Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 451416-2018

16/10/2018    S199

Polen-Bełchatów: Exploitatie van een stortplaats

2018/S 199-451416

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: "EKO-REGION" Sp. z o.o.
Postadres: ul. Bawełniana 18
Plaats: Bełchatów
NUTS-code: PL713 Piotrkowski
Postcode: 97-400
Land: Polen
Contactpersoon: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Telefoon: +48 446330815
Fax: +48 446330819
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.eko-region.pl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.eko-region.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Sp. z o.o.
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eksploatacja składowisk Gotartów i Julków/2018

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90530000 Exploitatie van een stortplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez ”EKO-REGION” Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania w zależności od lokalizacji w której będzie realizowana usługa:

Zadanie 1 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork, woj. opolskie

Zadanie 2 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork,

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90530000 Exploitatie van een stortplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52 Opolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez ”EKO-REGION” Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania w zależności od lokalizacji w której będzie realizowana usługa:

Zadanie 1 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork, woj. opolskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90530000 Exploitatie van een stortplaats
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL715 Skierniewicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez ”EKO-REGION” sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania w zależności od lokalizacji w której będzie realizowana usługa:

Zadanie 2 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

a)dla Zadania 1 (Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie) – na kwotę minimum 1 000 000,00 PLN netto,

b)dla Zadania 2 (Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie) – na kwotę minimum 1 300 000,00 PLN netto,

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca:

a)dla Zadania 1 (Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie) – wykaże, że wykonywał usługi związane z przedmiotem zamówienia o minimalnej wartości 1 000 000,00 PLN netto, (minimum 1) w zakresie gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi o kodach 20 03 01, 15 01 06 i innymi z uwzględnieniem prawidłowej klasyfikacji odpadów, prac związanych z obsługą kompostowni tunelowej, usług związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodzie 20 02 01, 19 05 03 i 19 05 99 oraz doświadczenia w obsłudze sita przy przesiewaniu materiału pokompostowego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

b)dla Zadania 2 (Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie) – wykaże, że wykonywał usługi (minimum 1 usługa) o minimalnej wartości 1 300 000,00 PLN netto,

W zakresie gospodarki odpadami w szczególności z odpadami komunalnymi o kodach 20 03 01, 15 01 06 i innymi z uwzględnieniem prawidłowej klasyfikacji odpadów, prac związanych z obsługą kompostowni tunelowej, usług związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodzie 20 02 01, 19 05 03 i 19 05 99 oraz doświadczenia w obsłudze sita przy przesiewaniu materiału pokompostowego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą:

A.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 (JEDZ) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,

Że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów podanych w punkcie 7 SIWZ.

3.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

5.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa dla całego zamówienia wadium na kwotę 76 500,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), natomiast dla poszczególnych zadań wadia wynoszą:

Zadanie 1 33 000,00

Zadanie 2 43 500,00

Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 23.11.2018 r. godz.: 10:00

Wadium zostało szczegółowo opisane w punkcie 12 SIWZ.

6.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

Oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/10/2018