Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Prekės - 451347-2019

25/09/2019    S185

Lenkija-Katowice: Mobilios hidraulinės šachtų atramos

2019/S 185-451347

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 154-380948)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: ADAM ROSA
El. paštas: ad.rosa@pgg.pl
Telefonas: +48 327572909
Faksas: +48 327572304
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa odlewów do rynien tras przenośnika zgrzebłowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w roku 2020 - grupa materiałowa 292-29

Nuorodos numeris: 511902569
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
43140000 Mobilios hidraulinės šachtų atramos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.) zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą. oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odlewów do rynien tras przenośnika zgrzebłowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Rem.-Produkcyjny w roku 2020 - grupa materiałowa 292-29. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/09/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 154-380948

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 17/09/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 27/09/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.6
Yra:
Data: 17/11/2019
Turi būti:
Data: 25/11/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 17/09/2019
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 27/09/2019
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: