Servicios - 451338-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Starogard Gdański: Servicios relacionados con desperdicios y residuos

2020/S 187-451338

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Związek Gmin Wierzyca
Número de identificación fiscal: 221785748
Dirección postal: gen. Władysława Sikorskiego 18
Localidad: Starogard Gdański
Código NUTS: PL638 Starogardzki
Código postal: 83-200
País: Polonia
Persona de contacto: Stanisław Czechura
Correo electrónico: s.czechura@zgwierzyca.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://zgwierzyca.bip.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – Lubichowo

Número de referencia: DA.272.4.2020
II.1.2)Código CPV principal
90500000 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gminy Lubichowo.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 7 354 833.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
90514000 Servicios de reciclado de desperdicios
90533000 Servicios de gestión de vertederos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL638 Starogardzki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lubichowo

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na obszarze gminy Lubichowo.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów;

2. wyznaczania tras i harmonogramów odbioru odpadów;

3. odbiór z miejsc odbioru odpadów (MOO) oraz transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, według następujących frakcji:

a) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

— odpady frakcji „Papier”,

— odpady frakcji „Szkło”,

— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,

— odpady frakcji „Bio”,

— odpady frakcji „Resztkowe”.

b) od właścicieli nieruchomości objętych systemem zbiórki Zamawiającego, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

— odpady frakcji „Papier”,

— odpady frakcji „Szkło”,

— odpady frakcji „Metale i tworzywa sztuczne”,

— odpady frakcji „Bio”,

— odpady frakcji „Resztkowe” (dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

4. zorganizowanie i prowadzenie biura obsługi klienta.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Kolportaż materiałów edukacyjnych / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 134-330056
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy – Lubichowo

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Kilińskiego15
Localidad: Czersk
Código NUTS: PL637 Chojnicki
Código postal: 89-650
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 934 950.93 PLN
Valor total del contrato/lote: 7 354 833.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze środków określonych w Ustawie.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020