie zarówno systemu operacyjnego, jak i silnika bazy danych.

4. Przeszkolenie administratorów systemu w zakresie korzystania z jego pełnej funkcjonalności. Szkolenia muszą się odbyć w siedzibie Zamawiającego.

5. Dostarczenie mechanizmu (w postaci skryptu, bądź innego rozwiązania programowego) do archiwizacji całości systemu umożliwiającego odtworzenie kompletnego systemu na dowolny dzień.

6. Przekazanie Zamawiającemu wszelkich, niezbędnych do poprawnego korzystania z wdrożonego rozwiązania, informacji o specyfice systemu oraz informacji technicznych na temat jego prawidłowej eksploatacji – szczegółowa dokumentacja powdrożeniowa oraz instrukcję/instrukcje obsługi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji / Ponderación: 60
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowa funkcjonalność systemu / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 20
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 71
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Regionalny program operacyjny województwa lubelskiego na lata 2014–2020

II.2.14)Información adicional

Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 71 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie usługi, polegające na wykonaniu wdrożenia systemu bezpieczeństwa klasy SIEM i SOAR łącznie, każde o wartości nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych brutto).

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże dysponowanie zespołem złożonym z minimum 2 osób skierowanych do wykonania zamówienia i spełniających poniższe wymagania:

a. kierownik projektu który posiada wiedzę i minimum 1 roczne doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych oraz certyfikat potwierdzający znajomość metodyk wdrażania systemów informatycznych;

b. inżynier ds. systemu teleinformatycznego klasy SIEM, który posiada wiedzę i minimum 1 roczne doświadczenie z zakresu projektowania i wdrażania oferowanego systemu, potwierdzone aktualnymi certyfikatami producenta, zwłaszcza certyfikatem ukończenia specjalistycznego autoryzowanego szkolenia w zakresie wdrażanego systemu (dedykowane szkolenie producenta systemu pozwalające przeszkolonemu inżynierowi na wykonywanie samodzielnie wszystkich prac serwisowych i wdrożeniowych w narzędziu oferowanym przez Wykonawcę);

c. inżynier ds. systemu teleinformatycznego klasy SOAR, który posiada wiedzę i minimum 1 roczne doświadczenie z zakresu projektowania i wdrażania oferowanego systemu, potwierdzone aktualnymi certyfikatami producenta, zwłaszcza certyfikatem ukończenia specjalistycznego, autoryzowanego szkolenia w zakresie wdrażanego systemu (dedykowane szkolenie producenta systemu pozwalające przeszkolonemu inżynierowi na wykonywanie samodzielnie wszystkich prac serwisowych i wdrożeniowych w narzędziu oferowanym przez Wykonawcę).

W przypadku kiedy funkcję inżyniera ds. systemu klasy SIEM i systemu klasy SOAR sprawować będzie jedna osoba, musi ona spełniać łącznie warunki wyznaczone dla obu funkcji.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za godność z oryginałem), w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jako usługę Zamawiający rozumie usługę realizowaną w ramach jednej umowy dla jednej instytucji/podmiotu;

2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy określone został w załączniku nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, POLSKA (I piętro, pokój 156).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie oferty/Załączniki w sposób automatyczny. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

I. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy należy przedłożyć:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie z SIWZ.

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Ustala się kwotę wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

3. Szczeg. wym. dot. wadium określono w rozdz. X SIWZ.

4. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczone za zgodność z oryginałem.

III. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy. Do oferty (formularza ofertowego –Załącznik nr 6 do SIWZ) należy dołączyć:

a) jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. VII SIWZ);

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. V SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca);

c) pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane

w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020