Servicios - 451415-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdansk: Servicios de ejercicio de la medicina

2020/S 187-451415

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Número de identificación fiscal: 221964385
Dirección postal: al. Jana Pawła II 50
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Código postal: 80-462
País: Polonia
Persona de contacto: Dział zamówień publicznych
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Teléfono: +48 587684281
Fax: +48 587684286
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.copernicus.gda.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonywanie prób wysiłkowych uczestnikom projektu: „Rehabilitacja Kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. pomorskiego”

Número de referencia: D10.251.63.C.2020
II.1.2)Código CPV principal
85121000 Servicios de ejercicio de la medicina
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania elektrokardiograficznych prób wysiłkowych uczestnikom projektu w ramach projektu: „Rehabilitacja Kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego” (CPV 85121000-3 Usługi medyczne) zgodnie z załącznikiem nr 1A do zaproszenia stanowiącym formularz cenowy oraz zgodnie z załącznikiem nr 1B do zaproszenia stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

2. Zakres zadań Wykonawcy opisany został szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 1B do zaproszenie) oraz projekcie umowy (załącznik nr 6 do zaproszenie). Przewidywana liczba prób do wykonania w całym okresie trwania umowy wynosi 2 320, w tym planowana średniomiesięczna liczba prób do wykonania wynosi ok. 65–70.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 150 894.31 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Código NUTS: PL633 Trójmiejski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakład Rehabilitacji w Szpitalu św. Wojciecha przy al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania elektrokardiograficznych prób wysiłkowych uczestnikom projektu w ramach projektu: „Rehabilitacja Kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”(CPV 85121000-3 Usługi medyczne) zgodnie z załącznikiem nr 1A do zaproszenia stanowiącym formularz cenowy oraz zgodnie z załącznikiem nr 1B do zaproszenia stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

2. Zakres zadań Wykonawcy opisany został szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 1B do zaproszenie) oraz projekcie umowy (załącznik nr 6 do zaproszenie). Przewidywana liczba prób do wykonania w całym okresie trwania umowy wynosi 2 320, w tym planowana

średniomiesięczna liczba prób do wykonania wynosi ok. 65–70.

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnego z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą związaną z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia, o którym mowa wyżej, przez cały okres obowiązywania umowy na niniejsze zamówienie publiczne, którego projekt stanowi załącznik nr 1C do SIWZ. Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej na kolejne okresy trwania w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu (bez wezwania) nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy na niniejsze zamówienie publiczne. Niedostarczenie polisy skutkować będzie niemożnością wykonywania świadczeń objętych umową oraz rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

4. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt: RPPM.05.04.02-22-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPM.05.04.02-22-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • No se han presentado ofertas u ofertas/solicitudes de participación adecuadas en respuesta a un procedimiento abierto
Explicación:

Podstawa prawna zastosowania trybu:

Art. 67 ust. 1 pkt 4. – Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Uzasadnienie faktyczne:

W pierwszym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie badań Echo, EKG, prób wysiłkowych oraz sesji edukacyjnych uczestnikom projektu „Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014–2020, nr sprawy: D10.251.51.C.2020 w zakresie zadania nr 3 – nie złożono żadnej oferty. W związku z tym konieczne jest powtórzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie negocjacji z jednym Wykonawcą.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 182-439986
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: Zadanie nr 3
Denominación:

Wykonanie elektrokardiograficznych prób wysiłkowych uczestnikom projektu

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Gabriela Magdalena Wiecka
Dirección postal: ul.Pienkowskiej 19
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-180
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 150 894.31 PLN
Valor total del contrato/lote: 150 894.31 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Localidad: Warszawa
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020