Servicios - 451079-2020

Submission deadline has been amended by:  514139-2020
25/09/2020    S187

Polonia-Lubomia: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451079

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Lubomia
Número de identificación fiscal: 276258718
Dirección postal: Szkolna 1
Localidad: Lubomia
Código NUTS: PL227 Rybnicki
Código postal: 44-360
País: Polonia
Persona de contacto: Ewelina Mazur
Correo electrónico: lubomia@lubomia.pl
Teléfono: +48 324516614
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.lubomia.pl
Dirección del perfil de comprador: www.lubomia.idcom-web.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://ugl.lubomia.finn.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Lubomia

Número de referencia: RI.271.03.2020.EM
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób umożliwiający Gminie Lubomia osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016–2022, uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubomia, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), a także rozporządzeniami dotyczącymi realizacji zadania.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
90514000 Servicios de reciclado de desperdicios
34928480 Contenedores y cubos de residuos y basura
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22 Śląskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Usługi będą realizowane na terenie gminy Lubomia.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z posesji, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób umożliwiający Gminie Lubomia osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016–2022, uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubomia, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), a także rozporządzeniami dotyczącymi realizacji zadania.

2. Charakterystyka gminy Lubomia:

Gmina Lubomia składa się z 5 sołectw: Lubomia, Grabówka, Buków, Nieboczowy, Syrynia. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego gmina Lubomia należy do Regionu III.

Dane:

— powierzchnia gminy wynosi 4 183 ha,

— liczba mieszkańców gminy według ewidencji ludności: 7 740 (na dzień 31 grudnia 2019 r.),

— liczba mieszkańców w latach poprzednich (według danych statystycznych): w roku 2013 – 7 961 osób, w roku 2014 – 7 946 osób, w roku 2015 – 7 932 osób, w roku 2016 – 7 772 osób, w roku 2017 – 7 756 osób, w roku 2018 – 7 754 osób,

— zabudowa wielorodzinna znajduje się w miejscowości Lubomia, ul. A. Asnyka 2, 4, 6, 8, 10, 12,

— liczba nieruchomości według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2 038 (na dzień 18 września 2020 r.),

— liczba mieszkańców gminy według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 6 777 osób (na dzień 18 września 2020 r.).

Drogi na terenie gminy Lubomia:

— drogi gminne: około 48 km,

— drogi powiatowe: około 24 km,

— drogi wojewódzkie: około 6 km.

Uwaga:

Przedstawione dane są zebrane w celu oszacowania wielkości zamówienia i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”) – OPZ.

4. Termin wykonania zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1.1.2021 do 31.12.2021.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie to będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług określonych w OPZ, odpowiadających przedmiotowi zamówienia podstawowego, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego, a całkowita wartość tych usług została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach analogicznych jak dla zamówienia podstawowego przy zastosowaniu odpowiednio dostosowanego wzoru umowy określonego w części II SIWZ, po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki (m.in. po negocjacjach ceny i terminu realizacji zamówienia).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Emisja spalin / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Lubomia, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

3) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w zakresie transportu odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia;

4) wpis do Bazy danych o odpadach.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunki udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z Wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał i transportował odpady.

III. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

8) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp).

Powyższe wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.1 do 7 powyżej.

V. Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty i oświadczenia dot. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia przedstawione zostały w pkt 9 i 10 IDW.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

I. W celu potwierdzenia spełnienia poniższego warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć na wezwanie Zamawiającego:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

I. W celu potwierdzenia spełnienia poniższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć na wezwanie Zamawiającego:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami lub oświadczenie o dysponowaniu niezbędną bazą magazynowo-transportową co najmniej w dniu podpisania umowy.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje następującą usługę:

— odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych o wartości usługi min. 300 000 PLN brutto;

2) dysponuje bazą magazynowo-transportową, spełniającą wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 122), w tym usytuowaną:

a) w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Lubomia;

b) na terenie, do którego posiada tytuł prawny;

3) dysponuje pojazdami niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) śmieciarką do odbioru odpadów z pojemników typu 110/120 l, 240 l, 1 100 l — 3 szt.;

b) śmieciarką małogabarytową do 3,5 tony przystosowaną do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach – 1 szt.;

c) pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym (nośnik) przystosowanym do odbioru kontenerów z odpadami typu KP5, KP7, KP10 – 1 szt.;

d) samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów – 1 szt.;

e) pojazdami stosowanymi do zbiórki selektywnej spod nieruchomości – 3 szt.

Minimalna norma emisji spalin dla wszystkich pojazdów uczestniczących w realizacji usługi wynosi co najmniej EURO 3.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy/podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą bezpośrednio wykonywały czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.

— kierowanie pojazdami świadczącymi przedmiotową usługę, tj. odbiór i transport odpadów komunalnych,

— przygotowanie, transport i konserwacja (tj. utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w tym zapewnienie mycia i dezynfekcji) pojemników na odpady komunalne.

Szczegółowy sposób dokumentowania, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcji z tytułu niespełnienia wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. osób zawarte są w cz. II SIWZ – umowa.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy. Warunki tych zmian zostały określone w cz. II SIWZ – umowa.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 26/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/10/2020
Hora local: 11:00
Lugar:

Siedziba Urzędu Gminy Lubomia, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia, w sali posiedzeń (I piętro).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 25 000 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały przedstawione w pkt 12 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) – cz. I SIWZ.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w załączniku nr 1 do IDW – formularz oferty. Wymagania dotyczące zabezpieczenia zostały określone w pkt 13 IDW.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt 30.1 IDW. Zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, to składa razem z ofertą także JEDZ dotyczące tych podmiotów. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Sposób składania JEDZ określono w pkt 30.1 IDW. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji Alfa w części IV (Kryteria kwalifikacji) JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert (art. 89 ust. 1 Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1 ogłoszenia w pkt III:

1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) ppkt 2 do 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z treścią art. 180 oraz 182 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej również jako „Pzp”).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020