Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 451489-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Pionki: Servicios de recogida de desperdicios

2020/S 187-451489

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Pionki
Dirección postal: al. Jana Pawła II nr 15
Localidad: Pionki
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26-670
País: Polonia
Persona de contacto: Piotr Stolarski
Correo electrónico: p.stolarski@pionki.pl
Teléfono: +48 483414201
Fax: +48 483121102
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.pionki.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na usługi: „Odbioru, transportowania i zagospodarowania odpadów z terenu gminy miasta Pionki w okresie od 1.8.2020 do 31.7.2022”

Número de referencia: IR.271.1.2020
II.1.2)Código CPV principal
90511000 Servicios de recogida de desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasta Pionki;

2) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odebranych odpadów komunalnych, w tym problematycznych, pochodzących z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) położonego w Pionkach, ul. Zakładowa 7.

2. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90512000 Servicios de transporte de desperdicios
90513000 Servicios de tratamiento y eliminación de desperdicios y residuos no peligrosos
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921 Radomski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

gmina miasto Pionki, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:

1) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy miasta Pionki;

2) odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu wszystkich odebranych odpadów komunalnych, w tym problematycznych, pochodzących z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) położonego w Pionkach, ul. Zakładowa 7.

2. Wykonawca jest również zobowiązany do:

1) odbioru innych odpadów z pojemników w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy miasta Pionki, a także z PSZOK, Pionki, ul. Zakładowa 7;

2) świadczenia usług w sposób ograniczający do minimum niedogodności dla mieszkańców oraz utrudnienia w ruchu drogowym;

3) realizacji usług również w przypadkach kiedy dojazd do pojemników, wiat śmietnikowych jest utrudniony. Zamawiający informuje, że na terenie gminy miasta Pionki istnieją nieruchomości o utrudnionym dojeździe, do których nie jest możliwy dojazd standardowym sprzętem specjalistycznym do opróżniania pojemników, np. wąskie drogi gruntowe, wąskie drogi wewnątrzosiedlowe, wąskie drogi, na których brak jest możliwości wykonania manewru zawracania itp. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów z tych nieruchomości mniejszym samochodem.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno-prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

4. Wykonawca jest obowiązany zbierać odpady komunalne z miejsc nie przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie gminy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

5. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Pionki – będącym Załącznikiem do uchwały nr XVIII/118/2020 Rady Miasta Pionki z 27.1.2020.

6. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z uchwałą nr XVIII/121/2020 Rady Miasta Pionki z 27.1.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Pionki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Szczegółowy zakres oraz opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ – szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Częstotliwość odbioru szkła i opakowań szklanych / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności faktury za wykonane usługi / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 091-217330
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zmianami), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

„Usługi odbioru, transportowania i zagospodarowania odpadów z terenu gminy miasto Pionki w okresie od 1.8.2020 do 31.7.2022”

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert (wpłynęły 2 oferty) Zamawiający podał kwotę 5 180 160,00 PLN, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Oferta najkorzystniejsza jest na kwotę 7 394 963,47 PLN i przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający postanowił nie zwiększać tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy Pzp. Są to odwołanie i skarga do sądu i przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę przez naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują też organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej z własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym elektronicznym:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego) wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020