Diensten - 451416-2018

16/10/2018    S199

Polska-Bełchatów: Eksploatacja składowisk odpadów

2018/S 199-451416

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: "EKO-REGION" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Dąbrówka
E-mail: zamowieniapubliczne@eko-region.pl
Tel.: +48 446330815
Faks: +48 446330819

Adresy internetowe:

Główny adres: www.eko-region.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.eko-region.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sp. z o.o.
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Eksploatacja składowisk Gotartów i Julków/2018

II.1.2)Główny kod CPV
90530000 Eksploatacja składowisk odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez ”EKO-REGION” Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania w zależności od lokalizacji w której będzie realizowana usługa:

Zadanie 1 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork, woj. opolskie

Zadanie 2 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork,

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90530000 Eksploatacja składowisk odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez ”EKO-REGION” Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania w zależności od lokalizacji w której będzie realizowana usługa:

Zadanie 1 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie, gmina Kluczbork, woj. opolskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90530000 Eksploatacja składowisk odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715 Skierniewicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę obsługi eksploatacji Zakładów zarządzanych przez ”EKO-REGION” sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania w zależności od lokalizacji w której będzie realizowana usługa:

Zadanie 2 - Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie, gmina Skierniewice, woj. łódzkie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

a)dla Zadania 1 (Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie) – na kwotę minimum 1 000 000,00 PLN netto,

b)dla Zadania 2 (Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie) – na kwotę minimum 1 300 000,00 PLN netto,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca:

a)dla Zadania 1 (Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Gotartowie) – wykaże, że wykonywał usługi związane z przedmiotem zamówienia o minimalnej wartości 1 000 000,00 PLN netto, (minimum 1) w zakresie gospodarki odpadami w szczególności odpadami komunalnymi o kodach 20 03 01, 15 01 06 i innymi z uwzględnieniem prawidłowej klasyfikacji odpadów, prac związanych z obsługą kompostowni tunelowej, usług związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodzie 20 02 01, 19 05 03 i 19 05 99 oraz doświadczenia w obsłudze sita przy przesiewaniu materiału pokompostowego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

b)dla Zadania 2 (Zakład/Instalacja Przetwarzania Odpadów zlokalizowany w Julkowie) – wykaże, że wykonywał usługi (minimum 1 usługa) o minimalnej wartości 1 300 000,00 PLN netto,

W zakresie gospodarki odpadami w szczególności z odpadami komunalnymi o kodach 20 03 01, 15 01 06 i innymi z uwzględnieniem prawidłowej klasyfikacji odpadów, prac związanych z obsługą kompostowni tunelowej, usług związanych z zagospodarowaniem odpadów o kodzie 20 02 01, 19 05 03 i 19 05 99 oraz doświadczenia w obsłudze sita przy przesiewaniu materiału pokompostowego, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą:

A.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 (JEDZ) do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,

Że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów podanych w punkcie 7 SIWZ.

3.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji postępowania o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

5.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa dla całego zamówienia wadium na kwotę 76 500,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), natomiast dla poszczególnych zadań wadia wynoszą:

Zadanie 1 33 000,00

Zadanie 2 43 500,00

Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem złożenia oferty, tj. do dnia 23.11.2018 r. godz.: 10:00

Wadium zostało szczegółowo opisane w punkcie 12 SIWZ.

6.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu

Oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2018