Dienstleistungen - 451458-2017

11/11/2017    S217    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Lubomia: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2017/S 217-451458

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Lubomia
276258718
Szkolna 1
Lubomia
44-360
Polen
Kontaktstelle(n): Roman Lisiecki
Telefon: +48 324516614
E-Mail: rlisiecki@lubomia.pl
Fax: +48 324516614
NUTS-Code: PL227

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lubomia.idcom-web.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.lubomia.idcom-web.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://ugl.lubomia.finn.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubomia.

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.271.12.2017.EM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubomia, w sposób umożliwiający Gminie Lubomia osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2017 poz. 1289) zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomia, ustawą z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U.2016.1987 ze zm.) a także rozporządzeniami dotyczącymi realizacji zadania.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000
90513100
90514000
90511000
34928480
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227
Hauptort der Ausführung:

Gmina Lubomia.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres prac obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w tym:

a) odbieranie spod nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych),

b) odbieranie spod nieruchomości odpadów segregowanych(papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone, żużle i popioły z budynków ogrzewanych paliwem stałym, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1 tony na nieruchomość rocznie), zużyte opony oraz w okresie października do kwietnia popioły i żużle.

Gmina Lubomia składa się z 5 sołectw: Lubomia, Grabówka, Buków, Nieboczowy, Syrynia. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Gmina Lubomia należy do REGIONU III.

DANE:

— powierzchnia gminy wynosi 4.183 ha,

— liczba mieszkańców gminy według ewidencji ludności: 7.772 (na dzień 31.12.2016 r.),

— liczba mieszkańców w latach poprzednich (według danych statystycznych): w roku 2013-7.961 osób, w roku 2014-7.946 osób, w roku 2015-7.932 osób,

— zabudowa wielorodzinna znajduje się w miejscowości Lubomia, ul. A. Asnyka 2, 4, 6, 8, 10, 12,

— liczba nieruchomości jednorodzinnych według ewidencji nieruchomości: 1.956

— liczba mieszkańców gminy według deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 6691 (na dzień 9.10.2017 r.).

Drogi na terenie gminy lubomia

— drogi gminne: około 48 km

— drogi powiatowe: około 24 km

— drogi wojewódzkie: około 6 km

Wykaz dróg znajduje się w załączniku nr 3a do SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do której jest obowiązany przekazać odebrane odpady.

Wykonywanie usługi z częstotliwością odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady – 2 razy w miesiącu,

2) odpady gromadzone selektywnie – co najmniej 1 raz w miesiącu,

3) odpady gromadzone w ramach zbiórki akcyjnej – 2 razy w roku.

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia posesji, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów oraz pojemniki i worki do zbierania odpadów w sposób selektywny. Pojemność i ilość pojemników oraz worków musi być dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z harmonogramu częstotliwości ich opróżniania przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/02/2018
Ende: 31/12/2018
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 PLN.

2. Kryteriami wyboru ofert są:

— cena – 60 %

— emisja spalin – 40 %

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zakres zamówień polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym. Wartość powtórzonych usług może wynieść do 20 % wartości zamów. podstawowego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.:

1) wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Lubomia, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) zezwolenia na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

3) zezwolenia na transport odpadów wydane przez właściwy organ zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

4) wpisu do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi:

1) dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Lubomia (zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

2) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

3) aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

4) dokument potwierdzający wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29.7.2005 r., o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 200 000 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego powyżej warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa powyżej, Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tj. co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać określony warunek. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonywał/wykonuje minimum 1 usługę odpowiadającą swym rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia w łącznej kwocie 300 000 PLN.

2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej bazą magazynowo-transportową usytuowaną:

a) w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy;

b) na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

W zakresie wyposażenia bazy magazynowo – transportowej należy zapewnić, aby:

a) teren bazy magazynowo – transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;

b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;

d) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U.2017 poz. 1121 ze zm.);

Baza magazynowo-transportowa była wyposażona w:

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,

b) pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

c) miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,

d) legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także:

a) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów

— o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. Część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach.

3. Wykonawca dysponuje co najmniej:

a) pojazdami typu śmieciarka do odbioru odpadów z pojemników typu 110/120 l, 240 l, 1100 l – 3 szt.

b) śmieciarką małogabarytową do 3,5 tony przystosowaną do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, w tym o wąskich ograniczonych krawężnikami i chodnikami dojazdach – 1 szt.

c) pojazdem z dźwigiem hakowym lub bramowym (nośnik) przystosowanym do odbioru kontenerów z odpadami typu KP5, KP7, KP10 – 1 szt.

d) samochodem ciężarowym przystosowanym do odbioru odpadów – 1 szt.

e) pojazdami stosowanymi do zbiórki selektywnej spod nieruchomości – 3 szt.

Ww. pojazdy specjalistyczne, używane do świadczenia usług odbioru odpadów winny być oznakowane w widocznym miejscu: nazwą firmy oraz danymi adresowymi i nr telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne. Zamawiający może przeprowadzać kontrolę pojazdów w zakresie emisji spalin zgodnie z przedstawioną ofertą, podczas realizacji zamówienia. Minimalna norma emisji spalin dla wszystkich pojazdów uczestniczących w realizacji usługi wynosi co najmniej EURO 3.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawi:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – wg zał. nr 4 do SIWZ.;

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa powyżej, Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tj. co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać określony warunek. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresierealizacji zamówienia zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/12/2017
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/12/2017
Ortszeit: 10:00
Ort:

Urząd Gminy w Lubomi, ul. Szkolna 1, 44-360 Lubomia, sala posiedzeń.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osoby do kontaktu: Ewelina Mazur, Krystyna Krasek

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. W sesji otwarcia ofert mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby.

3. W toku otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 3 i 4 Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2018 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca winien przedłożyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13,14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia – załącznik nr 6 do SIWZ;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia – załącznik nr 6 do SIWZ;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.2016.716 ze zm.) – wzór oświadczenia – załącznik nr 6 do SIWZ;

Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą cenową – Formularz oferty wg zał. nr 1 + kalkulacja ceny wg zał. nr 1a złożyć:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówień, dalej zwany JEDZ, wg instrukcji stanowiącej Załącznik 2 do SIWZ w zakresie wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1b ustawy (rozdział IX pkt 1 SIWZ) oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 PZP oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy, wypełniony w zakresie dotyczącym informacji o Wykonawcy (Część II), a także:

a) w zakresie niepodlegania wykluczeniu z art. 24 ust 1 Pzp,

b) w zakresie wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej.

2) Pełnomocnictwo-jeżeli dot.

3) Zobowiązania podmiotów trzecich-jeżeli dot.

4) Dowód wniesienia wadium.

5) Dokumenty potwierdzające, iż wskazane pojazdy spełniają określone w ofercie normy emisji spalin.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej protokołu z otwarcia – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

8. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/11/2017