The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 451051-2021

07/09/2021    S173

Bulgaria-Sofia: Computer equipment and supplies

2021/S 173-451051

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: TEHNIChESKI UNIVERSITET
National registration number: 831917834
Postal address: kv. DaRVENITsA ul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1756
Country: Bulgaria
Contact person: Donka Kirilova Simeonova
E-mail: dsimeonova@tu-sofia.bg
Telephone: +359 29653906
Fax: +359 28683215
Internet address(es):
Main address: www.tu-sofia.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/158405
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/158405
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване за нуждите на ... продължава в Раздел VI: Допълнителна информация

II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Поръчката включва доставка, монтаж и пускане в експлоатация на компютърно и комуникационно оборудване в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърен комплекс и компютърни работни места

Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за комуникации и резервирано захранване

По всяка обособена позиция:

• Доставеното оборудване трябва да бъде ново, оригинално (т.е. да бъде продукт на производителя на съответната марка) и неупотребявано.

• Предлаганото оборудване трябва да отговоря на всички изисквания в Република България относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа (пригодено за работа в стандартизираната електрическа мрежа в Република България).

• Предлаганото оборудване отговаря на нормативите на Европейските и международните стандарти за електромагнитна съвместимост, радиочестотни смущения и нива на шум.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 139 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на сървърен комплекс и компютърни работни места

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
30214000 Workstations
30233100 Computer storage units
30232100 Printers and plotters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е бул. Санкт Петербург № 63, Пловдив

II.2.4)Description of the procurement:

Поръчката по обособена позиция 1 включва дейностите: доставка, монтаж и пускане (въвеждане) в експлоатация на сървърно и компютърно оборудване за лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив:

• Сървърен комплекс, състоящ се от дисков масив, два виртуализационни хоста и базов софтуер за тях

• Подсистема за архивиране на данните и базов софтуер

• Работни места за оператори 10 броя, от които 7 броя десктоп и 3 броя преносими компютри и базов софтуер за тях

• Монохромно многофункционално устройство А4, прожектор и екран

с характеристики и изисквания посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Доставката на оборудването следва да се извърши в срок до 90 (деветдесет) календарни дни след подписване на договор;

- Извършване на монтаж и пускане в експлоатация на оборудването следва да се извърши от Изпълнителя в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата, на която е извършена доставката на системата.

Гаранционното обслужване на предлаганото оборудване трябва да е минимум 24 месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на системата, подписан при условията на договора и удостоверяващ изпълнението на предмета на поръчката.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 97 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 110
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

II.2.14)Additional information

Плащането се извършва съгласно клаузите на проекта на договор.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на системи за комуникации и резервирано захранване

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
32420000 Network equipment
32510000 Wireless telecommunications system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на поръчката е бул. Санкт Петербург № 63, Пловдив

II.2.4)Description of the procurement:

Поръчката по обособена позиция 2 включва дейностите: доставка, монтаж и пускане (въвеждане) в експлоатация на на системи за комуникации и резервирано захранване за лаборатория по „Обработка на данни от сензорни мрежи и разпределени вградени системи за нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив:

• Структурна Кабелна Система (СКС) за лабораторията и сървърното помещение, включително 19“ шкаф за активното оборудване.

• Активно мрежово оборудване, безжична мрежа и мобилна комуникация с „пасарелката“

• Резервирано захранване с акумулатори (UPS) и генератор

с характеристики и изисквания посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Доставката на оборудването следва да се извърши в срок до 90 (деветдесет) календарни дни след подписване на договор;

- Извършване на монтаж и пускане в експлоатация на оборудването следва да се извърши от Изпълнителя в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата, на която е извършена доставката на системата.

Гаранционното обслужване на предлаганото оборудване трябва да е минимум 24 месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на системата, подписан при условията на договора и удостоверяващ изпълнението на предмета на поръчката.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 41 500.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 110
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

II.2.14)Additional information

Плащането се извършва съгласно клаузите на договора.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

не се поставят

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

не се поставят

Minimum level(s) of standards possibly required:

не се поставят

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1.За двете обособени позиции: Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.

2.За двете обособени позиции: Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен.

3.Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

За обособена позиция 1:

- Ръководител проект – 1 бр., който:

-да притежава валиден сертификат за професионален ръководител на проекти (PMP, Prince или еквивалент), издаден от международно призната организация за управление на проекти;

- Сертификат по поне една методология за управление на услугите (например ITIL, ITSM или еквивалент за ниво по-високо от базово);

-да е участвал в минимум 1 успешно приключил проект, включващ доставка и инсталиране на сървърно или компютърно оборудване или базов софтуер.

-Архитект по информационни технологии – 1 брой:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на сървърно или компютърно оборудване или базов софтуер.

-Експерт Информационна сигурност – 1 брой:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на сървърно или компютърно оборудване или базов софтуер.

-Експерт „Инсталация и поддръжка на хардуер“ – минимум 2 броя:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на сървърно или компютърно оборудване или базов софтуер

За обособена позиция 2:

-Ръководител проект – 1 бр., който:

-да притежава валиден сертификат за професионален ръководител на проекти (PMP, Prince или еквивалент), издаден от международно призната организация за управление на проекти;

-Сертификат по поне една методология за управление на услугите (например ITIL, ITSM или еквивалент за ниво по-високо от базово);

-да е участвал в минимум 1 успешно приключил проект, включващ доставка и/или поддръжка на системи за комуникация и резервирано захранване.

-Комуникационен архитект – 1 брой:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на системи за комуникация или резервирано захранване

-Експерт Информационна сигурност – 1 брой:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на системи за комуникации или резервирано захранване.

-Експерт „Инсталация и поддръжка на хардуер“ – минимум 2 броя:

-участие в реализацията на най-малко 1 (един) успешно завършен проект, включващ дейности по доставка и инсталиране на системи за комуникации или резервирано захранване.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1.За обособена позиция № 1: Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбира, доставка и/или инсталация на 1 брой сървърно или компютърно оборудване.

За обособена позиция № 2: Под дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката следва да се разбира, доставка и/или инсталация на 1 бр. комуникационна система или резервирано захранване, включително дизел генератор.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“.

Преди сключването на договора за възлагане на поръчката, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи които доказват извършената доставка.

2.Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват

За обособоена позиция 1: включващ доставка и/или монтаж и/или пускане в експлоатация на сървърно оборудване или базов софтуер или ИТ продукти.

За обособоена позиция 2: включващ доставка и/или инсталация на комуникационни системи или резервирано захранване или ИТ продукти.

При подаване на офертата Участникът следва да предостави информация за сертификата в Раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат (с обхват, посочен по-горе), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

3.При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на съответния раздел в част IV „Критерии за подбор“ - по отношение на посоченото по-горе изискване участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Преди сключване на договора се представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (изключ. чл. 4). Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 69 от ЗПКОНПИ. Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора (1% обезпечава гаранционния срок) и гаранция за обезпечаване на аванса-50%. Предвидено е авансово плащане в размер на 50% при условията на договора. Ако избраният за изпълнител не желае авансово плащане, отпада задължението да осигури гаранцията за аванса. Гаранциите се представят по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума, на банкова гаранция или на застраховка.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 08/10/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/10/2021
Local time: 15:30
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

продължение от Раздел II.1.1) Наименование... нуждите на Технически университет – София, филиал Пловдив по договор BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и чл. 107 ЗОП (чл.55 ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

- Участниците, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Ценовото предложение елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

- Участник, който е представил Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя.

- Участник, който е предложил цена за изпълнение по-висока от максималната прогнозна стойност на обособената позиция.

- Участник, за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки , предвидени по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложили изключения по чл. 4 от него.

- Участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ;

Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3 – дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП.В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП. При участие на обединение, което не е ЮЛ се прилага чл. 59, ал. 6 ЗОП.

При участие на подизпълнители се прилага чл. 66 ЗОП. Относно използването капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл. 65 ЗОП.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/09/2021