Servicios - 451495-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bielsko-Biała: Servicios de diseño arquitectónico

2020/S 187-451495

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Número de identificación fiscal: PL225
Dirección postal: pl. Ratuszowy 9
Localidad: Bielsko-Biała
Código NUTS: PL225 Bielski
Código postal: 43-300
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Swakoń, Joanna Prusak
Correo electrónico: zp@um.bielsko.pl
Teléfono: +48 334971851
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://bielsko-biala.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) zabytkowego budynku Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11 w Bielsku-Białej

Número de referencia: ZP.271.2.59.2020.KS.JP
II.1.2)Código CPV principal
71220000 Servicios de diseño arquitectónico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z programem prac konserwatorskich remontu elewacji budynku z wymianą pokrycia dachu przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11 w Bielsku-Białej, zwanej dalej „dokumentacją”, oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wszystkich branż w oparciu o tą dokumentację jak również uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwoleń w zakresie robót opisanych dokumentacją projektową. Budynek położony jest na działce nr 5/1, 5/2 – obręb ewidencyjny – dolne przedmieście 0081 w Bielsku-Białej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących załącznikach do SIWZ:

1) Opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako: OPZ) – załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzorze umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 53 527.63 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71242000 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
71245000 Proyectos presentados para aprobación, planos de ejecución y especificaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL225 Bielski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Bielsko-Biała

II.2.4)Descripción del contrato:

Na dokumentację składają się w szczególności:

1. prace przygotowawcze;

2. program prac konserwatorskich;

3. opracowanie wstępnej koncepcji;

4. opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji i postanowień administracyjnych oraz w zakresie, który umożliwi, należyte wykonanie robót budowlanych bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań;

5. przygotowanie wniosków o wydanie postanowień i decyzji administracyjnych;

6. sporządzenie Kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót;

7. sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

8. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców;

9. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie kierownika zespołu / Ponderación: 35 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności faktury dla dokumentacji projektowej / Ponderación: 5 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 110-267384
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (...) zabytkowego budynku Przedszkola nr 11 przy ul. 1 Maja 11 w Bielsku-Białej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Marek Stojanowski – Studio S1
Dirección postal: ul. Lubelska 22
Localidad: Bielsko-Biała
Código NUTS: PL225 Bielski
Código postal: 43-300
País: Polonia
Correo electrónico: marek.stojanowski@poczta.fm
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 53 527.63 PLN
Valor total del contrato/lote: 47 328.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 23 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

1. Branża konstrukcyjna - 5,1 % zamówienia.

2. Instalacje elektryczne - 5,1 % zamówienia.

3. Program prac konserwatorskich - 12,8 % zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.1.1 pkt 5 ppkt 1 składa dokument, o którym mowa w sekcji III.1.1 pkt 6 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów stosuje się.

9. Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

1) wycena zamówienia (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego) sporządzona na załączniku nr 1a do SIWZ;

2) oświadczenie dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego) według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do SIWZ – będzie ono stanowiło załącznik do oferty;

3) JEDZ – w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) o przedmiotowe zamówienie (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie). Wymaga się złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza wymaga się jej złożenia w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;

5) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), załączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Wymaga się złożenia oryginału upoważnienia (pełnomocnictwa), w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia upoważnienia (pełnomocnictwa). W przypadku kopii upoważnienia (pełnomocnictwa) poświadczonej przez notariusza wymaga się jej złożenia w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;

6) zobowiązanie innych podmiotów (w oryginale, w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji innego) do oddania Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku, gdy Wykonawca wskaże, że będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy ustawy Pzp, dział VI – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy Pzp).

2. Odwołanie wnosi się:

1) zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, wobec czynności innych niż określone w pkt 2 ppkt 1 i 2 – odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020