Servicios - 451055-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Ruda Śląska: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451055

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Ruda Śląska
Dirección postal: pl. Jana Pawła II nr 6
Localidad: Ruda Śląska
Código NUTS: PL22 Śląskie
Código postal: 41-709
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Paprocka, Tomasz Wieczorek, Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Ruda Śląska
Correo electrónico: zamowienia@ruda-sl.pl
Teléfono: +48 322449094
Fax: +48 322487348
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rudaslaska.bip.info.pl
Dirección del perfil de comprador: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska

Número de referencia: AP.271.64.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Ruda Śląska od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w Uchwale Nr PR.0007.51.2020 Rady Miasta Ruda Śląska z 30.4.2020. Szacowana ilość odpadów komunalnych dla przedmiotowego postępowania: 54 150 Mg.

W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego szczegółowy wykaz nieruchomości/punktów adresowych, z których odbierane będą odpady komunalne wraz ze wskazaniem pojemników w jakie należy wyposażyć daną nieruchomość oraz wykaz lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych na terenie miasta Ruda Śląska.

W trakcie realizacji umowy wykazy będą na bieżąco aktualizowane (przez Zamawiającego – co najmniej 2 razy w miesiącu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90511200 Servicios de recogida de desperdicios domésticos
90511300 Servicios de recogida de basuras
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90533000 Servicios de gestión de vertederos
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Ruda Śląska

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania wszystkich odpadów komunalnych:

— zgromadzonych w pojemnikach i/lub workach spełniających minimalne wymagania określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ruda Śląska – dotyczy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów szkła, papieru, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, metali, bioodpadów oraz popiołów i żużli z palenisk domowych,

— wystawionych przez mieszkańców przed posesję lub w miejscach gromadzenia odpadów przy altankach śmieciowych – dotyczy odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

— po otrzymaniu indywidualnego zamówienia od właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej lub posiadacza lokalu mieszkalnego Wykonawca dostarczy pod wskazany adres kontener lub udostępni w PSZOK worek typu big-bag na odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe oraz odbierze wyżej wymienione odpady komunalne bezzwłocznie po zakończeniu prac remontowych,

— dostarczonych do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, odpadów tekstyliów i odzieży, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów problematycznych (np. świetlówek, termometrów rtęciowych, gaśnic, puszek po farbach, lakierach i aerozolach, zużytych smarów, styropianu, zużytych igieł i strzykawek itp.), szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, popiołów i żużli z palenisk domowych,

— przeterminowanych leków gromadzonych w pojemnikach ustawionych w aptekach i przychodniach zdrowia na terenie miasta Ruda Śląska,

— zużytych baterii gromadzonych w pojemnikach ustawionych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

3. Zakres usług: zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone:

— w przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w §8 ust. 3 umowy,

— w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej,

— udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą,

— stawka jednostkowa wynagrodzenia za odebranie i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych z terenu Miasta Ruda Śląska będzie podlegała negocjacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.1.2021 do 31.12.2021 nie dłużej jednak niż do dnia (włącznie z tym dniem), w którym wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie umowy osiągnie planowaną wartość, o której mowa w § 8 ust. 3 umowy lub do dnia w którym umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, o którym mowa w §12 ust. 1 umowy.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13.9.1996 (t.j. 2020 r. p. 1439), gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.2012 o odpadach (2020r., p. 797 ze zm.), zbieraniu zużytego sprzętu zgodnie z przepisami ustawy z 11.9.2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2019 r. p. 1895 ze zm.).

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

— oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (2020 r. poz. 797), prowadzonym przez Marszałka Województwa, zawierające numer rejestrowy oraz wykaz kodów odpadów w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. (2019 r. poz. 1845) oraz transportu co najmniej na niżej wymienione kody odpadów: z grupy 20, z podgrupy 15 01, oraz o kody wskazane w rozdz. XIII pkt 4.4.1.,

— oświadczenie o posiadanym wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości tj. co najmniej: wszystkich odpadów o kodach z grupy 20, wszystkich o kodach z podgrupy 15 01 oraz o kodach wskazanych w rozdz. XIII pkt 4.4.2.,

— aktualne zezwolenie właściwego organu, umożliwiające prowadzenie działalności objętym niniejszym postępowaniem na terenie Miasta Ruda Śląska, wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach na zbieranie odpadów co najmniej o kodach: z grupy 20, z podgrupy 15 01, oraz o kodach wskazanych w rozdz. XIII pkt 4.4.3.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz na podstawie przesłanek fakultatywnych - art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy.

3. Postępowanie prowadzone jest w tzw. procedurze klasycznej (bez zastosowania art. 24 aa ustawy).

4. Kryteria oceny ofert - cena ofertowa 90 %, wskazanie dodatkowego stacjonarnego gminnego PSZOK 10 %.

5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć aktualne na dzień złożenia oświadczenie w postaci oświadczenia JEDZ (zał. nr 4 do SIWZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN.

2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN

Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie ww. warunków Wykonawcy wykazują łącznie - Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku o którym mowa w art. 23 ust.5 ustawy.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

— dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1.Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie usługę lub usługi polegającą/ce na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych lub odbieraniu odpadów komunalnych, o łącznej masie odebranych odpadów w jednym roku (w 12 następujących po sobie miesiącach) w ilości co najmniej 40 000 Mg i o łącznej wartości minimum 25 000 000 PLN brutto. W przypadku usług nadal wykonywanych Wykonawca zobowiązany jest wskazać spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu w zakresie części usługi już wykonanej. Wartość ta będzie brana pod uwagę przy analizie spełniania warunku (Zam. stosuje tu art. 23 ust. 5).

Uwaga: W przypadku wskazania przez Wyk., w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE.

2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 61 osobami w tym:

— 40 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowcy wyżej wymienionego pojazdu,

— 19 osobami, posiadającymi minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku, którego zakres obejmował załadunek odpadów,

— 2 osobami z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu taboru samochodowego w procesach logistycznych związanych z odbieraniem odpadów komunalnych.

3. Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej:

— samochód ciężarowy bezpylny typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - 19 szt.,

— samochód przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych wyposażony w urządzenie załadowcze HDS -7 szt.,

— samochód do zbierania odpadów funkcji kompaktującej, wyposażony w dźwig hakowy lub bramowy - 6 szt.,

— samochód ciężarowy przystosowany do odbierania selektywnie zebranych w workach odpadów komunalnych - 7 szt.,

— samochód ciężarowy typu myjka, o zamkniętym obiegu wody, przystosowany i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów - 1 szt.

Razem: 40 szt.

Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w tabeli) jest ilością minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu miasta Ruda Śląska były na bieżąco odbierane i zagospodarowane. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin – co najmniej norma Euro 4.

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

— wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

— wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączniki nr 3 do SIWZ.

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorach umów, stanowiących załączniki nr 3 do SIWZ.

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

Dot. IV.2.2) termin składania ofert 27.10.2020, godz. 11:00,00

UM Ruda Śl., pl. J. Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, p. 401.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000 000,00 PLN - szczegóły zawiera rozdz. XIX SIWZ.

Dot. IV.2.6) Termin związania ofertą-60 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (dzień ten jest 1 dn. terminu zw. ofertą).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Wrzesień 2021 r.

VI.3)Información adicional:

1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wyk. zostanie wezwany do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

— inf. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zam. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu skł. ofert,

— ośw. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— ośw. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— ośw. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny (...),

— ośw. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym (...),

— zaświad. wł. naczelnika US potwierdzającego że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego do dokumentu potwierdzającego, że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświad. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— ośw. Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (2019.1170 ze. zm.). W przypadku Wyk. wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 2 zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

2. Dokumenty składane przez Wyk. mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP określa § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów.

3.Wyk., którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) – w terminie do 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania - zobowiązany będzie przekazać w postaci elektronicznej dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdz. XXVII pkt 7 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Ozby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamaw. stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamaw. podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamaw., której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

5.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6.1. W postęp. toczącym się wskutek wnieś. skargi stosuje się odp.o przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamaw. za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. PU może także przystąpić do toczącego się postęp. Do czynności podejmowanych przez PU stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postęp. cywilnego o prokuraturze.

6.4. Skarga powinna czynić zadość wym. przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia itd.

6.5. Na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądań.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020