Servicios - 451048-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Tarnowskie Góry: Servicios relacionados con la explotación forestal

2020/S 187-451048

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Tarnowskie Góry
Dirección postal: Rynek 4
Localidad: Tarnowskie Góry
Código NUTS: PL229 Gliwicki
Código postal: 42-600
País: Polonia
Persona de contacto: Biuro Zamówień Publicznych
Correo electrónico: bzp@um.tgory.pl
Teléfono: +48 323933856
Fax: +48 323933855
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://bip.tarnowskiegory.pl
Dirección del perfil de comprador: https://bip.tarnowskiegory.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.tarnowskiegory.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
Dirección postal: Rynek 4
Localidad: Tarnowskie Góry
Código NUTS: PL229 Gliwicki
Código postal: 42-600
País: Polonia
Correo electrónico: bzp@um.tgory.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://bip.tarnowskiegory.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Planowana i interwencyjna wycinka i pielęgnacja drzew w Parku Miejskim przy ul. kard. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach

Número de referencia: BZP.271.37.2020
II.1.2)Código CPV principal
77211000 Servicios relacionados con la explotación forestal
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest planowana i interwencyjna wycinka i pielęgnacja drzew w Parku Miejskim przy ul. kard. St. Wyszyńskiego, w tym:

— cięcia sanitarne, formujące i techniczne drzew o szacunkowej ilości 221 szt.,

— ścinanie drzew stojących i złomów o szacunkowej ilości 126 szt.,

— usuwanie wywałów wraz z karpiną o szacunkowej ilości 7 szt.,

— frezowanie pni o szacunkowej powierzchni 46 585 cm2,

— zakładanie w koronie drzewa wiązania elastycznego o szacunkowej ilości 21 szt.,

— gospodarowanie drewnem pochodzącym z wycinki drzew zgodnie z zarządzeniem 562/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Tarnowskie Góry (zarządzenie stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ).

Uwaga! Park Miejski w Tarnowskich Górach jest w części obiektem zabytkowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIW...

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 142 832.25 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77211500 Servicios de mantenimiento de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL229 Gliwicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Tarnowskie Góry

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakres robót obejmuje:

A. frezowanie pni drzew:

szacunkowa powierzchnia do frezowania: 46 585 cm2;

B. cięcia sanitarne drzew:

szacunkowa ilość: 47 szt.;

C. formowanie koron drzew o pokroju naturalnym, w tym:

1. wykonanie cięć obejmujących:

a) cięcia sanitarne – polegające na usunięciu gałęzi i konarów obumarłych, chorych, uszkodzonych mechaniczne, porażonych jemiołą;

b) cięcia formujące – polegające na skróceniu gałęzi i konarów w obrębie całej korony niezbędnych dla utrzymania formowanego kształtu korony;

c) cięcia prześwietlające – polegające na rozluźnieniu korony,

d) cięcia techniczne – cięcia wykonywane w celu wyznaczenia skrajni pionowej i poziomej alejek w parku i dróg graniczących z parkiem, maksymalnie na wysokość 3,5 m oraz zachowania właściwej odległości od linii napowietrznych, ścian budynków i pozostałych obiektów budowlanych lub urządzeń technicznych;

e) usunięcie odrostów korzeniowych i ewentualne czyszczenie nawierzchni z podrostu w rzucie korony drzewa;

2. zasmarowanie ran dostępnymi na rynku środkami o kolorze zbliżonym do koloru kory;

3. wycięcie podrostu w rzucie korony drzewa (dotyczy ok. 50 % całkowitej ilości drzew);

4. zebranie i ułożenie gałęzi i konarów w stosy (zrębkowanie) oraz wywóz na miejsce składowania i utylizacja;

5. uporządkowanie terenu:

szacunkowa ilość: 145 szt.;

D. cięcia techniczne drzew – cięcia wykonywane w celu wyznaczenia skrajni pionowej i poziomej alejek w parku i dróg publicznych graniczących z parkiem, zachowania właściwej odległości od linii napowietrznych, ścian budynków i pozostałych obiektów budowlanych lub urządzeń oraz znaków drogowych. Wykonywane są w przypadku gdy na drzewach nie ma konieczności przeprowadzania w pełnym zakresie cięć sanitarnych czy formujących. Szacunkowa ilość: 29 szt;

E. założenie w koronie drzewa wiązania elastycznego (dynamicznego) „Cobra” 2t, 4t, wiązania są zakładane na tych drzewach, na których wykonywane są zabiegi wymienione w punktach B lub C.

Szacunkowa ilość 21 szt.;

F. ścinanie drzew chorych i obumarłych bądź zagrażających bezpieczeństwu, wycinanie wiatrołomów.

Szacunkowa ilość łączna: 126 szt.;

G. usuwanie wywałów wraz z karpiną, w tym:

1. odrąbanie korzeni, odcięcie dłużycy od pnia oraz odcięcie wierzchołka i gałęzi;

2. zebranie i ułożenie gałęzi poniżej 10 cm średnicy w stosy (zrębkowanie) załadowanie, przewiezienie na miejsce składowania i wyładowanie, dodatkowo na terenie utwardzonym (jezdnia, chodniki, alejki parkowe, place – pozamiatanie nawierzchni wraz z wywozem nieczystości);

3. w przypadku drewna opałowego – pocięcie pnia i konarów na odcinki o długości maks. 1,0 m, połupanie wałków o grubości powyżej 25 cm na szczapy i ułożenie drewna w stosy pozwalające na dokonanie obmiaru; prowadzenie bezgotówkowego obrotu drewnem;

4. w przypadku drewna wielkowymiarowego (użytkowego) – okrzesanie z gałęzi i wystających sęków, pocięcie dłużycy na odcinki dogodne do transportu zgodnie z wymaganiami jakościowo-wymiarowymi dla poszczególnych klas drewna;

5. w razie konieczności przemieszczenie dłużycy na odległość do 100 m w miejsce umożliwiające bezpieczny załadunek drewna;

6. wyrównanie ewentualnych kolein powstałych w trakcie przemieszczania.

▪ Ceny jednostkowe za usunięcie wywałów powinny uwzględniać prowizję za prowadzenie bezgotówkowego obrotu drewnem.

Szacunkowa ilość: 7 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Zwiększenie wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu prac określonych w danym zleceniu lub poszczególnych etapów prac określonych w danym zleceniu / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Kwalifikacje kadry (pilarzy) do wykonywania prac technicznych na drzewach / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Zwiększenie wysokości okresu rękojmi na zamontowane wiązania w koronach drzew / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Kwalifikacje kierownika prac / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 142 832.25 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętego przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym i opisanym w rozdz. V, pkt 1 SIWZ. Zamawiający informuje, że wartość tych usług może wynieść maks. 40 000 PLN netto.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.12.2021, lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie usługę obejmującą swoim zakresem prace na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Zakres prac musi obejmować:

— cięcia sanitarne i pielęgnacyjne zabytkowego drzewostanu – min. 10 sztuk,

— ścinanie drzew – min. 80 sztuk,

— montaż wiązań w koronach drzew – min. 10 sztuk.

Uwaga! Powyższe zakresy mogą być wykonane (wykonywane) w ramach jednego zamówienia lub dwóch zamówień.

2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

a) 1 osobą (kierownikiem prac) – wyznaczoną do kierowania pracami na terenie objętym przedmiotem zamówienia, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac konserwatorskich oraz restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru (studia o kierunku ogrodniczym, kształtowania terenów zielonych, leśnym), oraz która przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy parkach wpisanych do rejestru, albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków – zgodnie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020, poz. 282 z późn. zm.);

b) 2 osobami (pilarzami – operatorami pilarek spalinowych) – posiadającymi ukończoną szkołę średnią zawodową oraz tytuł zawodowy lub wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni (ogrodnik, leśnik, kształtowanie terenów zieleni itp.) i kurs minimum II stopnia pilarzy drzew ozdobnych albo które przez co najmniej 9 miesięcy brały udział w pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru w zakresie pielęgnacji drzew – zgodnie z art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r., poz. 282 z późn. zm.) i kurs minimum II stopnia pilarzy drzew ozdobnych.

Uwaga! Dodatkowe kwalifikacje kadry (kierownika prac i pilarzy – operatorów pilarek spalinowych) stanowią kryterium oceny ofert.

3) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach określonych poniżej:

— samochód samowyładowczy lub skrzyniowy do 5 ton – min. 1 szt.,

— ciągnik kołowy z przyczepą – min. 1 szt.,

— podnośnik – min. 1 szt.,

— piły spalinowe – min. 2 szt.,

— rębarka – min. 1 szt.,

— frezarka – min. 1 szt.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w § 4 wzoru umowy (Załącznik nr 3). Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Pzp.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w pokoju nr 26 w siedzibie Zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

2022 rok

VI.3)Información adicional:

I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 600,00 PLN. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego – Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 1825 0000 0001 4381 6475, z dopiskiem „Wadium – wycinka Park Miejski”. Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, gdy znajdzie się ono na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu określonego w pkt 3 rozdz. XXI SIWZ.

II. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach określ. w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy). Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących wybranych przesłankach określonych w art. 24 ust 5 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia Wykonawcy): w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

III. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. procedura odwrócona.

IV. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 6 do formularza oferty) oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

V. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

VI. Ofertę i jej załączniki stanowią:

1. formularz oferty;

2. kalkulacja ceny (przedmiar prac);

3. formularz JEDZ;

4. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy;

5. dowód wniesienia wadium;

6. zobowiązanie innych podmiotów – jeśli dotyczy.

VII. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia), w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3.3 rozdz. XV SIWZ:

a) wykazu usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 3 do formularza oferty).

Uwaga! Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 do formularza oferty);

c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 5 do formularza oferty).

VIII. Informacje o dokumentach składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera pkt 7 rozdz. XV SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 00-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020