Servicios - 451084-2020

25/09/2020    S187

Polska-Rzezawa: Usługi związane z odpadami

2020/S 187-451084

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rzezawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 1201072
Adres pocztowy: ul. Dłuda 21
Miejscowość: Rzezawa
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-765
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ziemowit Michałowski, Iwona Boczarska
E-mail: z.michalowski@rzezawa.pl
Tel.: +48 146484826
Faks: +48 146858120
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzezawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugrzezawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzezawa.

Numer referencyjny: RID.ZP.271.1.17.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Rzezawa, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podmiot odbierający selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, do której przekazywane będą odpady.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzezawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Rzezawa, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podmiot odbierający selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji, do której przekazywane będą odpady.

Charakterystyka Gminy Rzezawa:

Powierzchnia Gminy Rzezawa wynosi 82,1271 km2.

W skład gminy wchodzi 11 sołectw: Rzezawa, Krzeczów, Jodłówka, Łazy, Ostrów Królewski, Borek, Dąbrówka, Buczków, Dębina, Okulice, Bratucice.

Liczba osób objętych systemem wg ewidencji ludności 11 337 – stan na 31.8.2020.

Liczba osób wg deklaracji 9 125 – stan na 31.8.2020.

Liczba złożonych deklaracji – 3 042 stan na 31.8.2020.

Uwaga: powyższe dane o liczbie mieszkańców mogą ulec zmianie na skutek migracji ludności. Liczba nieruchomości zamieszkałych może w niewielkim stopniu ulec zmianie w wyniku oddania do użytku i zamieszkania nowych budynków lub wyludnienia.

System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej oraz nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie w okresie objętym zamówieniem:

a) zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zgromadzonych odpowiednio w pojemnikach z budynków mieszkalnych, wystawionych na trasie odbioru (kod odpadu 20 03 01);

b) selektywnie zebranych odpadów komunalnych, zgromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach z budynków mieszkalnych, wystawionych na trasie odbioru, tj.:

— tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, odpady opakowaniowe z metali,

— szkło białe i kolorowe, odpady opakowaniowe ze szkła,

— papier, tektura,

— odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone;

c) pozostałych odpadów wielkogabarytowych, tj.: mebli, kanap, foteli, stołów, łóżek, materacy, pierzyn, dywanów, wózków dziecięcych itp., suszarek na pranie, desek do prasowania, dużych zabawek, umywalek, muszli klozetowych, kaloryferów, lodówek, telewizorów, pralek, oraz opon z samochodów osobowych do 8 szt. od nieruchomości w skali roku, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

d) odpadów gromadzonych selektywnie, dowożonych przez mieszkańców do wyznaczonego na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Borku – punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

e) zmieszanych odpadów podobnych do komunalnych z terenów ogólnodostępnych w ramach – prowadzonych na terenie gminy akcjach „Sprzątania Świata” i likwidacji „dzikich wysypisk”. Planowana ilość zebranych w tego typu akcjach szacowana jest na około 3 Mg/kwartał. Odbiór odpadów powinien nastąpić w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego lub mailowego o zakończonej akcji;

f) padłych zwierząt z terenu gminy Rzezawa – w ciągu 24 h od telefonicznego zgłoszenia;

g) odbiór odpadów z koszy ulicznych, parków i placów zabaw, przystanków autobusowych.

Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidzianych do zbiórki, transportu i zagospodarowania wynosi 1 800 Mg/12 miesięcy. Ilość wytworzonych na terenie gminy Rzezawa odpadów nie jest zależna od Zamawiającego.

Zbiórka odpadów komunalnych na terenie gminy Rzezawa odbywać się będzie w systemie: pojemniki i worki. Odpady gromadzone będą w pojemnikach o pojemności 120 lub 240 l.

Pojemniki do gromadzen...

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informujemy, że obowiązują przepisy dot. RODO, patrz zapisy SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli posiada:

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzezawa, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.),

— aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701),

— aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie.

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ, które należy wypełnić zgodnie z wytycznymi SIWZ.

Ostateczna weryfikacja w celu ostatecznego zweryfikowaniu spełnienia przez Wykonawcę przedmiotowych warunków udziału w postępowaniu, odbędzie się przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie zgodnie z ustawą Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni niżej wymienionych dokumentów:

— aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzezawa,

— aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów – w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we własnym zakresie.

O udzielenie zam. pub. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie tylko spełniają wyżej opisane warunki udziału w postępowaniu, ale również nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Zamawiający wstępnie w oparciu o informacje zawarte w JEDZ oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Następnie wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wymaganych SIWZ pozwalających ostatecznie zweryfikować brak podstaw do wykluczeniu z udziału w postępowaniu, tj. dokumentów niżej wymienionych:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp ustawy Prawo zamówień publicznych lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. Wykonawca może również wskazać, by przedmiotowy dokument Zamawiający pobrał z posiadanych i przechowywanych u siebie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wskazać jakie postępowanie), o ile dokument taki będzie aktualny;

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) doświadczeniem zawodowym rozumianym jako wykonanie, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) co najmniej:

1 usługi o odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości co najmniej 900 Mg odpadów w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy oraz załączy dowody określające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga! W przypadku usługi nadal trwającej, Wykonawca musi wykazać, że część prac, która realizował spełnia postawiony wyżej warunek;

2) dysponuje pojazdami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w ilości minimum:

— 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— 1 samochodem wyposażonym w HDS przystosowanym do odbioru odpadów wielogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

— 1 samochodem przystosowanym do odbioru odpadów w kontenerach stalowych.

Pojazdy te muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016.1742 z dnia 21 października 2016 r.).

Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZU, które należy wypełnić zgodnie z wytycznymi SIWZ. Ostateczna weryfikacja w celu ostatecznego zweryfikowaniu spełnienia przez Wykonawcę przedmiotowych warunków udziału w postępowaniu, odbędzie się przed udzieleniem zamówienia na realizację przedmiotu zamówienia wezwie zgodnie z ustawą Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni niżej wymienionych dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Druk wykazu usług stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych (tj. wykaz wymaganych pojazdów) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, druk wykazu podajemy w załączniku nr 6 do SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający szczegółowo przedstawił w projekcie umowy oraz zapisach SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: w siedzibie Urzędu Gminy Rzezawa, pokój nr 9 – parter w dniu 28 października 2020 r. o godz. 13.00.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest przez Zamawiającego poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert prowadzony jest w sposób jawny przez Komisję Przetargowa Gminy Rzezawa powołaną zarządzenie Wójta Gminy Rzezawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium na cały okres związania z ofertą w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 zł).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (nie dotyczy złożenia oferty oraz dokumentów razem z nią składanych).

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania)

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki.

5. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 8.2 adres e-mail.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

10. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć:

1) dokument (w tym wypisu z właściwej ewidencji lub rejestru) wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zawarcia umowy, w przypadku gdy nie wynika to z dokumentów przedłożonych z ofertą;

2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;

3) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji;

4) przedłożyć Zamawiającemu wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466);

5) umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana;

6) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób do wykonania określonych czynności potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 22 grupa tematyczna (lista osób – pracowników z określeniem pełnionej funkcji, zakresu czynności).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

18.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

18.4. Odwołanie przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

18.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

18.6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

18.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

18.8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.5 i 18.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

18.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

18.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

18.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

18.14. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

18.15. W sprawach nie uregulowanych w pkt 18 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020