Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от днес, 2.11.2022 г. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Доставки - 451051-2021

07/09/2021    S173

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2021/S 173-451051

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Национален регистрационен номер: 831917834
Пощенски адрес: кв. ДЪРВЕНИЦА ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: Донка Кирилова Симеонова
Електронна поща: dsimeonova@tu-sofia.bg
Телефон: +359 29653906
Факс: +359 28683215
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.tu-sofia.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/158405
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/158405
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване за нуждите на ... продължава в Раздел VI: Допълнителна информация

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката включва доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърен комплекс и компютърни работни места

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за комуникации и резервирано захранване

По всяка обособена позиция:

• Доставеното оборудване трябва да бъде ново, оригинално (т.е. да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано.

• Предлаганото оборудване трябва да отговоря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (пригодено за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България).

• Предлаганото оборудване отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 139 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърен комплекс и компютърни работни места

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
30214000 Компютърни работни станции
30233100 Запомнящи устройства
30232100 Принтери и плотери
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е бул. Санкт Петербург № 63, Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция 1 включва дейностите: доставка, монтаж и пускане (въвеждане) в експлоатация на сървърно и компютърно оборудване за лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив:

• Сървърен комплекс, състоящ се от дисков масив, два виртуализационни хоста и базов софтуер за тях

• Подсистема за архивиране на данните и базов софтуер

• Работни места за оператори 10 броя, от които 7 броя десктоп и 3 броя преносими компютри и базов софтуер за тях

• Монохромно многофункционално устройство А4, прожектор и екран

с характеристики и изисквания посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Доставката на оборудването следва да се извърши в срок до 90 (деветдесет) календарни дни след подписване на договор;

- Извършване на монтаж и пускане в експлоатация на оборудването следва да се извърши от Изпълнителя в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата, на която е извършена доставката на системата.

Гаранционното обслужване на предлаганото оборудване трябва да е минимум 24 месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на системата, подписан при условията на договора и удостоверяващ изпълнението на предмета на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 97 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 110
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва съгласно клаузите на проекта на договор.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за комуникации и резервирано захранване

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
32420000 Мрежово оборудване
32510000 Система за безжична телекомуникация
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Основно място на изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е бул. Санкт Петербург № 63, Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката по обособена позиция 2 включва дейностите: доставка, монтаж и пускане (въвеждане) в експлоатация на на системи за комуникации и резервирано захранване за лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив:

• Структурна Кабелна Система (СКС) за лабораторията и сървърното помещение, включително 19“ шкаф за активното оборудване.

• Активно мрежово оборудване, безжична мрежа и мобилна комуникация с „пасарелката“

• Резервирано захранване с акумулатори (UPS) и генератор

с характеристики и изисквания посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Доставката на оборудването следва да се извърши в срок до 90 (деветдесет) календарни дни след подписване на договор;

- Извършване на монтаж и пускане в експлоатация на оборудването следва да се извърши от Изпълнителя в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата, на която е извършена доставката на системата.

Гаранционното обслужване на предлаганото оборудване трябва да е минимум 24 месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на системата, подписан при условията на договора и удостоверяващ изпълнението на предмета на поръчката.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 110
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва съгласно клаузите на договора.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

не се поставят

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се поставят

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се поставят

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.За двете обособени позиции: Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.

2.За двете обособени позиции: Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

3.Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

За обособена позиция 1:

- Ръководител проект – 1 бр., който:

-да притежава валиден сертификат за професионален ръководител на проекти (PMP, Prince или еквивалент), издаден от международно призната организация за управление на проекти;

- Сертификат по поне една методология за управление на услугите (например ITIL, ITSM или еквивалент за ниво по-високо от базово);

-да е участвал в минимум 1 успешно приключил проект, включващ доставка и инсталиране на сървърно или компютърно оборудване или базов софтуер.

-Архитект по информационни технологии – 1 брой:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на сървърно или компютърно оборудване или базов софтуер.

-Експерт Информационна сигурност – 1 брой:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на сървърно или компютърно оборудване или базов софтуер.

-Експерт „Инсталация и поддръжка на хардуер“ – минимум 2 броя:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на сървърно или компютърно оборудване или базов софтуер

За обособена позиция 2:

-Ръководител проект – 1 бр., който:

-да притежава валиден сертификат за професионален ръководител на проекти (PMP, Prince или еквивалент), издаден от международно призната организация за управление на проекти;

-Сертификат по поне една методология за управление на услугите (например ITIL, ITSM или еквивалент за ниво по-високо от базово);

-да е участвал в минимум 1 успешно приключил проект, включващ доставка и/или поддръжка на системи за комуникация и резервирано захранване.

-Комуникационен архитект – 1 брой:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на системи за комуникация или резервирано захранване

-Експерт Информационна сигурност – 1 брой:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на системи за комуникации или резервирано захранване.

-Експерт „Инсталация и поддръжка на хардуер“ – минимум 2 броя:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на системи за комуникации или резервирано захранване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.За обособена позиция № 1: Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбира, доставка и/или инсталация на 1 брой сървърно или компютърно оборудване.

За обособена позиция № 2: Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбира, доставка и/или инсталация на 1 бр. комуникационна система или резервирано захранване, включително дизел генератор.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“.

Преди сключването на договора за възлагане на поръчката, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи които доказват извършената доставка.

2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват

За обособоена позиция 1: включващ доставка и/или монтаж и/или пускане в експлоатация на сървърно оборудване или базов софтуер или ИТ продукти.

За обособоена позиция 2: включващ доставка и/или инсталация на комуникационни системи или резервирано захранване или ИТ продукти.

При подаване на офертата Участникът следва да предостави информация за сертификата в Раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат (с обхват, посочен по-горе), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

3.При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на съответния раздел в част IV „Критерии за подбор“ - по отношение на посоченото по-горе изискване участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Преди сключване на договора се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (изключ. чл. 4). Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 69 от ЗПКОНПИ. Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора (1% обезпечава гаранционния срок) и гаранция за обезпечаване на аванса-50%. Предвидено е авансово плащане в размер на 50% при условията на договора. Ако избраният за изпълнител не желае авансово плащане, отпада задължението да осигури гаранцията за аванса. Гаранциите се представят по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума, на банкова гаранция или на застраховка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/10/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 06/04/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/10/2021
Местно време: 15:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

продължение от Раздел II.1.1) Наименование... нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и чл. 107 ЗОП (чл.55 ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

- Участниците, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Ценовото предложение елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

- Участник, който е представил Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя.

- Участник, който е предложил цена за изпълнение по-висока от максималната прогнозна стойност на обособената позиция.

- Участник, за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки , предвидени по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложили изключения по чл. 4 от него.

- Участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ;

Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3 – дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП.В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП. При участие на обединение, което не е ЮЛ се прилага чл. 59, ал. 6 ЗОП.

При участие на подизпълнители се прилага чл. 66 ЗОП. Относно използването капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл. 65 ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/09/2021