Servicios - 451320-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gorzów Wielkopolski: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451320

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Inneko sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 5990206400
Dirección postal: ul. Teatralna 49
Localidad: Gorzów Wielkopolski
Código NUTS: PL431 Gorzowski
Código postal: 66-400
País: Polonia
Persona de contacto: Adriana Chodarcewicz
Correo electrónico: a.chodarcewicz@inneko.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.inneko.pl
Dirección del perfil de comprador: http://inneko.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarka odpadami

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R.

Número de referencia: PZP.281/18.2020-WR
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R”, tj. sukcesywny odbiór transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji w procesie odzysku R zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701).

Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie wykonawcy) do zagospodarowania wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg.

Ilość zamówienia może ulec zwiększeniu do wskazanej ilości maksymalnej w ramach prawa opcji. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie sumą poszczególnych, sukcesywnych zamówień i będzie wynikała z bieżących możliwości instalacji zamawiającego. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w zakresie gwarantowanym.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 863 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R”, tj. sukcesywny odbiór transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji w procesie odzysku R zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701).

Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie wykonawcy) do zagospodarowania wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg.

Ilość zamówienia może ulec zwiększeniu do wskazanej ilości maksymalnej w ramach prawa opcji. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie sumą poszczególnych, sukcesywnych zamówień i będzie wynikała z bieżących możliwości instalacji zamawiającego. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w zakresie gwarantowanym.

1.1.3. Odpady o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) wytwarzane są głównie z pozostałości sortowania odpadów komunalnych, a także z innych odpadów nienadających się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką kaloryczność.

1.1.4. Odpady o kodzie 19 12 10 będą przekazywane przez zamawiającego do zagospodarowania w postaci luźnej, o stopniu rozdrobnienia do 35 mm.

1.1.5. Średnie parametry odpadów o kodzie 19 12 10 przekazywanych przez zamawiającego:

— kaloryczność około 20–22 GJ/Mg,

— zawartość chloru do 0,8 % suchej masy,

— zawartość siarki całkowitej poniżej 0,5 %,

— zawartość popiołu poniżej 20 %,

— zawartość wilgoci do 20 %,

— gęstość usypowa powyżej 0,18 Mg/m3.

1.1.6. Odbiór odpadów odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00 w ilości określonej w zamówieniu/harmonogramie przesłanym w formie elektronicznej do przedstawiciela wykonawcy.

1.1.7. W przypadku zamiaru wyznaczenia innego terminu odbioru, poza terminami wskazanymi powyżej (pkt 1.1.6) albo w dniu ustawowo wolnym od pracy, zamawiający skontaktuje się telefonicznie, e-mailem lub faksem z wykonawcą celem ustalenia dogodnego terminu odbioru.

1.1.8. Ważenie przekazywanych odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach zamawiającego, zlokalizowanych na terenie zamawiającego i będzie potwierdzone kwitem wagowym. Zamawiający dopuszczania również ważenie odpadów na zalegalizowanych wagach w miejscu zagospodarowania odpadów, zlokalizowanych na terenie wykonawcy, które będzie potwierdzone kwitem wagowym (co zostanie uzgodnione w chwili podpisania umowy). Dokument ten będzie stanowił podstawę do określenia ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

1.2. Transport odpadów zapewnia wykonawca.

1) tygodniowy harmonogram odbiorów będzie przekazywany przez zamawiającego, wykonawcy w piątki do godz. 14.00. Przewidywana ilość transportów pojazdów: 7–10 tygodniowo;

2) załadunek odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–20.00;

3) podstawiony po załadunek i przewóz paliwa samochód wykonawcy będzie każdorazowo ważony przed załadunkiem i po nim, aby określić wagę ładunku. Masa przekazywanego paliwa zostanie wpisana w dokument wagowy, który następnie zostanie przekazany kierowcy. Waga ładunku zostanie potwierdzona na legalizowanej wadze wykonawcy i wprowadzona w karcie przekazania odpadów w systemie BDO.

Szczegółowy OPZ przesłany został wykonawcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie wykonawcy) do zagospodarowania wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg.

4 000 zamówienia podstawowego i 1 500 w ramach prawa opcji.

Ilość zamówienia może ulec zwiększeniu do wskazanej ilości maksymalnej w ramach prawa opcji. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie sumą poszczególnych, sukcesywnych zamówień i będzie wynikała z bieżących możliwości instalacji zamawiającego. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w zakresie gwarantowanym.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Zamawiający, dnia 22 maja 2020 r. przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R – nr postępowania PZP.281/15.2020-PN.

Ogłoszenie opublikowane zostało dnia 26 maja 2020 r. pod numerem 2020/S 101-244382. Pełna dokumentacja przetargowa została zamieszczona na stronie zamawiającego oraz platformie zakupowej (http://inneko.ezamawiajacy.pl) dnia 26 maja 2020 r.

Niniejsze postępowanie podzielone zostało na dwie części zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie przewidywanym na składanie ofert, tj. do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 10.00, na część I zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

Dnia 3 lipca 2020 r. postępowanie na część I zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W obecnym postępowaniu nr PZP.281/18.2020-WR wykonawca dnia 17 lipca 2020 r. został zaproszony do negocjacji, które odbyły się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie do dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Podstawa prawna zastosowania trybu:

Art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843).

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: PZP.281/18.2020-WR
Denominación:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Best Polymers Group S.A. z siedzibą w Warszawie
Número de identificación fiscal: 382578220
Dirección postal: ul. Kopalniana 20c lok. 2
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 01-321
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Makpol Recykling sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu
Número de identificación fiscal: 241236138
Dirección postal: ul. Oleska 20
Localidad: Lubliniec
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 42-700
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 890 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 863 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020