Servicios - 451061-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios relacionados con el software

2020/S 187-451061

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Dirección postal: al. J.Ch. Szucha 23
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-580
País: Polonia
Persona de contacto: Judyta Walczak-Piontkowska, Aneta Marcinkiewicz
Correo electrónico: bzp@msz.gov.pl
Teléfono: +48 225239910
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.gov.pl/web/dyplomacja
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy-pzp
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługi dostosowawcze i asysty technicznej systemu finansowo-księgowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – system FK MSZ

Número de referencia: BDG.741.027.2020
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są:

1) usługi dostosowawcze i asysty technicznej systemu finansowo-księgowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – system FK MSZ;

2) migracja posiadanych licencji systemu FK MSZ;

3) aktualizacja systemu do najnowszej wersji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zamówienie będzie realizowane w siedzibie i lokalizacjach Zamawiającego w m.st. Warszawie, w siedzibie bądź lokalizacjach Wykonawcy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są:

1) usługi dostosowawcze i asysty technicznej systemu finansowo-księgowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – system FK MSZ;

2) migracja posiadanych licencji systemu FKMSZ;

3) aktualizacja systemu do najnowszej wersji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Skrócenie czasu naprawy / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Ponderación: 36
Precio - Ponderación: 59
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawo opcji zostało określone w OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ).

1. Zamawiający gwarantuje wykupienie usług, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. b pkt a OPZ.

2. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 3 lit. b pkt b, w § 1 ust. 3 lit. a, w § 1 ust. 3 lit. c oraz w § 1 ust. 3 lit. d OPZ, są dla Zamawiającego fakultatywnymi (opcjonalnymi) i Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego puli środków na nie przeznaczonych.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 800 000,00 PLN.

W przypadku, gdy wartości, o których mowa powyżej, będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Dla opisanych poniżej warunków udziału dotyczących zdolności technicznej i zawodowej należy przyjąć:

1) przez system finansowo-księgowy należy rozumieć zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmą spełniający następujące warunki:

a) zakresem funkcjonalnym obejmować będzie moduły o funkcjonalności analogicznej do posiadanych przez Zamawiającego wskazanych w opisie systemu FKMSZ, o których mowa w Załączniku nr 1 do IPU § 8 ust 1 pkt a–k, w tym co najmniej obsługę w ramach modułów finanse-księgowość, księgę główną, należności, zobowiązania, planowanie i budżetowanie, gospodarkę magazynową, środki trwałe, sprzedaż, windykacja;

b) użytkowany przez minimum 70 jednocześnie pracujących użytkowników;

c) system spełnia minimum warunki z zakresu, o których mowa w Załączniku nr 1 do IPU § 8 ust 4;

d) zbudowany jest w oparciu o technologie określone w Załączniku nr 1 do IPU § 8 ust. 2 pkt a–d, w wersjach wskazanych w tych punktach lub wyższych;

2) przez zintegrowany system informatyczny zarządzania należy rozumieć zintegrowany system informatyczny wykorzystywany przez pracujących jednocześnie minimum 70 pracowników oraz zbudowany w oparciu o technologie określone w Załączniku nr 1 do IPU § 8 ust 2 pkt a, w wersji wskazanych w tym punkcie lub wyższych;

3) przez świadczone usługi utrzymaniowe systemu finansowo-księgowego należy rozumieć:

a) realizację przez Wykonawcę co najmniej następujących zadań:

— obsługa incydentów zgłaszanych przez użytkowników przy wykorzystaniu systemu zgłaszania błędów udostępniony przez Wykonawcę,

— usuwanie wad, błędów i awarii w utrzymywanym oprogramowaniu,

— zapewnienie integralności oraz wydajności baz danych i oprogramowania,

— konsultacje przystanowiskowe obejmujące wsparcie użytkowników systemu oraz wsparcie administratora systemu,

— konsultacje telefoniczne oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczące działania systemu,

— działania preferencyjne, w tym w szczególności kontrola prawidłowego działania, optymalizacja i poprawa konfiguracji oprogramowania oraz weryfikacja procedur i działania backupu systemu;

b) realizację usług obejmujących wykonanie analizy, zaprojektowanie i modyfikację oprogramowania, rozumiane jako wytworzenie nowych funkcjonalności lub znaczącej zmiany istniejących funkcjonalności systemu informatycznego, przy czym:

— zlecenia miały rozmiar nie mniejszy niż 10 roboczodni,

— kilka zleceń było realizowanych równolegle.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 (dwie) odrębne usługi, polegające na realizacji usługi serwisowania systemu finansowo-księgowego każda, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto każda, nie wliczając kosztów dostaw infrastruktury oraz licencji. Poprzez usługę wykonywaną Zamawiający rozumie usługę będącą w trakcie realizacji, przy czym wartość zrealizowanej części usługi w ramach zawartej umowy na dzień składania ofert nie może być niższa niż 500 000,00 PLN brutto.

W przypadku, gdy wartości usług będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało przekazane przez Zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować minimum sześcioosobowym zespołem, który Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego, w poniżej wskazanych specjalnościach (funkcjach), spełniających przypisane poszczególnym specjalnościom następujące wymagania:

A. kierownik projektu, legitymujący się co najmniej:

a) wykształceniem wyższym z zakresu informatyki, zarządzania lub ekonomii;

b) doświadczeniem w zakresie kierowania wdrożeniem lub utrzymaniem systemu finansowo-księgowego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, tj. uczestniczeniem w tym okresie co najmniej w dwóch odrębnych projektach (w roli kierownika projektu), w ramach których zostały wdrożone

systemy finansowo-księgowe lub w ramach których były świadczone usługi utrzymaniowe systemu finansowo-księgowego, a wartość każdego projektu wynosiła minimum 800 000,00 PLN brutto nie wliczając kosztów dostaw infrastruktury oraz licencji;

c) posiadaniem ważnego certyfikatu w zakresie zarządzania projektami: PMP lub PRINCE2 lub IPMA level C;

B. konsultant, legitymujący się co najmniej:

a) wykształceniem wyższym;

b) co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zakresie analizy wymagań użytkowników oraz projektowania systemów opartych o technologię Oracle;

c) udziałem (w roli konsultanta lub analityka), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w co najmniej w dwóch odrębnych projektach, w ramach których zostały wdrożone systemy finansowo-księgowe lub w ramach których były świadczone usługi utrzymaniowe systemu finansowo-księgowego, a wartość każdego projektu wynosiła minimum 500 000,00 PLN brutto nie wliczając kosztów dostaw infrastruktury oraz licencji;

d) wiedzą z zakresu finansów publicznych oraz księgowości budżetowej;

C. analityk i projektant systemu, legitymujący się co najmniej:

a) wykształceniem wyższym;

b) co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zakresie analizy wymagań użytkowników oraz projektowania systemów opartych o technologie Oracle;

c) udziałem (w roli analityka), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej jednym projekcie, w ramach którego został wdrożony system finansowo-księgowy lub w ramach którego były świadczone usługi utrzymaniowe systemu finansowo-księgowego, a wartość projektu wynosiła minimum 500 000,00 PLN brutto nie wliczając kosztów dostaw infrastruktury oraz licencji;

D. programista (opis poniżej);

E. wdrożeniowiec (opis poniżej);

F. inżynier systemowy (opis poniżej).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Cd. pkt 2

D. programista, legitymujący się co najmniej:

a) wykształceniem wyższym;

b) co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zakresie programowania w środowisku Oracle Forms lub Oracle Reports;

c) udziałem (w roli programisty), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej jednym projekcie wdrożenia albo umowy utrzymaniowej systemu finansowo-księgowego o wartości projektu minimum 500 000,00 PLN brutto nie wliczając kosztów dostaw infrastruktury oraz licencji;

E. wdrożeniowiec, legitymujący się co najmniej:

a) wykształceniem wyższym;

b) co najmniej trzyletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów informatycznych opartych o oprogramowanie ComArch ERP Egeria;

c) udziałem (w roli wdrożeniowca), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej jednym projekcie wdrożenia systemu finansowo-księgowego o wartości projektu minimum 500 000,00 PLN brutto nie wliczając kosztów dostaw infrastruktury oraz licencji;

F. inżynier systemowy, legitymujący się co najmniej:

a) wykształceniem wyższym technicznym;

b) doświadczeniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji zakończonych odbiorem (wdrożeniem) co najmniej dwóch odrębnych zintegrowanych systemów informatycznych w zakresie Oracle Database, w których pełnił rolę konsultanta technicznego, inżyniera systemowego lub równoważne stanowisko.

3. Wykonawca może wskazać do realizacji zamówienia po jednej osobie przypisanej do funkcji wskazanych w pkt 2 lub połączyć funkcje w następujący sposób:

1) funkcja (A) kierownik projektu może być połączona z funkcją (B) konsultant lub z funkcją (C) analityk i projektant systemu;

2) funkcja (B) konsultant może być połączona z funkcją (C) analityk i projektant systemu lub z funkcją (E) wdrożeniowiec;

3) funkcja (D) programista może być połączona z funkcją (C) analityk i projektant systemu lub z funkcją (E) wdrożeniowiec.

4) W przypadku połączenia funkcji należy wykazać, że dana osoba spełnia wymagania dla wszystkich funkcji, do których została wskazana.

W przypadku połączenia funkcji należy zachować wymóg dysponowania sześcioosobowym zespołem, z zastrzeżeniem, że każda z osób wchodzących w skład zespołu musi spełniać wymagania przewidziane dla co najmniej jednej z funkcji określonych w pkt 2 od A. do F.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w dokumentach zamówienia, tj. w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/10/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

Siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 00-580 Warszawa, al. J.Ch. Szucha 23 – wejście „C”, POLSKA

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ;

3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższe informacje należy złożyć w zakresie: Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub podmiotem zbiorowym oraz urzędujących członków organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

5. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji gdy Wykonawca, z uwagi na miejsce pochodzenia, nie ma możliwości uzyskania dokumentów opisanych w ogłoszeniu, zawiera SIWZ.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ można wnieść w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020