Servicios - 451342-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil

2020/S 187-451342

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Número de identificación fiscal: 368302575
Dirección postal: ul. Grzybowska 80/82
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 00-844
País: Polonia
Persona de contacto: Justyna Kotowicz
Correo electrónico: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szczecin.wody.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarka wodna i utrzymanie wód

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo–Brzózki w km 6+500 – 8+160”

Número de referencia: SZ.ROZ.2810.17.2020
II.1.2)Código CPV principal
71322000 Servicios de diseño técnico para la construcción de obras de ingeniería civil
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo–Brzózki w km 6+500 – 8+160” w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca zapewni świadczenie usług doradczych i eksperckich dla Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego na realizację w formie „Zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo–Brzózki w km 6+500 – 8+160”, w tym między innymi wsparcie merytoryczne polegające m.in. na udzielaniu Zamawiającemu konsultacji i specjalistycznych porad oraz wystawianiu opinii w sytuacjach spornych oraz pomocy w sporządzaniu odpowiedzi na zarzuty, pomoc przy rozstrzyganiu sporów w przypadku odwołań.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 36 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo–Brzózki w km 6+500 – 8+160” w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa zachodniopomorskiego” współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca zapewni świadczenie usług doradczych i eksperckich dla Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego na realizację w formie „Zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo–Brzózki w km 6+500 – 8+160”, w tym między innymi wsparcie merytoryczne polegające m.in. na udzielaniu Zamawiającemu konsultacji i specjalistycznych porad oraz wystawianiu opinii w sytuacjach spornych oraz pomocy w sporządzaniu odpowiedzi na zarzuty, pomoc przy rozstrzyganiu sporów w przypadku odwołąń.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie jest dofinansowane z budżetu środków europejskich z Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014–2020, oś priorytetowa III ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie 3.2 zarządzanie ryzykiem powodziowym. Numer projektu RPZP.03.02.00-32-B001/18.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 106-257038
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania: „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo–Brzózki w km 6+500 – 8+160”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Grunwaldzka 21
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL41 Wielkopolskie
Código postal: 60-783
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 36 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 29 520.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. W postepowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w treści art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania zostały określone w art. 182 ustawy Pzp

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020