Servicios - 451480-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Zielona Góra: Servicios de tala de árboles

2020/S 187-451480

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Lubuskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich
Número de identificación fiscal: 006092820
Dirección postal: al. Niepodległości 32
Localidad: Zielona Góra
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Código postal: 65-042
País: Polonia
Persona de contacto: Marta Szpakowska, Jolanta Nowak
Correo electrónico: zdw@zdw.zgora.pl
Teléfono: +48 683280307/ +48 683280306
Fax: +48 683280338/+48 683280332
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.zdw.zgora.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka samorządowa
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wycinka, nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach woj. adm. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, RDW w Kłodawie: zad. 1 OD Kłodawa i OD Drezdenko, zad. 2 OD Sulęcin i OD Ośno Lubuskie

Número de referencia: ZDW-ZG-WZA-3310-58/2020
II.1.2)Código CPV principal
77211400 Servicios de tala de árboles
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Dotyczy obu zadań

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew, frezowanie pni przy drogach wojewódzkich wraz z ewentualnym nasadzeniem oraz pielęgnacja drzew na terenie RDW Kłodawa w 2020 r. obejmująca:

1) mechaniczne ścinanie drzew z frezowaniem pni;

2) mechaniczne ścinanie drzew bez frezowania pni;

3) usunięcia drzewa stanowiącego wywrot;

4) mechaniczne karczowanie pni;

5) frezowanie pni;

6) wywóz gałęzi po wiatrołomach;

7) nasadzenie drzew wraz z pielęgnacją;

8) pielęgnacja drzew;

9) usuwanie samosiewów, odrostów, zakrzaczeń;

10) usuwanie krzewów żywopłotowych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 99 620.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 1 – Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77211600 Siembra de árboles
77211500 Servicios de mantenimiento de árboles
77341000 Poda de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Obwodu Drogowego Kłodawa oraz Obwodu Drogowego Drezdenko.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew, frezowanie pni przy drogach wojewódzkich wraz z ewentualnym nasadzeniem oraz pielęgnacja drzew na terenie RDW Kłodawa w 2020 r. obejmująca:

1) mechaniczne ścinanie drzew z frezowaniem pni;

2) mechaniczne ścinanie drzew bez frezowania pni;

3) usunięcia drzewa stanowiącego wywrot;

4) mechaniczne karczowanie pni;

5) frezowanie pni;

6) wywóz gałęzi po wiatrołomach;

7) nasadzenie drzew wraz z pielęgnacją;

8) pielęgnacja drzew;

9) usuwanie samosiewów, odrostów, zakrzaczeń;

10) usuwanie krzewów żywopłotowych.

1. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane przez wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:

a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ........... godziny (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ telefonicznego*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót;

b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.

* Zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w rozdziale III SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: czas reakcji wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja na nasadzenia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie 2 – Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
77211600 Siembra de árboles
77211500 Servicios de mantenimiento de árboles
77341000 Poda de árboles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren Obwodu Drogowego Sulęcin oraz Obwodu Drogowego Ośno Lubuskie.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew, frezowanie pni przy drogach wojewódzkich wraz z ewentualnym nasadzeniem oraz pielęgnacja drzew na terenie RDW Kłodawa w 2020 r. obejmująca:

1) mechaniczne ścinanie drzew z frezowaniem pni;

2) mechaniczne ścinanie drzew bez frezowania pni;

3) usunięcia drzewa stanowiącego wywrot;

4) mechaniczne karczowanie pni;

5) frezowanie pni;

6) wywóz gałęzi po wiatrołomach;

7) nasadzenie drzew wraz z pielęgnacją;

8) pielęgnacja drzew;

9) usuwanie samosiewów, odrostów, zakrzaczeń;

10) usuwanie krzewów żywopłotowych.

1. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane przez wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb:

a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił ........... godziny (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/ telefonicznego*, przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót;

b) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia pisemnego, przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej.

* Zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w rozdziale III SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: czas reakcji wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja na nasadzenia / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 149-365653
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Zadanie 1 – Obwód Drogowy Kłodawa oraz Obwód Drogowy Drezdenko

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Inwencja sp. z o.o. sp. k.
Número de identificación fiscal: 5990108235
Dirección postal: ul. Fr. Walczaka 25
Localidad: Gorzów Wielkopolski
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Código postal: 66-400
País: Polonia
Correo electrónico: biuro@inwencja.pl
Teléfono: +48 957224552
Fax: +48 957224554
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 78 183.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 99 620.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Zadanie 2 – Obwód Drogowy Sulęcin oraz Obwód Drogowy Ośno Lubuskie

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Dotyczy zadania nr 2:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

Uzasadnienie faktyczne:

Na wyżej wymienione zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferta nr 1, tj.: Paja sp. z o.o. sp. k., Czechów, ul. Bukowa 8, 66-431 Santok została odrzucona na mocy art. 89.1 pkt 1 ustawy Pzp cyt.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawa” oraz na mocy art. 89.1 pkt 8 ustawy Pzp, cyt.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów”.

W związku z powyższym, iż na wyżej wymienione postępowanie (zadanie nr 2) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postępowanie unieważniono.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020