Servicios - 451069-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Mircze: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451069

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Młyńska 2A
Localidad: Mircze
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 22-530
País: Polonia
Persona de contacto: Roman Szlingiert
Correo electrónico: gzk.mircze@wp.pl
Teléfono: +48 845353031
Fax: +48 846519004
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://gzkmircze.pl/bip
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://gzkmircze.pl/bip
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samorządowy zakład budżetowy
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie

Número de referencia: GZK/271/1/7/2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210-Odpady palne (paliwo alternatywne) pochodzące z rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90513000 Servicios de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos no peligrosos
90514000 Servicios de reciclado de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gminny Zakład Komunalny w Mirczu ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze

II.2.4)Descripción del contrato:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191210-Odpady palne (paliwo alternatywne) pochodzące z rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych.

2.2. Szacowana ilość odpadów w okresie realizacji umowy będzie wynosiła do 600 Mg. Ilość ta została określona na potrzeby wykonania oszacowania wartości zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości odbieranych odpadów bez prawa do dochodzenia roszczeń. Rzeczywista ilość odpadów przewidzianych do odbioru wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

2.3. Odpady o kodzie 19 12 10 pochodzą z demontażu odpadów wielkogabarytowych, rozdrobnione przez mobilny rozdrabniacz i pozbawione metali żelaznych. Odpady będą przygotowywane przez Zamawiającego do odbioru w postaci luźnej bez prasowania.

2.4. Odbiór odpadów dokonywany będzie transportem organizowanym przez Wykonawcę i na jego koszt.

2.5. Wykonawca będzie transportował odebrane odpady samochodami ciężarowymi przystosowanymi do przewozu odpadów luzem i będzie posiadał wpis do rejestru w zakresie transportu odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit.b, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zmianami).

2.6. Odbiór odpadów odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, 22-530 Mircze, Łasków 69 transportem własnym Wykonawcy. Zamawiający zapewnia załadunek odpadów. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę odpadów będzie się odbywało na wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie, Łasków 69

2.7. Przekazywanie Wykonawcy odpadów objętych przedmiotem zamówienia przez Zamawiającego odbywać się będzie każdorazowo na podstawie:

— Karty Przekazania Odpadów wystawionej przez Zamawiającego w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),

— kwitu wagowego z legalizowanej wagi Zamawiającego.

Wykonawca niezwłocznie po przyjęciu transportu odpadów do instalacji zobowiązany jest potwierdzić transport i przyjęcie odpadów w Karcie Przekazania Odpadów wystawionej przez Zamawiającego w systemie (BDO).

2.8. Przekazanie Wykonawcy odpadów przez Zamawiającego w każdym miesiącu realizacji zamówienia zostanie dodatkowo potwierdzone zbiorczym raportem wystawionym na podstawie kwitów wagowych z programu obsługującego system wagowy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
Las ofertas deben presentarse en forma de catálogos electrónicos o incluir un catálogo electrónico
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych, zwanej „ustawą”, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Numeracja przywołana w Sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

4.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp;

4.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna, że ww. warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualny wpis do BDO (rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z 14.12.2012) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 12 12 oraz będzie posiadał aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12, wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z 14.12.2012.

5.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć razem z ofertą, za pośrednictwem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z 5.1.2016 wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg Załącznika 3 do SIWZ.

5.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania

Z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

5.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

5.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji, dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji III.1.2), w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:”

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ciąg dalszy pkt III. zawartego w sekcji III.1.1):

5.7. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

5.7.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 4 niniejszej SIWZ:

a) aktualny wpis do BDO (rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z 14.12.2012) w zakresie transportu odpadów o kodzie 191212 oraz aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 191212 wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z 14.12.2012 o odpadach.

5.7.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 4 niniejszej SIWZ:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

5.8. Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 5.7.1 SIWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.9. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w pkt 5.1–5.2 SIWZ, będzie odpowiadać zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia...

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków do wprowadzenia w niniejszej sekcji, dalsze wymagane dokumenty wskazane są w sekcji III.1.3), w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:”

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczegółowo ww. warunku.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

5.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt. 5.7.2 lit. a SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) pkt 5.7.2 lit. b– d SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.

5.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.10 lit. a i lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.10 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5.11 SIWZ stosuje się.

5.13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5.14. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale 8 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 5.10 lit. a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5.11 SIWZ, zdanie pierwsze, stosuje się.

5.16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale 4 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

5.17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale 4 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w zdaniu wyżej. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny w Mirczu, ul. Młyńska 2A, 22-530 Mircze, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

8.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

9.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx). Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z systemu miniPortalu.

9.3. Jednolity europejski dokument zamówienia wraz z ofertą oraz innymi dokumentami składanymi wraz z ofertą, a także łącznie z plikami zawierającymi podpisy elektroniczne zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (np. ZIP) celem zaszyfrowania w programie do szyfrowania udostępnionym w ramach miniPortalu.

9.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Formularz ofertowy (wypełniony, podpisany elektronicznie i przesłany w formie elektronicznej) – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SIWZ i załącznikach);

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przesłany w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.1–5.2 SIWZ;

3) pełnomocnictwo, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze lub notariusza, z którego wynika prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy);

4) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy);

5) zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.2 SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze (jeżeli dotyczy);

9.5. ofertę, oświadczenia, a także wykaz dostaw zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SIWZ.

9.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonego formularza ofertowego (Załącznik nr 5 do SIWZ), zobowiązany jest złożyć ofertę w taki sposób, by treść oferty odpowiadała treści SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie skorzysta z załączonych druków (Załącznik nr 2–5 do SIWZ), treść składanych oświadczeń powinna potwierdzać spełnianie warunków udziału obowiązujących w niniejszym postępowaniu.

9.7. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena, ustalona zgodnie z opisem w rozdziale 12 SIWZ.

9.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587800
Fax: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587800
Fax: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020