Servicios - 451320-2020

25/09/2020    S187

Polska-Gorzów Wielkopolski: Usługi związane z odpadami

2020/S 187-451320

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Inneko sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5990206400
Adres pocztowy: ul. Teatralna 49
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adriana Chodarcewicz
E-mail: a.chodarcewicz@inneko.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.inneko.pl
Adres profilu nabywcy: http://inneko.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R.

Numer referencyjny: PZP.281/18.2020-WR
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R”, tj. sukcesywny odbiór transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji w procesie odzysku R zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701).

Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie wykonawcy) do zagospodarowania wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg.

Ilość zamówienia może ulec zwiększeniu do wskazanej ilości maksymalnej w ramach prawa opcji. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie sumą poszczególnych, sukcesywnych zamówień i będzie wynikała z bieżących możliwości instalacji zamawiającego. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w zakresie gwarantowanym.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 863 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R”, tj. sukcesywny odbiór transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10. Odpad musi być zagospodarowany w instalacji w procesie odzysku R zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701).

Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie wykonawcy) do zagospodarowania wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg.

Ilość zamówienia może ulec zwiększeniu do wskazanej ilości maksymalnej w ramach prawa opcji. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie sumą poszczególnych, sukcesywnych zamówień i będzie wynikała z bieżących możliwości instalacji zamawiającego. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w zakresie gwarantowanym.

1.1.3. Odpady o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) wytwarzane są głównie z pozostałości sortowania odpadów komunalnych, a także z innych odpadów nienadających się do recyklingu, a posiadających odpowiednio wysoką kaloryczność.

1.1.4. Odpady o kodzie 19 12 10 będą przekazywane przez zamawiającego do zagospodarowania w postaci luźnej, o stopniu rozdrobnienia do 35 mm.

1.1.5. Średnie parametry odpadów o kodzie 19 12 10 przekazywanych przez zamawiającego:

— kaloryczność około 20–22 GJ/Mg,

— zawartość chloru do 0,8 % suchej masy,

— zawartość siarki całkowitej poniżej 0,5 %,

— zawartość popiołu poniżej 20 %,

— zawartość wilgoci do 20 %,

— gęstość usypowa powyżej 0,18 Mg/m3.

1.1.6. Odbiór odpadów odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00 w ilości określonej w zamówieniu/harmonogramie przesłanym w formie elektronicznej do przedstawiciela wykonawcy.

1.1.7. W przypadku zamiaru wyznaczenia innego terminu odbioru, poza terminami wskazanymi powyżej (pkt 1.1.6) albo w dniu ustawowo wolnym od pracy, zamawiający skontaktuje się telefonicznie, e-mailem lub faksem z wykonawcą celem ustalenia dogodnego terminu odbioru.

1.1.8. Ważenie przekazywanych odpadów będzie odbywało się na zalegalizowanych wagach zamawiającego, zlokalizowanych na terenie zamawiającego i będzie potwierdzone kwitem wagowym. Zamawiający dopuszczania również ważenie odpadów na zalegalizowanych wagach w miejscu zagospodarowania odpadów, zlokalizowanych na terenie wykonawcy, które będzie potwierdzone kwitem wagowym (co zostanie uzgodnione w chwili podpisania umowy). Dokument ten będzie stanowił podstawę do określenia ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

1.2. Transport odpadów zapewnia wykonawca.

1) tygodniowy harmonogram odbiorów będzie przekazywany przez zamawiającego, wykonawcy w piątki do godz. 14.00. Przewidywana ilość transportów pojazdów: 7–10 tygodniowo;

2) załadunek odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–20.00;

3) podstawiony po załadunek i przewóz paliwa samochód wykonawcy będzie każdorazowo ważony przed załadunkiem i po nim, aby określić wagę ładunku. Masa przekazywanego paliwa zostanie wpisana w dokument wagowy, który następnie zostanie przekazany kierowcy. Waga ładunku zostanie potwierdzona na legalizowanej wadze wykonawcy i wprowadzona w karcie przekazania odpadów w systemie BDO.

Szczegółowy OPZ przesłany został wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 19 12 10, która zostanie przekazana (transport po stronie wykonawcy) do zagospodarowania wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie w przedziale od 4 000 Mg do 5 400 Mg.

4 000 zamówienia podstawowego i 1 500 w ramach prawa opcji.

Ilość zamówienia może ulec zwiększeniu do wskazanej ilości maksymalnej w ramach prawa opcji. Rzeczywista wielkość zamówienia będzie sumą poszczególnych, sukcesywnych zamówień i będzie wynikała z bieżących możliwości instalacji zamawiającego. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji nastąpi na takich samych zasadach jak w zakresie gwarantowanym.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Zamawiający, dnia 22 maja 2020 r. przekazał ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej na postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R – nr postępowania PZP.281/15.2020-PN.

Ogłoszenie opublikowane zostało dnia 26 maja 2020 r. pod numerem 2020/S 101-244382. Pełna dokumentacja przetargowa została zamieszczona na stronie zamawiającego oraz platformie zakupowej (http://inneko.ezamawiajacy.pl) dnia 26 maja 2020 r.

Niniejsze postępowanie podzielone zostało na dwie części zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie przewidywanym na składanie ofert, tj. do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 10.00, na część I zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

Dnia 3 lipca 2020 r. postępowanie na część I zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W obecnym postępowaniu nr PZP.281/18.2020-WR wykonawca dnia 17 lipca 2020 r. został zaproszony do negocjacji, które odbyły się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w okresie do dnia 27 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Podstawa prawna zastosowania trybu:

Art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843).

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: PZP.281/18.2020-WR
Nazwa:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/08/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Best Polymers Group S.A. z siedzibą w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 382578220
Adres pocztowy: ul. Kopalniana 20c lok. 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-321
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Makpol Recykling sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu
Krajowy numer identyfikacyjny: 241236138
Adres pocztowy: ul. Oleska 20
Miejscowość: Lubliniec
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 42-700
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 890 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 863 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie zakupowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020