Servicios - 451067-2020

25/09/2020    S187

Nederland-Zoetermeer: Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur

2020/S 187-451067

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RDW
Nationaal identificatienummer: 27374436
Postadres: Europaweg 205
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2711 ER
Land: Nederland
Contactpersoon: Jelma Buitenweg - van der Meulen
E-mail: jbuitenweg@rdw.nl
Telefoon: +31 631046850
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rdw.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=140707
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=140707
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Verkeer en transport

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaak

Referentienummer: 48-1003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919000 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht voor resultaatgerichte schoonmaakdienstverlening heeft betrekking op alle locaties van de RDW. De schoonmaakdienstverlening omvat het volgende:

— reguliere schoonmaakdienstverlening (alle ruimten en elementen in de kantoren, keuringshallen en testcentrum) op basis van een resultaatgericht contract,

— glasbewassing (gevelglas, koepelglas, separatieglas, entreeglas, dakglas en abri's),

— gevelreiniging,

— voorzien in sanitaire middelen (leveren/bijvullen verbruiksartikelen en leveren/onderhouden dispensers, dames hygiëne boxen en schoonloopmatten),

— schoonmaakwerkzaamheden buitenterreinen,

— dagelijks schoonmaken en bijvullen warme drankenautomaten (keuringslocaties, Testcentrum en ACN Zwolle),

— legionellabeheersing,

— ongediertebeheersing,

— afvoer reststoffen (afval) (inpandig),

— extra werkzaamheden (w.o. vloeronderhoud, opleveringsschoonmaak, e.d.),

— kwaliteitsmetingen: VSR-KMS (NEN 2075).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Met de nieuwe overeenkomst voor schoonmaakdienstverlening wenst de RDW, samen met de Opdrachtnemer, invulling te geven aan de kernwoorden; ‘Schoon’, ‘Sociaal’ en ‘Duurzaam’.

De RDW is op zoek naar een schoonmaakleverancier waarmee een duurzame en flexibele samenwerking mee aangegaan kan worden.

De basis voor deze samenwerking is een gezamenlijke aanpak om zo goed, transparant, eerlijk en flexibel mogelijk invulling te geven aan de schoonmaakdienstverlening bij de RDW.

In de samenwerking met de RDW stelt de leverancier zich op als expert door bijvoorbeeld uitgebreide kennis van schoonmaak en de ontwikkelingen in de markt, het ontzorgen van de RDW, vernieuwing, ontwikkeling van de schoonmaakmedewerkers op locatie en een hoge mate van eigen initiatief.

De RDW is voornemens één (1) overeenkomst af te sluiten met één (1) opdrachtnemer. Verdere toelichting inzake dienstverlening staat beschreven onder II.1.4) Korte beschrijving.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er zal een Overeenkomst worden gesloten met een initiële duur van vier jaar. De RDW kan eenzijdig de overeenkomst drie keer - onder gelijkblijvende condities - verlengen met een periode van een jaar.

Voorgenomen ingangsdatum van de Overeenkomst (tevens start dienstverlening) is 1.2.2021.

De totale geraamde waarde van deze opdracht omvat ook de beschreven verlengingen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Onderstaande uitbreidingen zijn optioneel in deze aanbesteding opgenomen:

1. mogelijk zal gedurende de looptijd van de overeenkomst het Testcentrum op een andere locatie gerealiseerd worden; dit kan wijzigingen in de dienstverlening met zich meebrengen. Dit zal geen/nauwelijks wijziging in de omvang (EUR) van de opdracht betekenen;

2. daarnaast is het mogelijk dat de RDW nieuwe taken gaat uitvoeren, wat betekent dat het aantal medewerkers zal toenemen. Indien dit realiteit wordt, kan dit uitbreiding of wijziging van de dienstverlening op een bestaande kantoorlocatie betekenen of het uitvoeren van de dienstverlening op een nog nader te bepalen locatie. Deze uitbreiding of wijziging wordt geraamd op maximaal 6 000 m2 vloeroppervlak en 3 000 m2 glas.

Deze opties zijn niet meegenomen in de totale geraamde waarde van deze opdracht.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie VI.3)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Geschiktheidseisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Geschiktheidseisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Geschiktheidseisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/11/2020
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Voor inschrijving worden geen kosten vergoed;

2. De aanbestedende dienst is niet verplicht om een aanbesteding voort te zetten en kan een aanbesteding te allen tijde beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten en/of schaden;

3. Een onderneming mag zich slechts eenmaal, al dan niet in combinatie met andere ondernemingen, inschrijven. Een onderneming kan wel vaker als onderaannemer fungeren;

4. Contractvoorwaarden aanbestedende dienst zijn van toepassing. Branche- en leveranciersvoorwaarden zijn niet van toepassing. De contractvoorwaarden worden vermeld bij de uitnodiging tot inschrijving;

5. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze aanbesteding en op de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen;

6. De aanbestedende dienst is gerechtigd verlenging van de gestanddoeningstermijn te vragen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De afgewezen inschrijvers zullen in de gelegenheid worden gesteld om binnen twintig kalenderdagen na de datum van verzending van de voorlopige gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter. Indien binnen deze termijn van twintig kalenderdagen een kort geding dagvaarding niet correct is betekend, zal de RDW naar verwachting overgaan tot definitieve gunning van de opdracht.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2020