Servicios - 451071-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Ballerup: Servicios de reparación y mantenimiento

2020/S 187-451071

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
Número de identificación fiscal: 16-28-71-80
Dirección postal: Lautrupbjerg 1-5
Localidad: Ballerup
Código NUTS: DK0 DANMARK
Código postal: 2750
País: Dinamarca
Persona de contacto: Cecilie Juhl
Correo electrónico: fmi-sd-aam10@mil.dk
Teléfono: +45 72814219
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.fmi.dk
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0ea70bfd-2a75-4e52-909d-7c4e20abb4d0/publicMaterial
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0ea70bfd-2a75-4e52-909d-7c4e20abb4d0/homepage
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0ea70bfd-2a75-4e52-909d-7c4e20abb4d0/homepage
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Drift og vedligeholdelse af forsvarets eksisterende SOLAS- og NON-SOLAS-redningsveste

II.1.2)Código CPV principal
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) udbyder en rammeaftale for drift og vedligeholdelse af forsvarets eksisterende SOLAS- og NON-SOLAS-redningsveste.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK0 DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

FMI udbyder en rammeaftale for servicering af forsvarets eksisterende redningsveste. FMI ønsker, at SOLAS-redningsveste serviceres i henhold til gældende regler, og NON SOLAS-redningsveste serviceres på godkendt serviceværksted og af servicereparatører med den nødvendige erfaring.

FMI ønsker, at leverandøren kan fremvise godkendelse fra ”Notified Body” på, at servicefaciliteter er godkendt til varetagelse af redningsveste.

Kravspecifikation beskriver service af forsvarets redningsveststyper. Det gælder følgende typer:

- NSN 4220226169105, SOLAS redningsvest 275N, type Viking PV9407

- NSN 4220226169107, SOLAS redningsvest 275N, øvelse type Viking PV94083107

- NSN 4220226297254, SOLAS redningsvest 275N, MSLD type Viking PV9407

- NSN 4220226303080, SOLAS redningsvest 275N, MSLD, øvelse type Viking PV94083107

- NSN 4220226242528, SOLAS redningsvest 180N, type Viking PV9320

- NSN 4220222595915, SOLAS redningsvest 150N, type Viking PV9428

- NSN 4220226239565, SOLAS redningsvest, fast, barn type Fast

- NSN 4220226137720, SOLAS redningsvest, fast, voksen type Fast

- NSN 4220226226212, NON SOLAS redningsvest 275N, HELO type Viking PV9417

- NSN 4220226233554, NON SOLAS redningsvest 275N, HELO, øvelse type Viking PV9417

- NSN 4220226169109, EN 399 redningsvest 275N, type Viking PV9409

- NSN 4220226169110, EN 399 redningsvest 275N, type Viking PV9410

- NSN 4220222595939, Baby flydemiddel, 200N type Beaufort Babycot MK4

- NSN 4220222595940, Redningsvest 90N, type Viking PV9311

- NSN 4220226247120 Flydelunge 175N type Peci Flotation.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 12 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, da en opdeling vil eliminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt, samt forhøje omkostningerne i udbudsprocessen uforholdsmæssigt. Aftalen indgås af FMI. Alle divisioner under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner under Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten. Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen. Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til appendiks B for yderligere oplysninger.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/10/2020
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/10/2020
Hora local: 13:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Vedrørende pkt. IV.2.4): Der gøres særligt opmærksom på, at udbudsmaterialet i udbuddet er på dansk. Det er dog tilladt at afgive tilbud på enten dansk eller engelsk. Alle spørgsmål, der stilles i udbuddet, skal stilles på dansk eller engelsk, hvorefter FMI vil svare på dansk.

Vedrørende pkt. II.1.5): Rammeaftalens anslåede værdi er 12-14 mio. DKK. Det anførte interval er begrundet i usikkerheden omkring rammeaftalens reelle værdi. Intervallets nedre grænse er således udtryk for FMI’s mest kvalificerede skøn over rammeaftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens intervallets øvre grænse udtrykker det forventede maksimale træk på rammeaftalen i dens løbetid.

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på Ethics-webportalen. ESPD’et skal udfyldes og indgives via Ethics-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af Ethics.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151-155.

FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

I henhold til lovbkg. nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

1) Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudgsivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen eller ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Seneste samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klage, jf. § 12, stk. 1. Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020