Servicios - 451492-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Żyrardów: Servicios hortícolas

2020/S 187-451492

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Żyrardów
Número de identificación fiscal: 8381464722
Dirección postal: pl. Jana Pawła II nr 1
Localidad: Żyrardów
Código NUTS: PL926 Żyrardowski
Código postal: 96-300
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Derda
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@zyrardow.pl
Teléfono: +48 468581554
Fax: +48 468581511
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.zyrardow.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Żyrardowa

Número de referencia: ZP.271.2.22.2020.AD
II.1.2)Código CPV principal
77300000 Servicios hortícolas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Żyrardowa, tj.

1) prace porządkowe, takie jak zbieranie i wywóz zanieczyszczeń i resztek roślinnych;

2) prace ogrodnicze, takie jak koszenie, pielenie, sadzenie, podlewanie, przycinka gałęzi i usuwanie uszkodzonych drzew w wyniku nawałnic i zdarzeń losowych;

3) wymagania dotyczące realizacji, kontroli i odbioru prac zawarte zostały w Załączniku nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania prac i nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót;

5) zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje dot. przedmiotu zamówienia np. dokonał wizji w terenie.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 447 789.17 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL926 Żyrardowski
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Żyrardowa, tj.

1) prace porządkowe, takie jak zbieranie i wywóz zanieczyszczeń i resztek roślinnych;

2) prace ogrodnicze, takie jak koszenie, pielenie, sadzenie, podlewanie, przycinka gałęzi i usuwanie uszkodzonych drzew w wyniku nawałnic i zdarzeń losowych;

3) wymagania dotyczące realizacji, kontroli i odbioru prac zawarte zostały w Załączniku nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania prac i nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót;

5) zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje dot. przedmiotu zamówienia np. dokonał wizji w terenie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas zakończenia robót od dnia wprowadzenia na nie wykonawcy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności faktury / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 142-349795
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ZP.271.2.22.2020.AD
Denominación:

Utrzymanie terenów zieleni publicznej na terenie miasta Żyrardowa

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 750086653
Dirección postal: ul. Czysta 5
Localidad: Żyrardów
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 96-300
País: Polonia
Correo electrónico: pgk@pgk-zyrardow.pl
Teléfono: +49 468554041
Fax: +49 468553280
Dirección de internet: www.pgk.zyrardow.pl
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Oferta más baja: 2 675 989.59 PLN / Oferta más elevada: 3 538 353.95 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1 – na treść ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ - w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego;

2 – w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

3 – wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020