Servicios - 451506-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de investigación

2020/S 187-451506

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Mazowieckie
Dirección postal: ul. Jagiellońska 26
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Código postal: 03-719
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Siennicka
Correo electrónico: anna.siennicka@mazovia.pl
Teléfono: +48 223141667
Fax: +48 223141670
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mazovia.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: administracja samorządowa
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Badanie: ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno-szkoleniowych

Número de referencia: RF.ZP.U.272.26.2020.AS
II.1.2)Código CPV principal
73110000 Servicios de investigación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Głównym celem badania ewaluacyjnego pn. „Ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno-szkoleniowych w ramach RPO WM 2014–2020” jest ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w rozbiciu na moduły: zasady równości szans kobiet i mężczyzn i zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz działań informacyjno-szkoleniowych w ramach RPO WM 2014–2020. Sformułowane w toku badania wnioski będą stanowić wsparcie w procesie programowania nowej perspektywy finansowej, co umożliwi odpowiednie adresowanie działań w obszarze realizacji zasad horyzontalnych oraz zadań informacyjno-szkoleniowych w latach 2021–2027. Wyniki ewaluacji będą wykorzystywane także na potrzeby sprawozdawczości, a ponadto, zgodnie z Planem ewaluacji umowy partnerstwa, mają posłużyć do syntezy ewaluacji regionalnych ...

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 122 357.72 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
73210000 Servicios de consultoría en investigación
72316000 Servicios de análisis de datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Województwo mazowieckie

II.2.4)Descripción del contrato:

Podstawowe zadanie niniejszego badania, które ma charakter ewaluacji efektów, zostało podzielone na trzy komponenty:

1) ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań realizowanych w zakresie implementacji i stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Zamawiającego, która posłuży do optymalizacji procesu wdrażania wymienionej zasady;

2) ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań realizowanych w zakresie implementacji i stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn na potrzeby Zamawiającego, która posłuży do optymalizacji procesu wdrażania wymienionej zasady;

3) ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań informacyjno-szkoleniowych realizowanych w ramach RPO WM 2014–2020.

Sformułowane w toku badania wnioski będą stanowić wsparcie w procesie programowania nowej perspektywy finansowej, co umożliwi odpowiednie adresowanie działań w obszarze realizacji zasad horyzontalnych oraz zadań informacyjno-szkoleniowych w latach 2021–2027. Wyniki ewaluacji będą wykorzystywane także na potrzeby sprawozdawczości, a ponadto, zgodnie z Planem ewaluacji umowy partnerstwa, mają posłużyć do syntezy ewaluacji regionalnych na poziomie umowy partnerstwa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Koncepcja badawcza / Ponderación: 35
Criterio de calidad - Nombre: Metodologia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Organizacja badania / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.11.01.00-14-0004/18

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 100-241285
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Badanie: ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz działań informacyjno-szkoleniowych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: EU-Consult Sp. z o.o.
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-747
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 161 070.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 122 357.72 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dział VI art. 179–198 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020