Prekės - 451347-2019

25/09/2019    S185

Lenkija-Katowice: Mobilios hidraulinės šachtų atramos

2019/S 185-451347

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 154-380948)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: ADAM ROSA
El. paštas: ad.rosa@pgg.pl
Telefonas: +48 327572909
Faksas: +48 327572304
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa odlewów do rynien tras przenośnika zgrzebłowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w roku 2020 - grupa materiałowa 292-29

Nuorodos numeris: 511902569
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
43140000 Mobilios hidraulinės šachtų atramos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.) zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą. oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odlewów do rynien tras przenośnika zgrzebłowego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Rem.-Produkcyjny w roku 2020 - grupa materiałowa 292-29. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/09/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 154-380948

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 17/09/2019
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 27/09/2019
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.6
Yra:
Data: 17/11/2019
Turi būti:
Data: 25/11/2019
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 17/09/2019
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 27/09/2019
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: