Servicios - 451493-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Servicios de seguros

2020/S 187-451493

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia
Número de identificación fiscal: PL514
Dirección postal: pl. Nowy Targ 1-8
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-141
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Zamówień Publicznych, al. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, pok. 135
Correo electrónico: wzp.dz@um.wroc.pl
Teléfono: +48 717779230
Fax: +48 717779229
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://bip.um.wroc.pl
Dirección del perfil de comprador: https://um-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ubezpieczenia komunikacyjne gminy Wrocław (obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów gminy Wrocław)

Número de referencia: ZP/PN/38/2020/WOU
II.1.2)Código CPV principal
66510000 Servicios de seguros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne gminy Wrocław w zakresie:

— obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego,

— ubezpieczenie autocasco,

— ubezpieczenie assistance,

— ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów gminy Wrocław.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. usługi ubezpieczenia polegającej na udzieleniu ochrony w postaci gotowości do wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy zrealizują się postanowienia umowy ubezpieczenia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 Pzp.

4. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne udział bierze oraz pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych Konsorcjum Brokerów: Energo-Inwest-Broker S.A. i Marsh Sp. z o.o.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 1 124 348.88 PLN / Oferta más elevada: 1 366 247.16 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
66516100 Servicios de seguros de responsabilidad civil de automóviles
66514100 Seguros relacionados con el transporte
66512100 Servicios de seguros de accidentes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie komunikacyjne gminy Wrocław w zakresie:

— obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego,

— ubezpieczenie autocasco,

— ubezpieczenie assistance,

— ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów gminy Wrocław.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia, tj. usługi ubezpieczenia polegającej na udzieleniu ochrony w postaci gotowości do wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy zrealizują się postanowienia umowy ubezpieczenia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 Pzp.

4. Zamawiający informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne udział bierze oraz pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych Konsorcjum Brokerów: Energo-Inwest-Broker S.A. i Marsh Sp. z o.o.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Akceptacja / brak akceptacji warunków fakultatywnych / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 121-295903
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Ubezpieczenia komunikacyjne gminy Wrocław (obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie assistance oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów gminy Wrocław)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Dirección postal: al. Jana Pawła II 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-133
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 991 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 124 348.88 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020