Servicios - 451496-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Koszalin: Servicios de gestión de obras

2020/S 187-451496

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Zachodniopomorskie, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Dirección postal: ul. Szczecińska 31
Localidad: Koszalin
Código NUTS: PL426 Koszaliński
Código postal: 75-122
País: Polonia
Correo electrónico: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Teléfono: +48 943427831
Fax: +48 943424328
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zzdw.koszalin.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zarządzanie projektem pt.: „Budowa sieci tras rowerowych – Trasa Pojezierzy Zachodnich, etap V – odc. Ina–Kozy, Drawsko Pomorskie – Zarańsko”

Número de referencia: ZZDW–6.414.92.2020.8.2
II.1.2)Código CPV principal
71540000 Servicios de gestión de obras
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzanie projektem pt. „Budowa sieci tras rowerowych – Trasa Pojezierzy Zachodnich, etap V – odc. Ina–Kozy, Drawsko Pomorskie – Zarańsko”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 28 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71000000 Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odcinek Ina–Kozy, Drawsko Pomorskie – Zarańsko

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania projektem.

Usługa obejmuje:

1) zarządzanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją projektu;

2) pełnienie nadzoru inwestorskiego i kontrolę nad realizacją robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym i zawartą umową na roboty budowlane;

3) działania mające na celu terminowe wykonanie robót budowlanych;

4) dokumentowanie postępu robót;

5) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych uzgodnionych z kierownikiem projektu.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) zdjęcie warstwy humusu;

2) rozbiórkę nawierzchni, krawężników;

3) wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów;

4) wykonanie projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej;

5) budowę kładek;

6) wykonanie zabudowy istniejącego rowu;

7) ustawienie urządzeń zabezpieczający ruch;

8) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale C „Opis przedmiotu zamówienia” i „§ 9 Zobowiązania Wykonawcy zarządzającego projektem” wzoru umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie inżyniera projektu / Ponderación: 16
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych / Ponderación: 24
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 120-292259
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zarządzanie projektem pt.: „Budowa sieci tras rowerowych – Trasa Pojezierzy Zachodnich, etap V – odc. Ina–Kozy, Drawsko Pomorskie – Zarańsko”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Milag Michał Łaga
Dirección postal: Żółte 27
Localidad: Drawsko Pomorskie
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 78-500
País: Polonia
Correo electrónico: milag@milag.pl
Teléfono: +48 506550121
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 44 824.39 PLN
Valor total del contrato/lote: 28 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020