Dostawy - 451499-2021

07/09/2021    S173

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne

2021/S 173-451499

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 166-432899)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Ziołowa 45/47
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Malgorzata Brożek
E-mail: mbrozek@gcm.pl
Tel.: +48 323598955
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gcm.pl
Adres profilu nabywcy: https://gcm.logintrade.net/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa leków

Numer referencyjny: DZ.3321.148.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa leków

Zad. 1 – Immunoglobina ludzka – Program lekowy NFZ

Zad. 2 – Bevacizumab inj. – Program lekowy NFZ

zad. 3 – Etanerceptum inj. – Program lekowy NFZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 3

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 3 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 166-432899

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 08.09.2021r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2021r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Powinno być:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 10.09.2021r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2021r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 05/01/2022
Powinno być:
Data: 07/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: