Servicios - 451067-2020

25/09/2020    S187

Países Bajos-Zoetermeer: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina

2020/S 187-451067

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: RDW
Número de identificación fiscal: 27374436
Dirección postal: Europaweg 205
Localidad: Zoetermeer
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 2711 ER
País: Países Bajos
Persona de contacto: Jelma Buitenweg - van der Meulen
Correo electrónico: jbuitenweg@rdw.nl
Teléfono: +31 631046850
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rdw.nl
Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=140707
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=140707
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Verkeer en transport

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Schoonmaak

Número de referencia: 48-1003
II.1.2)Código CPV principal
90919000 Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

De opdracht voor resultaatgerichte schoonmaakdienstverlening heeft betrekking op alle locaties van de RDW. De schoonmaakdienstverlening omvat het volgende:

— reguliere schoonmaakdienstverlening (alle ruimten en elementen in de kantoren, keuringshallen en testcentrum) op basis van een resultaatgericht contract,

— glasbewassing (gevelglas, koepelglas, separatieglas, entreeglas, dakglas en abri's),

— gevelreiniging,

— voorzien in sanitaire middelen (leveren/bijvullen verbruiksartikelen en leveren/onderhouden dispensers, dames hygiëne boxen en schoonloopmatten),

— schoonmaakwerkzaamheden buitenterreinen,

— dagelijks schoonmaken en bijvullen warme drankenautomaten (keuringslocaties, Testcentrum en ACN Zwolle),

— legionellabeheersing,

— ongediertebeheersing,

— afvoer reststoffen (afval) (inpandig),

— extra werkzaamheden (w.o. vloeronderhoud, opleveringsschoonmaak, e.d.),

— kwaliteitsmetingen: VSR-KMS (NEN 2075).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90910000 Servicios de limpieza
90911000 Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL NEDERLAND
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

II.2.4)Descripción del contrato:

Met de nieuwe overeenkomst voor schoonmaakdienstverlening wenst de RDW, samen met de Opdrachtnemer, invulling te geven aan de kernwoorden; ‘Schoon’, ‘Sociaal’ en ‘Duurzaam’.

De RDW is op zoek naar een schoonmaakleverancier waarmee een duurzame en flexibele samenwerking mee aangegaan kan worden.

De basis voor deze samenwerking is een gezamenlijke aanpak om zo goed, transparant, eerlijk en flexibel mogelijk invulling te geven aan de schoonmaakdienstverlening bij de RDW.

In de samenwerking met de RDW stelt de leverancier zich op als expert door bijvoorbeeld uitgebreide kennis van schoonmaak en de ontwikkelingen in de markt, het ontzorgen van de RDW, vernieuwing, ontwikkeling van de schoonmaakmedewerkers op locatie en een hoge mate van eigen initiatief.

De RDW is voornemens één (1) overeenkomst af te sluiten met één (1) opdrachtnemer. Verdere toelichting inzake dienstverlening staat beschreven onder II.1.4) Korte beschrijving.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Er zal een Overeenkomst worden gesloten met een initiële duur van vier jaar. De RDW kan eenzijdig de overeenkomst drie keer - onder gelijkblijvende condities - verlengen met een periode van een jaar.

Voorgenomen ingangsdatum van de Overeenkomst (tevens start dienstverlening) is 1.2.2021.

De totale geraamde waarde van deze opdracht omvat ook de beschreven verlengingen.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Onderstaande uitbreidingen zijn optioneel in deze aanbesteding opgenomen:

1. mogelijk zal gedurende de looptijd van de overeenkomst het Testcentrum op een andere locatie gerealiseerd worden; dit kan wijzigingen in de dienstverlening met zich meebrengen. Dit zal geen/nauwelijks wijziging in de omvang (EUR) van de opdracht betekenen;

2. daarnaast is het mogelijk dat de RDW nieuwe taken gaat uitvoeren, wat betekent dat het aantal medewerkers zal toenemen. Indien dit realiteit wordt, kan dit uitbreiding of wijziging van de dienstverlening op een bestaande kantoorlocatie betekenen of het uitvoeren van de dienstverlening op een nog nader te bepalen locatie. Deze uitbreiding of wijziging wordt geraamd op maximaal 6 000 m2 vloeroppervlak en 3 000 m2 glas.

Deze opties zijn niet meegenomen in de totale geraamde waarde van deze opdracht.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zie VI.3)

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Geschiktheidseisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Geschiktheidseisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Geschiktheidseisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/11/2020
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/11/2020
Hora local: 13:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Voor inschrijving worden geen kosten vergoed;

2. De aanbestedende dienst is niet verplicht om een aanbesteding voort te zetten en kan een aanbesteding te allen tijde beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten en/of schaden;

3. Een onderneming mag zich slechts eenmaal, al dan niet in combinatie met andere ondernemingen, inschrijven. Een onderneming kan wel vaker als onderaannemer fungeren;

4. Contractvoorwaarden aanbestedende dienst zijn van toepassing. Branche- en leveranciersvoorwaarden zijn niet van toepassing. De contractvoorwaarden worden vermeld bij de uitnodiging tot inschrijving;

5. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze aanbesteding en op de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen;

6. De aanbestedende dienst is gerechtigd verlenging van de gestanddoeningstermijn te vragen.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Rechtbank Den Haag
Localidad: Den Haag
País: Países Bajos
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

De afgewezen inschrijvers zullen in de gelegenheid worden gesteld om binnen twintig kalenderdagen na de datum van verzending van de voorlopige gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter. Indien binnen deze termijn van twintig kalenderdagen een kort geding dagvaarding niet correct is betekend, zal de RDW naar verwachting overgaan tot definitieve gunning van de opdracht.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020