Servicios - 451502-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Servicios de arquitectura para edificios

2020/S 187-451502

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-059
País: Polonia
Persona de contacto: Jan Kopij
Correo electrónico: przetargi@wi.wroc.pl
Teléfono: +48 717710900
Fax: +48 717710904
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.wi.wroc.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.wi.wroc.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Dirección postal: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-059
País: Polonia
Persona de contacto: Jan Kopij
Correo electrónico: przetargi@wi.wroc.pl
Teléfono: +48 717710900
Fax: +48 717710904
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.wi.wroc.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.wi.wroc.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Spółka Gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami inwestycyjnymi Gminy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu

Número de referencia: ZP/15/PN/2020
II.1.2)Código CPV principal
71221000 Servicios de arquitectura para edificios
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę z etapowaniem robót, projektu wykonawczego i dokumentów przetargowych (specyfikacje, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z wyłączeniem wykonania dokumentacji w zakresie przełożenie rury ciepłowniczej, o której mowa w pkt 5.1 OPZ, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień w zakresie wielowariantowej koncepcji, która powinna obejmować to przełożenie. Wykonanie pozostałej (poza koncepcją) dokumentacji w zakresie przełożenia rury ciepłowniczej jest objęte prawem opcji, to jest do zobowiązania Wykonawcy, aby dokumentacja projektowa obejmowała projekt przełożenia rury ciepłowniczej, o którym mowa w pkt 5.1 OPZ, które Zamawiający może wykonać.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 676 319.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71240000 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación
71220000 Servicios de diseño arquitectónico
71320000 Servicios de diseño técnico
71248000 Supervisión del proyecto y documentación
71400000 Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wrocław

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzję o pozwoleniu na budowy, w tym:

1. prace przygotowawcze:

a) wykonanie inwentaryzacji obiektu wraz z uwzględnieniem sieci umieszczonych w konstrukcji i na konstrukcji obiektu mostowego dla prawidłowego doboru rozwiązań projektowych;

b) wykonanie analizy możliwości przełożenia sieci ciepłowniczej w konstrukcję obiektu z ewentualnym uwzględnieniem odkrywek nawierzchni dla prawidłowego rozeznania sytuacji;

2. opracowanie koncepcji;

3. przeprowadzenie konsultacji opracowanych rozwiązań koncepcyjnych z radami osiedli północnej strony miasta Wrocławia, w tym w szczególności z RO Karłowice-Różanka, RO Sołtysowice, RO Lipa Piotrowska i RO Osobowice-Rędzin.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć m.in.:

a) ścisła współpraca z Wydziałem Partycypacji Społecznej UM przy organizacji konsultacji;

b) przygotowanie materiałów informacyjnych na potrzeby konsultacji w uzgodnieniu z Biurem Partycypacji UM Wrocław;

c) uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych;

d) przygotowanie odpowiedzi merytorycznych na potrzeby sporządzenia raportu z konsultacji;

4. projekt budowlany:

a) projekt zagospodarowania terenu;

b) projekt architektoniczno-budowlany;

5. projekt wykonawczy:

a) branży mostowej konstrukcja;

b) branży mostowej architektura;

c) branży drogowej wraz z odwodnieniem;

d) branży torowej wraz z odwodnieniem;

e) branży sanitarnej – otulina sieci wodociągowej zakres MPWiK;

f) branży elektrycznej oświetlenia ulicznego;

g) branży elektrycznej (trakcja, zwrotnice);

h) budowa MKT;

i) przebudowa kolizyjnego uzbrojenia (gaz, elekt, telet, ciepłociąg, wod-kan);

j) branża inżynierii ruchu organizacja ruchu docelowego;

k) branża inżynierii ruchu sygnalizacja świetlna (część elektryczna, instalacyjna, programy);

l) branża zieleń;

6. inne opracowania:

a) koncepcja organizacji ruchu zastępczego wraz z komunikacją zbiorową;

b) badania geotechniczne podłoża gruntowego;

c) projekt zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej;

d) przedmiary robót;

e) kosztorysy inwestorskie;

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

g) wizualizacja 5 slajdów;

h) wykonanie iluminacji obiektu;

7. pełnienie nadzoru autorskiego;

8. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie projektanta specjalności mostowej (M) / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie projektanta w branży drogowej (D) / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie projektanta sieci wodociągowej (W) / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z wyłączeniem wykonania dokumentacji w zakresie przełożenie rury ciepłowniczej, o której mowa w pkt 5.1 OPZ, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień w zakresie wielowariantowej koncepcji, która powinna obejmować to przełożenie. Wykonanie pozostałej (poza koncepcją) dokumentacji w zakresie przełożenia rury ciepłowniczej jest objęte prawem opcji, to jest do zobowiązania Wykonawcy, aby dokumentacja projektowa obejmowała projekt przełożenia rury ciepłowniczej, o którym mowa w pkt 5.1 OPZ, które Zamawiający może wykonać w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 wzoru umowy.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia robót realizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej zgodnie z niniejszym zamówieniem i uzyskania dla nich pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego dokumentu, jeżeli będą wymagane. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 31.12.2024.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 065-155403
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: PBW Inżynieria Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Sokolnicza 5/74–75
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 53-676
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 676 319.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 037 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Porcentaje: 20 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Badania geotechniczne oraz opracowanie mapy do celów projektowych

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw wykluczenia oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zostały określone w IDW część I SIWZ – pod adresem: http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Informacje na temat zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, znajdują się w SIWZ pod adresem: http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html

3. Wykonawca wnosi wadium. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy IDW – http://wi.wroc.pl/html/przetargi.html

4. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

6. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu i oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt 1, 4, 5, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. ws. rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w §7 i 8 ww. rozporządzenia

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

10. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO zostały zawarte w pkt 30 IDW.

11. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem miniPortalu oraz elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap).

12. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

13. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w pkt 16 IDW.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020