Servicios - 451070-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Servicios de diseño técnico

2020/S 187-451070

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Dirección postal: ul. Centralna 53
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-586
País: Polonia
Persona de contacto: siedziba zamawiającego
Correo electrónico: sekretariat@zdmk.krakow.pl
Teléfono: +48 126167000
Fax: +48 126167417
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zdmk.krakow.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zdmk.krakow.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii – opracowanie dokumentacji projektowej.

Número de referencia: 18/VIII/2020
II.1.2)Código CPV principal
71320000 Servicios de diseño técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niepokalanej Panny Marii. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą zakresu rzeczowego wraz z załącznikami – zał. nr 5 do SIWZ.

2. Termin wykonania zamówienia: Etap I – 20.08.2021 r. - opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z Zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno- prawnej warunkującej realizację inwestycji.

Etap II – 30.11.2021 r. - uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji administracyjnej formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji.

3. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone)..

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kraków

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy ul. Niepokalanej Panny Marii.

b) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

2.Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest: a) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny całkowitej podanej w ofercie, b) dostarczyć oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień.

3.Do przel. na PLN wartości wsk. w dok. złoż. na potw. speł. war udziału w przedm.post.,wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zam. przyjmie średni kurs publ. przez Nar. Bank Polski, tabela A, z dnia publ. ogł. o zam. w DUUE. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogł., do w/w przel. zastos.będzie ostatni ogł. kurs przed tym dniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Długość oferowanego okresu gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 30/11/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający wyznacza następ. osoby do kontaktu z Wykonawcami: Dział Przygotowania Inwestycji (sprawy merytoryczne) Magdalena Barańska – tel. (012) 616-72-29, Tomasz Wolnik - Dział Zamówień Publicznych tel. (012) 616-71-12 (sprawy proceduralne).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp,

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie wymagał następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, chyba, że zamawiający może uzyskać dostęp do tego dokumentu pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych.

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) Infor na temat sposobu przek. Zam. jed. dok. JEDZ obejm. ośw. Wyk.dot. speł. warunków udziału w post. oraz ośw. Wyk. dot. braku podstaw wykluczenia (każdy z podm. skł. wspólną ofertę).

b) JEDZ, należy sporządzić w postaci elektr. opatrzonej kwal. podpisem elektr. Ośw. podm. skł. ofertę wspólnie oraz pod. udost. potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę doK. elektr., podpisanego kwal. podpisem elekt. przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.b) Zalecenia Zam. odnośnie kwalif podpisu elektr.:

— dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,

— dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES

c) Zam. dopuszcza przesył. danych w formatach dopuszczonych odpow. przepisami prawa, tj. m.in.: .pdf, .doc, .docx,.rtf, .xps, .odt., przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Wyk. wypełnia JEDZ, tworząc dok. elektr., korzystając z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypeł. JEDZ i utworzenie dok. elektr., w szczególności w jednym z ww. formatów.

d)Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wyk. dok. elektr. JEDZ, Wyk. podpisuje ww. dok. kwalif podpisem elektr., wystawionym przez dostawcę kwalif. usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, speł. wymogi bezpiecz. określ. w ustawie. Podmioty takie są wpisane do rejestru Ministra ds. informatyzacji prowadz. przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Lista podm. udostęp. usługę kwalif. podpisu elektr. dostępna jest na str. www.nccert.pl.

e) Podpisany dok. elektr. JEDZ powinien zostać załączony do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami części VI pkt 1 SIWZ oferty wykonawcy.

f) Zam. informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dok. (JEDZ) w formie elektr.:

https://espd.uzp.gov.pl/

g) Instrukcja wypeł. jed. dok. (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

h) Wyk. w cz. IV JEDZ może ograniczyć się do złożenia ogólnego oświad. dot. wszystkich kryteriów kwalifikacji

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) Infor. zamawiającego (adm.) o przetwarzaniu danych osobowych (Wykonawcy) - Klauzula infor. z art. 13 Rozp. Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) związana z postęp.o udzielenie zam. pub.Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53 zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

— administratorem Pani/Pana (Wykonawcy) danych osobowych jest: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

— inspektorem ochrony danych osob. w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa jest Pan Leszek Marmon, e-mail: iod@zdmk.krakow.pl,

— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostęp. zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,

— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

— Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

— nie przysługuje Pani/Panu:

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali co najmniej dwa projekty przebudowy lub rozbudowy drogi.

2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca, który weźmie udział w postępowaniu przetargowym winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach (co najmniej jedną osobą w poniższych branżach):

• inżynieryjnej drogowej,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg zał. nr 4;

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 7 do SIWZ;

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu rozpoczęcia lub zakończenia prac itp. Jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy - szczegółowe przesłanki zmiany treści umowy zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 13:00
Lugar:

1.Oferty należy składać zgodnie z zasadami określonymi w cz VI SIWZ.

2.Otw. złoż.ofert nastąpi w formie online. Trans. z otw. ofert dost. są na stronie ZDMK: https://zdmk.krakow.pl/zamowienia-publiczne/transmisje-z-otwarc-ofert/ Otw. złożonych ofert będzie realiz. poprzez użycie aplik. do szyfrow. ofert dost.na miniPortalu i dokon. jest poprzez odszyfrow. i otwarcie ofert za pomocą klucza prywat.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1) Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji oświadczeń lub dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1, 2, 3 i 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych

2) Termin związania ofertą określono w sekcji IV.2.6 w przeliczeniu na dni wynosi 60.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1).Zam. w niniej. postęp prow. w trybie przet. nieogr., zgodnie z art. 24 aa ust. Pzp będzie najpierw dok. oceny ofert, a następnie zbada, czy wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

2).Przystępując do przetargu wyk. zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: 16.100,00 zł (słownie zł.: szesnaście tysięcy sto 00/100) szcz. dot. wniesienia wadium określono w cz. V SIWZ.

3) Ponadto do oferty należy załączyć: a) pełnomocnictwo do reprezent. wykonawcy w niniej. zam., jeżeli wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospod.; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zam. tzw. konsorcja oraz spół. cywilnych); c) wypełniony formularz oferty - wg zał. 1;d) dowód wniesienia wadium.

4).W przypadku wyk. skł. wspólną ofertę, każdy z wykonawców musi złożyć dok. wym. w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. g) do lit. i) oraz punkcie 2 (cz IV Siwz) Wyk. wspólnie ubiegający się o udz. zam. ustanawiają peł. do reprezentowania ich w postęp. o udzielenie zam. albo reprezent. w postęp. i zawarciu umowy w spr. zam. pub.

5).Wszyscy wyk. skł. wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzial. solidarną za wykonanie umowy. Zam. może w ramach odpowiedz. solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wyk. łącznie lub od każdego z osobna.

6) Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zam. dlatego jej wspólnicy zob. są ustanowić pełn. do repr. w postępowaniu albo reprezentowania w postęp. i zawarcia umowy. Pełn. musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cyw. zob. jest załączyć dok. wymienione w punkcie 5 (cz. IV Siwz)

7).Wyk. może w celu potwierdzenia spełn. war. udziału w postęp.,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam., lub w jego części, polegać na zdolnościach tech. lub zawodowych lub sytuacji finan. lub ekonom. innych podmiotów, niezależnie od charakteru pr. łączących go z nim stosunków prawnych. Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zam., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczegól. przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zam. Zobowiązanie to musi być złożone w postaci elektr., podpisane kwalif. podpisem elektr. i załączone do oferty. W przypadku gdy podmiot trzeci udostępnia zasoby Wyk. w postaci wykształcenia, kwalifi. zawodowych lub doświad. w celu wykazania przez Wyk. speł. warunków udziału w postęp., musi faktycznie udostępnić te zasoby. Udostępnianie zasobów musi mieć charakter rzeczywisty i koniecznym jest udokumentowanie przez Wykonawcę faktu uczestnictwa tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

8) Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speł., w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, war. udziału w postęp. składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podm. zgodnie z wymogiem określ. w cz IV pkt 1 SIWZ.

9).Zam. żąda od Wyk., który polega na zdoln. lub sytuacji innych podm. na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstaw. w odniesieniu do tych podmiotów dok. wym. w punkcie 3 lit. a) do lit. d) oraz od lit. g) do lit. i) (cz. IV Siwz)

10). Wyk., jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zam. oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zam. przepisów ust. Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ust. Pzp.

11).Zam. dop. możliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektron. (e-mail) sekretariat@zdmk.krakow.pl

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Ciąg dalszy z sekcji VI.3 niniejszego ogłoszenia:

12. Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp. Polskiej:

a) zamiast dok. o których mowa w pkt 3 a) (Cz. IV SIWZ),składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam. potw. odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wyst. nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu skł. ofert.

b) zamiast dok., o których mowa w pkt. 3 b) i c) (Cz. IV SIWZ), składa dok. lub dokumenty wyst. w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdz. odpow., że nie zalega z opł. pod., opłat, składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewent. odsetkami lub grzywnami, w szczegól. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania dec. właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 mies.przed terminem skł. ofert.

c) zamiast dok. o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) - składa infor. z innego odpowied. rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszk. ma osoba, której dotyczy inform. albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ust. Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu skł. ofert.

12.1 Jeżeli w kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy - wskazane w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) nie wydaje się dok., o których mowa odpow. w pkt 3a), b), c), d) (Cz. IV SIWZ) zastępuje się je dok. zawierającym oświadczenie, odpow. wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dok. miał dot. złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawodow. lub gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wyk. lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 a), 3 b), 3 c), 3 d) (Cz. IV SIWZ) dot. terminu wydania dok. lub oświadczeń stosuje się.

12.2 Wyk. mający siedzibę na terytorium Rzeczyp. Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyp. Pol, których dot. dok. wskazane w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) składa dok., o których mowa w pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) w zakresie określ. w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. miał dot. nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświad. tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawodowego lub gospod. właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 3 d) (Cz. IV SIWZ) dotyczące terminu wydania dokumentu lub złożenia oświadczenia stosuje się.

12.3. Wyk, który ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium Rzeczy. Polskiej składa ponadto oświadczenia wymienione w pkt. 3 g), h), i) (Cz. IV SIWZ).

13. Info. dot. tajem. przedsiębiorstwa zawarte są w cz VI pkt ust.1 pkt 5 SIWZ.

14. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stanowi zał. nr 8 do niniejszego SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem,

15. Adres skrzynki ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/ZIKiT

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587706
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020