Servicios - 451054-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bochnia: Servicios de recogida de desperdicios

2020/S 187-451054

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasta Bochnia
Número de identificación fiscal: 868-100-18-25
Dirección postal: ul. Kazimierza Wielkiego 2
Localidad: Bochnia
Código NUTS: PL214 Krakowski
Código postal: 32-700
País: Polonia
Persona de contacto: Wanda Kubala, Barbara Pawlik, Kordian Bacik
Correo electrónico: umb@um.bochnia.pl
Teléfono: +48 146149100
Fax: +48 146118399
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bochnia.eu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bochnia.eu
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasta Bochnia w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Número de referencia: ZP.271.17.2020
II.1.2)Código CPV principal
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

2. Zakres usługi:

1) usługa odbioru i wywozu zebranych odpadów komunalnych, tj.:

a) zmieszane (pozostałe po segregacji) odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach i kontenerach;

b) odpady komunalne gromadzone selektywnie wg następujących rodzajów:

— papier i tektura,

— tworzywa sztuczne,

— metal,

— szkło,

— opakowania wielomateriałowe,

— bioodpady,

— zużyte baterie i akumulatory,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

— meble i inne odpady wielkogabarytowe,

— zużyte opony,

— przeterminowane leki i chemikalia,

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych;

2) dostarczenie worków na odpady zbierane selektywnie;

3) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
90533000 Servicios de gestión de vertederos
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL214 Krakowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina miasta Bochnia

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasta Bochnia w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021”.

2. Zakres usługi:

1) usługa odbioru i wywozu zebranych odpadów komunalnych, tj.:

a) zmieszane (pozostałe po segregacji) odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach i kontenerach;

b) odpady komunalne gromadzone selektywnie wg następujących rodzajów:

— papier i tektura,

— tworzywa sztuczne,

— metal,

— szkło,

— opakowania wielomateriałowe,

— bioodpady,

— zużyte baterie i akumulatory,

— zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

— meble i inne odpady wielkogabarytowe,

— zużyte opony,

— przeterminowane leki i chemikalia,

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych;

2) dostarczenie worków na odpady zbierane selektywnie;

3) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

1) wzór umowy;

2) „Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1 do wzoru umowy;

3) „Wykaz dzwonów” – załącznik nr 2 do wzoru umowy;

4) uchwała nr XVI/146/20 Rady Miasta Bochnia z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Bochnia;

5) Załącznik do uchwały nr XVI/146/20 – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Bochnia;

6) uchwała nr XX/182/20 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Bochnia.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem usług odbioru odpadów polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy wszystkich osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, w tym: osoby do załadunku odpadów oraz kierowców.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67ust.1 pkt 6 i 7 Pzp.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 30 000,00 PLN.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek Zamawiającego nr 74124014311111001002931934.

Wadium w formie niepieniężnej winno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W zakresie dotyczącym kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) w zakresie wszystkich rodzajów odpadów w objętych niniejszym postępowaniem;

b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpisu do rejestru BDO.

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca potwierdza w ofercie spełnianie wyżej określonych warunków poprzez złożenie oświadczenia własnego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Dokument składany przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miasta Bochnia;

2) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy o odpadach.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wymienione poniżej minimalne poziomy zdolności dotyczącej sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca potwierdza w ofercie spełnianie wyżej określonych warunków poprzez złożenie oświadczenia własnego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ” w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Dokument składany przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał wymienione poniżej minimalne poziomy zdolności dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 1 usługę odbioru lub odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, o łącznej masie minimum 6 000 Mg, nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy;

2) posiada dostęp do sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotowego zamówienia, w tym minimum:

a) pięć pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

b) sześć pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

c) jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej;

d) jeden pojazdy wyposażony w urządzenie HDS do opróżniana pojemników typu „dzwon”;

e) jeden pojazd tzw. „bramowciec” odbierania odpadów z kontenerów otwartych i zamkniętych,

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca potwierdza w ofercie spełnianie wyżej określonych warunków poprzez złożenie oświadczenia własnego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępna jest instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Dokument składany przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:

3. zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Umowa zostanie zawarta według załączonego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projektu umowy.

Zmiana umowy oprócz przypadków wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy może nastąpić na podstawie paragrafu 13 wzoru umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 02/11/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia, POLSKA, pok. 100

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Kordian Bacik, Barbara Pawlik.

Komisyjne otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Zastosowanie procedury art. 24aa ust. 1.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie: art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

8. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Dokumenty podmiotów zagranicznych opisane są w rozdziale VI.5, inne dokumenty rozdziale VI.4 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Informacje w pełnym zakresie znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony Zamawiającego www.bochnia.eu

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO na piśmie w formie pisemnej albo lub w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 Pzp.

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020