Servicios - 451447-2020

25/09/2020    S187

България-Разград: Услуги по управление

2020/S 187-451447

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Разград
Национален регистрационен номер: 000505910
Пощенски адрес: бул. „Бели Лом“ № 37А
Град: Разград
код NUTS: BG324 Разград
Пощенски код: 7200
Държава: България
Лице за контакт: Кристина Колева и Недим Тахиров
Електронна поща: obshtina@razgrad.bg
Телефон: +359 84660171
Факс: +359 84660090
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.razgrad.bg
Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180731mqib2980567
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Техническа помощ за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“

II.1.2)Основен CPV код
79420000 Услуги по управление
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва предоставяне на техническа помощ по организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по ОПОС 2014—2020 г.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 450 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79420000 Услуги по управление
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324 Разград
Основно място на изпълнение:

Мястото на изпълнение на поръчката е територията на РСУО Разград и офисът на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва предоставяне на техническа помощ по организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по ОПОС 2014—2020 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Технически показател / Тежест: 70
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 150-344668
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 219
Наименование:

Техническа помощ за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
27/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 4
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Консултантска инженерна група“ ООД
Национален регистрационен номер: 131069757
Пощенски адрес: ул. „Вишнева“ № 12
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1164
Държава: България
Електронна поща: contact@ceg.bg
Телефон: +359 29691250
Факс: +359 29691289
Интернет адрес: www.razgrad.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 331 250.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 450 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

-

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2020