Servicios - 451363-2020

25/09/2020    S187

Polska-Wejherowo: Nadzór nad robotami budowlanymi

2020/S 187-451363

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Wejherowa
Adres pocztowy: pl. Jakuba Wejhera 8
Miejscowość: Wejherowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska
E-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl
Tel.: +48 586777115
Faks: +48 586777123
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wejherowo.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego z podziałem na dwie części

Numer referencyjny: ZZP.271.10.2020.BJ
II.1.2)Główny kod CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest część 1 – pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie”; część 2 – pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie”.

2. Przedmiot zamówienia dla części 1 i części 2 został opisany w załączniku nr 6 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ).

3. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 588 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie”

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie” w branżach:

a) teletechnicznej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych i budowy kanału technologicznego;

b) elektroenergetycznej w zakresie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, budowy oświetlenia;

c) mostowej w zakresie budowy przejść dla zwierząt z rur stalowych karbowanych o przekroju kołowo-łukowym;

d) sanitarnej w zakresie przebudowy gazociągu i budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym;

e) geotechnicznej w zakresie wzmocnienia skarp wykopów i nasypów korpusu drogowego.

Uwaga:

a) inwestor zapewni nadzór inwestorski w branży drogowej oraz branży sanitarnej dla kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;

b) zadanie otrzymało dofinansowanie z „Funduszu Dróg Samorządowych”;

c) nadzór spośród swojego zespołu inżynierów wyznaczy osobę do koordynacji powierzonych zadań.

Zamawiający powierzy inspektorowi nadzoru:

— zarządzanie terminową realizacją umowy na roboty budowlane w branżach jak wyżej,

— nadzorowanie wykonywanych robót branżowych poprzez egzekwowanie od Wykonawcy wymaganej jakości robót i stosowanych materiałów, zgodności z dokumentacją projektową,

— kontrolę rozliczenia kosztów robót branżowych,

— obsługę w okresie gwarancyjnym.

2. Cel zamówienia

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach jak wyżej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Inspektor Nadzoru / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji poszczególnych zadań.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie"

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robot budowlanych dla zadania pod nazwą „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie” w branżach:

1. teletechnicznej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych i budowy kanału technologicznego;

2. elektroenergetycznej w zakresie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, budowy oświetlenia;

3. sanitarnej w zakresie przebudowy i budowy kanalizacji deszczowej.

Uwaga:

1. Inwestor zapewni nadzór inwestorski w branży drogowej i branży sanitarnej dla kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz sieci gazowej.

2. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

3. Nadzór spośród swojego zespołu inżynierów wyznaczy osobę do koordynacji powierzonych zadań.

4. Obszar inwestycji objęty jest archeologiem oraz konserwatorem zabytków.

Zamawiający powierzy inspektorowi nadzoru:

— zarządzanie terminową realizacją umowy na roboty budowlane,

— nadzorowanie wykonywanych robót branżowych poprzez egzekwowanie od Wykonawcy wymaganej jakości robót i stosowanych materiałów, zgodności z dokumentacją projektową,

— kontrolę rozliczenia kosztów robót branżowych,

— obsługę w okresie gwarancyjnym.

2. Cel zamówienia

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach jak wyżej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia na stanowisku Inspektor Nadzoru / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji poszczególnych zadań.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 098-234833
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego łączącego ulicę Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski
Adres pocztowy: ul. Głogowa 9
Miejscowość: Banino
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-297
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 480 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 261 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Kopernika w Wejherowie"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski
Adres pocztowy: ul. Głogowa 9
Miejscowość: Banino
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-297
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 108 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 85 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp);

2) skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp).

4. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020