Servicios - 451497-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de desarrollo de software personalizado

2020/S 187-451497

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Bank Gospodarstwa Krajowego
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 7
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-955
País: Polonia
Persona de contacto: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
Correo electrónico: sekretariatDZZK@bgk.pl
Teléfono: +48 225998048
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bgk.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: usługi bankowe

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modyfikacja systemu SOK w zakresie rejestrowania operacji wypłaty w module pralni 2019

Número de referencia: DZZK/101/DOPK/2020
II.1.2)Código CPV principal
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja informatycznego systemu bankowego def2000 w zakresie modułu systemu SOK i defBank Pro.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 25 000 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
II.2.4)Descripción del contrato:

Modyfikacja dotyczy systemu SOK i defBank Pro w zakresie:

1. dodanie na poziomie produktu, znacznika wykluczającego wszystkie transakcje z rejestru pralni (nie ma zapisu danych w SOK i nie są przesyłane dane do defBank);

2. synchronizacja formatki pralni w momencie akceptacji wypłaty w SOK o dane z kartoteki klienta w defBank w zakresie beneficjenta i zleceniodawcy wraz z reprezentantami zapisanymi w relacjach (upoważnienie do pralni).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, Wykonawca posiada prawa wyłączne do systemu i jest jedynym, który może wykonać przedmiotową modyfikację.

W dniu 14 września 2001 r., a więc przed objęciem Banku Gospodarstwa Krajowego obowiązkiem stosowania ustawy, Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z ówczesnymi uregulowaniami wewnętrznymi tego procesu, na wyłonienie dostawcy licencji i usług wdrożeniowych na centralny system informatyczny do obsługi całego Banku (centrala plus regiony).

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniona została firma Comp Rzeszów S.A. jako dostawca licencji i usług wdrożeniowych informatycznego systemu bankowego def2000, z którą to firmą została podpisana umowa w dniu 28 kwietnia 2003 r. Proces wdrożenia systemu bankowego def2000 rozpoczął się w czerwcu 2004 r. od wdrożenia systemu w Oddziale Kraków, a zakończył się w grudniu 2004 r. wdrożeniem systemu w centrali Banku.

W 2006 r. firma Comp Rzeszów S.A. zmieniła nazwę na Asseco Poland S.A., zachowując wszelkie prawa do systemów wytworzonych i wdrożonych przez firmę Comp Rzeszów S.A.

Pod koniec grudnia 2007 r. Asseco Poland S.A. podjęło decyzję o zmianie nazw handlowych niektórych aplikacji wchodzących w skład systemu.

Modyfikacja dotyczy systemu SOK i defBank Pro w zakresie:

1. dodanie na poziomie produktu, znacznika wykluczającego wszystkie transakcje z rejestru pralni (nie ma zapisu danych w SOK i nie są przesyłane dane do defBank);

2. synchronizacja formatki pralni w momencie akceptacji wypłaty w SOK o dane z kartoteki klienta w defBank w zakresie beneficjenta i zleceniodawcy wraz z reprezentantami zapisanymi w relacjach (upoważnienie do pralni).

Wobec faktu, iż wykonanie przedmiotowych modyfikacji wymaga dokonania zmian w kodzie systemu, a firma Asseco Poland S.A. pozostaje właścicielem majątkowych praw autorskich do systemu def2000, należy stwierdzić, że zaistniały okoliczności wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, jedynym Wykonawcą zdolnym do wykonania przedmiotowego zamówienia jest firma Asseco Poland S.A. Dodatkowo, zgodnie z wiedzą Zamawiającego, na rynku krajowym jak i rynku Unii Europejskiej nie istnieją rozwiązania równoważne rozwiązaniom, objętym prawem autorskim, które odpowiadałyby potrzebom Zamawiającego.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Modyfikacja systemu SOK w zakresie rejestrowania operacji wypłaty w module pralni 2019

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Asseco Poland S.A.
Dirección postal: ul. Olchowa 14
Localidad: Rzeszów
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 35-322
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 228 165.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020