Servicios - 451390-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de inspección y ensayo técnicos

2020/S 187-451390

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Dirección postal: ul. Nowogrodzka 1/3/5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-513
País: Polonia
Persona de contacto: Jarosław Madajczak
Correo electrónico: zamowienia@mrpips.gov.pl
Teléfono: +48 226611390
Fax: +48 226611436
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie w stałej sprawności instalacji i systemów serwerowni MRPiPS

Número de referencia: 13/DI/PN/2020
II.1.2)Código CPV principal
71630000 Servicios de inspección y ensayo técnicos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania w stałej sprawności instalacji i systemów serwerowni Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy z załącznikami) oraz Załącznik nr 5 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 660 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72250000 Servicios de sistemas y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług utrzymania w serwerowni MRPiPS w Warszawie w stałej sprawności technicznej niżej wymienionych instalacji i systemów: instalacji elektrycznej, systemu zasilania gwarantowanego, instalacji wentylacji, systemu klimatyzacji, systemu kontroli dostępu (KD), systemu sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN), systemu telewizji przemysłowej, systemu zarządzania budynkiem (BMS), systemu gaszenia gazem (SUG), systemu wczesnego ostrzegania pożaru Vesda, instalacji sieci strukturalnej. Usługi te obejmują przeglądy i konserwacje oraz naprawy i usuwanie awarii. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ (wzór umowy z załącznikami) oraz Załącznik nr 5 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas usunięcia awarii / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 100-241190
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Utrzymanie w stałej sprawności instalacji i systemów serwerowni MRPiPS

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 7
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Hagler Services Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Bema 83
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 01-233
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 660 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 231 544.71 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Przeglądy systemu gaszenia gazem; Przeglądy UPS

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zamawiający cytuje pkt 18 SIWZ

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

18.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej.

18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

18.7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy;

2) wobec treści ogłoszenia lub treści SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

18.8. Szczegółowe wymogi dotyczące wnoszenia odwołania określają:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 poz. 972),

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 1992).

18.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020